Uči, recikliraj i kuliraj

U Art parku održan prvi Festival ponovne uporabe – Reuse festival

Tekst, fotografije i video Daniela KNAPIĆ

10.07.2023.

Drugu godi­nu za redom par­kić pored DC‑a Rojc lje­ti se pre­tva­ra u Art park Rojc – zak­lon od žege, ali i ugod­no mjes­to dru­že­nja obo­ga­će­no raz­nim aktiv­nos­ti­ma prik­lad­nim za opu­šte­no ljet­no chil­la­nje. Proteklog viken­da, toč­ni­je u petak i subo­tu, tu se odvi­jao prvi Festival ponov­ne upo­ra­be – Reuse fes­ti­val, koji su u sklo­pu svjet­ske ini­ci­ja­ti­ve „Srpanj bez plas­ti­ke” i Herculaneine kam­pa­nje „Promjene okre­ni, navi­ku pokre­ni“ orga­ni­zi­ra­li grad­ska komu­nal­na tvrt­ka Pula Herculanea i Grad Pula, u surad­nji s Udrugom Zelena Istra. Sve aktiv­nos­ti Festivala na zaba­van i koris­tan način edu­ci­ra­ju posje­ti­te­lje, a ponu­đe­ne su im besplatno.

 

 

Tijekom prvog dana Reuse fes­ti­va­la gra­đa­ni su ima­li pri­li­ku sudje­lo­va­ti na četi­ri radi­oni­ce u orga­ni­za­ci­ji Pula Herculanee. Snježana Horvatić Popović, nosi­te­lji­ca zagre­bač­kog pro­jek­ta „Param Param“, polaz­ni­ci­ma je poka­za­la kako vlas­ti­tu sta­ru odje­ću ponov­no isko­ris­ti­ti i pre­tvo­ri­ti u novi odjev­ni ili neo­djev­ni pred­met. U sklo­pu radi­oni­ce „Shabby Chic“, koju je vodi­la Katja Kliba, polaz­ni­ci su doni­je­li i res­ta­uri­ra­li svo­je omi­lje­ne koma­de sta­rog namje­šta­ja na Shabby chic način, koji se ukla­pa u raz­li­či­te sti­lo­ve – rus­ti­kal­ni, moder­ni, high-tech i luk­suz­ni, a mno­gi ga vole jer za nje­ga nisu potreb­na zna­čaj­na finan­cij­ska sredstva.

Predstavnici Medulin Arta vodi­li su radi­oni­cu o upcy­clin­gu i poka­za­li broj­nim zain­te­re­si­ra­ni­ma kako plas­tič­ni otpad uz malo mašte, spret­nos­ti i boje pre­tvo­ri­ti u novi upo­rab­ni pred­met. Bio je tu i naj­poz­na­ti­ji hrvat­ski zero was­ter Marko Capek, koji se i pro­fe­si­onal­no bavi obnov­lji­vim izvo­ri­ma ener­gi­je. Također, već deset godi­na on u kuć­noj radi­nos­ti pro­izvo­di vlas­ti­tu koz­me­ti­ku i rado dije­li svo­je spoz­na­je, pa je tako s okup­lje­nim polaz­ni­ci­ma na radi­oni­ci koju je nazvao „Kako kroz život bez otpa­da“ izra­đi­vao eko-sapun za lice i tijelo.

Na štan­du Pula Herculanee dije­li­li su se pro­mo­tiv­ni mate­ri­ja­li za edu­ka­tiv­no-infor­ma­tiv­ni pro­jekt „Promjene okre­ni, navi­ku pokre­ni“ – maji­ce, info let­ci o isprav­nom odva­ja­nju papi­ra, plas­ti­ke, stak­la i bioot­pa­da, kao i bojan­ka-sli­kov­ni­ca na temu recikliranja.

U subo­tu je pro­gram kre­nuo već u 10 sati Sajmom reuse pro­izvo­da na kojem su sa svo­jim pri­mje­ri­ma dobrih prak­si sudje­lo­va­li Cup Up, Iva Kreativa, Art Rovinj, PMS, Radiona Re-Geppetto i udru­ga Zelena Istra. Na radi­oni­ci „Voskomot – izra­da omo­ta za hra­nu“ Andrea Ivančić iz Zelene Istre polaz­ni­ke je nauči­la kako izra­di­ti pri­rod­ni omot za hra­nu od pče­li­njeg voska, koji se izra­đu­ju od koma­da 100% čis­te pamuč­ne tka­ni­ne impreg­ni­ra­ne voskom, a mogu se koris­ti­ti za oma­ta­nje voća, ora­šas­tih plo­do­va, povr­ća, sen­dvi­ča i dr.

Pazinska tvrt­ka Cup up pred­sta­vi­la se per­so­na­li­zi­ra­nim više­krat­no peri­vim poli­pro­pi­len­skim (PP) čaša­ma, čijom se pro­izvod­njom bavi od 2016. godi­ne. Njima se znat­no sma­nju­je veli­ka potroš­nja plas­ti­ke uobi­ča­je­na s jed­no­krat­nim plas­tič­nim čaša­ma, a poseb­no su zanim­lji­vi orga­ni­za­to­ri­ma raz­nih doga­đa­ja koji­ma na čaše tiska­ju nji­ho­ve logoe ili rek­la­me odre­đe­nog događaja.

Pulska kre­ativ­ka Iva Kuzmanović, poz­na­ti­ja kao Iva Kreativa, godi­na­ma nudi ide­je za kre­ativ­ne aktiv­nos­ti dje­ce i odras­lih, a na Reuse fes­ti­va­lu odr­ža­la je poseb­no dobro posje­će­nu radi­oni­cu za naj­mla­đe koji su se tu lije­po zaba­vi­li i izra­di­li puno čudes­nih pred­me­ta, a kre­ativ­ne rado­ve svo­jih čla­no­va – osli­ka­ne maji­ce i ljet­ne plat­ne­ne tor­be, pred­sta­vi­la je i Udruga cere­bral­ne para­li­ze Istarske Županije.

Poznati pul­ski fizi­čar, ali i gas­troz­na­lac i gas­tro-blo­ger Goran Zgrablić (koji pos­ljed­njih godi­na u noni­nom mas­li­ni­ku u Medulinu orga­ni­zi­ra kuli­nar­ske radi­oni­ce koje su pos­ta­le hit na druš­tve­nim mre­ža­ma i Trip Advisoru) s polaz­ni­ci­ma svo­je radi­oni­ce sku­hao je „Disco soup”, odnos­no odlič­nu toskan­sku „Ribollitu” – ručak od osta­ta­ka hra­ne za koji se tra­žio tanjur više.

Marko Grbac-Knapić pred­sta­vio je radi­onu Re-Gepetto, koju vodi u Rojcu. Riječ je o pros­to­ru u kojem gra­đa­ni mogu bes­plat­no popra­vi­ti pred­me­te i ure­đa­je po „ura­di sam“ prin­ci­pu. Svrha radi­one je pru­ži­ti svim zain­te­re­si­ra­nim gra­đa­ni­ma pros­tor, ala­te i savje­te koji su im potreb­ni kako bi sami ili uz pomoć maj­sto­ra Marka popra­vi­li male kućan­ske ure­đa­je, pred­me­te, namje­štaj, odje­ću, igrač­ke itd, a na radi­oni­ca­ma mogu nauči­ti i kako sami oba­vi­ti poprav­ke manjih kuć­nih kvarova.

Bila je tu i zagre­bač­ka „Biciklopopravljaona“, čiji su čla­no­vi tije­kom popod­ne­va gra­đa­ni­ma bes­plat­no poprav­lja­li bicik­le. Također, udru­ga Zelena Istra je u popod­nev­nim sati­ma odr­ža­la ljet­ni sajam raz­mje­ne pod nazi­vom „Ti dam ti daš“, koji funk­ci­oni­ra po već uho­da­nom obras­ci-done­seš 10 pred­me­ta, zami­je­niš ih za 10 bono­va, koji­ma potom možeš „kupi­ti“ 10 dru­gih predmeta.

Reuse fes­ti­val zaklju­či­la je Nika Paus svo­jim kre­ativ­nim  Second hand foto kut­kom, odnos­no foto-sessi­onom na kojem se svat­ko tko je htio mogao foto­gra­fi­ra­ti u svo­joj novoj mod­noj kom­bi­na­ci­ji, sas­tav­lje­noj od odje­će raz­mi­je­nje­ne na sajmu.

Oba dana su u večer­njim sati­ma ugod­nu atmo­sfe­ru svo­jim seto­vi­ma odr­ža­va­li omi­lje­ni lokal­ni DJ-evi – u petak DJ Fetty, a u subo­tu DJ Teddy Lee.

Dobar oda­ziv i reak­ci­je gra­đa­na prvog i dru­gog dana fes­ti­va­la garan­ti­ra­ju da će se želje orga­ni­za­to­ra da ova mani­fes­ta­ci­ja pre­ras­te u tra­di­ci­onal­nu naj­vje­ro­jat­ni­je ostvariti.