Više priča, manje politike

Svečano otvoren jubilarni 70. Pulski filmski festival

Tekst Boris VINCEK • Fotografije iz arhiva 70. Pulskog filmskog festivala

16.07.2023.

Ovogodišnji jubi­lar­ni 70. Pulski film­ski fes­ti­val povi­jes­ni je zbog više raz­lo­ga, a u pot­pu­nos­ti je posve­ćen nje­go­voj publi­ci koja ga je glas­nim uzvi­kom, u subo­tu 15. srp­nja pro­gla­si­la otvo­re­nim. Tijekom, sada već kla­sič­no mini­ma­lis­tič­ke cere­mo­ni­je otva­ra­nja, nagla­sak je bio na pri­ča­ma lju­di koji su radi­li ili živje­li fes­ti­val sve ove godi­ne što je dalo jed­nu intim­ni­ju crtu uglav­nom pro­to­ko­lar­nom slav­lju. Režiju cere­mo­ni­je pot­pi­su­je Patrik Lazić, a vodi­te­lji­ca je bila Ida Prester dok je tri him­ne: naci­onal­nu, regi­onal­nu i fes­ti­val­sku otpje­va­la Elis Lovrić.

Zahvaljujući reda­telj­skoj odlu­ci, govo­ri poli­ti­ča­ra – od minis­tri­ce Kulture i medi­ja RH, pre­ko gra­do­na­čel­ni­ka Filipa Zoričića sve do župa­na Borisa Miletića snim­lje­ni su pri­je samog počet­ka i pri­ka­za­ni na veli­kom ekra­nu pa se na tom dje­lu ušte­di­lo na vre­me­nu i strp­lje­nju publike.

Ministrica Obuljen Koržinek ust­vr­di­la je da tko god jed­nom pogle­da film u Areni, zna da je to pot­pu­no poseb­no iskus­tvo. „Drago mi je da su veče­ras, kad otva­ra­mo 70. jubi­lar­nu Pulu, sve kar­te ras­pro­da­ne. Puležani su poka­za­li koli­ko im je važan ovaj Festival.“ Gradonačelnik Zoričić nagla­sio je da ovo­go­diš­nju Pulu otva­ra pul­ski film. „Uvijek volim reći – naj­pri­je pul­ski Festival, a potom naci­onal­ni, medi­te­ran­ski, europ­ski, svjet­ski fes­ti­val fil­ma. Lijepo je vidje­ti puno mla­dih lju­di i da se Festival ponov­no vra­ća na sta­re sta­ze sla­ve“. Župan Miletić pri­sje­tio se kako je kao kli­nac šetao Verudelom nada­ju­ći se da će vidje­ti nekog famoz­nog glum­ca ili glu­mi­cu. ‘To je bio doživ­ljaj. A to je i dan danas – doživljaj.“

Nakon him­ni na binu su se izmje­nji­va­li govor­ni­ci, a prvi na redu bili su umjet­nič­ki rav­na­telj Danijel Pek i rav­na­te­lji­ca JU Pula Film Festival Tanja Miličić.

„Odgovorili ste nam na naj­bo­lji mogu­ći način – u ovom veli­kom bro­ju. Hvala što ste doš­li pros­la­vi­ti s nama ovaj jubi­lej i što ste doš­li podr­ža­ti Andreja i sjaj­nu eki­pu “Hotela Pula”. Volio bih da se ovak­ve veče­ri nas­ta­ve kroz cije­li tje­dan i da na ova­kav lijep način obi­lje­ži­mo 70. Pulu“, kazao je Pek.

Ravnateljica Miličić zahva­li­la je na veli­kom anga­žma­nu publi­ke i fil­ma­ša koji su podi­je­li­li broj­ne aneg­do­te iz povi­jes­ti Festivala. „Najviše me se doj­mi­la ova: „Kćerka me pita­la da joj kupim maska­ru, a ima samo pet godi­na. Pitala sam je zašto, a rek­la je: ‘Za rođen­dan, za Novu godi­nu i za Festival’. Mislim da nam to sve govo­ri. To su tri naj­važ­ni­ja datu­ma u neči­jem živo­tu u ovoj Puli“, kaza­la je Miličić.

Među govor­ni­ci­ma koji su ispri­ča­li poko­ju aneg­do­tu iz fes­ti­val­ske povi­jes­ti bili su pro­du­cen­ti­ca Ankica Jurić Tilić i glu­mac Goran Bogdan, reda­telj Goran Marković i glu­mi­ca Lana Barić, glu­mi­ca Eva Ras i reda­telj Rajko Grlić, glu­mi­ca Jadranka Đokić i biv­ša rav­na­te­lji­ca Festivala Gorka Ostojić Cvajner.

Za kraj su se na binu pope­li umjet­nič­ki rav­na­telj Danijel Pek i reda­telj Andrej Korovljev koji su publi­ku uve­li u film „Hotel Pula“ kojim je fes­ti­val služ­be­no i započeo.

„Dok sam bio kli­nac, ekip­no smo dola­zi­li iz kvar­ta i pre­ska­ka­li ogra­du i sje­di­li gore na tra­vi. Ja sam bio nji­ma malo čudan jer sam upi­jao te fil­mo­ve i gle­dao ih sve i fakat ih doživ­lja­vao i pro­živ­lja­vao. Da mi je tada net­ko rekao da ću sta­ja­ti na ovoj pozor­ni­ci, pred ovo­li­kom publi­kom i pred­stav­lja­ti debi­tant­ski film, rekao bih mu da je apso­lut­no lud. Pozdravljam publi­ku, lju­bi­te­lje fil­ma, moju eki­pu iza i ispred kame­re koji su dali srce i dušu u ovaj film. Projekciju posve­ću­jem Jasminu Telaloviću koji nas je pre­ra­no napus­tio“, kazao je Andrej Korovljev.

Budući da je i ove godi­ne razum prev­la­dao nad emo­ci­ja­ma i nazad­nim tra­di­ci­ja­ma, bučan i po neke koban vatro­met zami­je­nio je tih i sigu­ran laser­ski show koji je vrlo brzo pos­tao dosa­dan i repe­ti­ti­van, ali je na sre­ću bio i bla­že­no kra­tak. Publika je potom ima­la deset minu­ta da se pri­pre­mi za „Hotel Pulu“ čiju je broj­nu film­sku eki­pu na kra­ju nagra­di­la srdač­nim aplauzom.

Osim „Hotela Pule“ za Zlatne are­ne u pro­gra­mu Hrvatski film natje­če se još šest pre­mi­jer­nih nas­lo­va: „Escort“(r. Lukas Nola), “Samo kad se smi­jem” (r. Vanja Juranić), “Sedmo nebo” (r. Jasna Nanut), “Smrt dje­voj­či­ce sa žigi­ca­ma” (r. Goran Kulenović), “Pamtim samo sret­ne dane” (r. Nevio Marasović). Premijeru ima i  doku­men­tar­ni film “Brod” (izvan kon­ku­ren­ci­je) Puležana Elvisa Lenića. Najmlađi će uži­va­ti uz dje­čje film­ske hito­ve “Cvrčak i mra­vi­ca” (r. Luka Rukavina) i “Dnevnik Pauline P.” (r. Neven Hitrec). Gledat ćemo još i doku­men­ta­rac “Veće od tra­ume” (r. Vedrana Pribačić) te igra­ne fil­mo­ve “Garbura” (r. Josip Žuvan), “Pelikan” (r. Filip Heraković), “Sigurno mjes­to” (r. Juraj Lerotić) i “Tragovi” (r. Dubravka Turić), koji su bili u kinima.

Sedam se nas­lo­va ove godi­ne natje­če u sek­ci­ji Hrvatske manjin­ske kopro­duk­ci­je. To su “Bazen bes­kra­ja”, horor/triler Brandona Cronenberga s Alexanderom Skarsgårdom i Mijom Goth, dra­me “Čovjek bez kriv­nje” Ivana Gergoleta te “Majka” Zornitse Sophije, za koju je reda­te­lji­ca nadah­nu­će pro­naš­la u stvar­noj pri­či. Tu su i doku­men­tar­ni film Mile Turajlić “Dosje Labudović: Nesvrstani” o Titovom osob­nom sni­ma­te­lju, potom crno­hu­mor­na dra­ma “Da li ste vidje­li ovu ženu?” Dušana Zorića i Matije Gluščevića s Ksenijom Marinković u glav­noj ulo­zi i dra­me­di­ja Teone Strugar Mitevske “Najsretniji čovjek na svi­je­tu” s Jelenom Kordić Kuret te film za dje­cu i mla­de “Morska iskra”redatelja Domiena Huyghea.

O Zlatnim are­na­ma koje će biti dodi­je­lje­ne fil­mo­vi­ma u kon­ku­ren­ci­ji odlu­ču­je pete­ro­čla­ni žiri koji čine direk­to­ri­ca foto­gra­fi­je i sni­ma­te­lji­ca Tamara Cesarec, glu­mi­ca Nives Ivanković, pro­du­cen­ti­ca Maja Popović Milojević, dra­ma­tur­gi­nja i spi­sa­te­lji­ca Tena Štivičić te reda­te­lji­ca Snježana Tribuson.

PoPularna Pula, poprat­ni film­ski pro­gram 70. Pule, u dru­gom ter­mi­nu u Areni dono­si hit-nas­lo­ve. Među nji­ma su “Oppenheimer” Christophera Nolana, koje­mu će to biti hrvat­ska pre­mi­je­ra, “Barbie” Grete Gerwig, “Asteroid City” Wesa Andersona, ali i kla­sik našeg oska­rov­ca Dušana Vukotića iz 1981., “Gosti iz galaksije”.