Pulski fokus: Započelo javno savjetovanje o nacrtu Plana razvoja kulture grada Pule za razdoblje 2023. – 2030.

17.07.2023.

Grad Pula je 12. srp­nja, na svo­jim služ­be­nim stra­ni­ca­ma obja­vio je nacrt Plana razvo­ja kul­tu­re gra­da Pule za raz­dob­lje od 2023. do 2030. godi­ne na jav­no savje­to­va­nje u tra­ja­nju od 30 dana.

Pozivaju se svi zain­te­re­si­ra­ni gra­đa­ni gra­da Pule i zain­te­re­si­ra­na jav­nost da do 11. kolo­vo­za 2023. godi­ne sudje­lu­ju u pro­ce­su, kroz dava­nje pri­jed­lo­ga za una­p­rje­đe­nje ovog stra­te­škog dokumenta.

Plan razvo­ja kul­tu­re gra­da Pule dono­si se za pro­ved­be­no raz­dob­lje od 2023. do 2030. godi­ne. Dokument je uskla­đen s naci­onal­nim, regi­onal­nim i lokal­nim stra­te­škim akti­ma, a ujed­no kores­pon­di­ra i s europ­skim stra­te­škim okvi­rom u kulturi.

Svrha Plana je arti­ku­li­ra­ti stra­te­ški pra­vac razvo­ja kul­tu­re gra­da Pule u nared­nom sed­mo­go­diš­njem raz­dob­lju koji će obje­di­ni­ti poten­ci­ja­le, resur­se i napo­re dioni­ka u kul­tu­ri kako bi se osi­gu­ra­lo una­p­rje­đe­nje uvje­ta rada i stva­ra­nja u kul­tu­ri i odr­ži­vi razvoj kul­tu­re, oja­ča­la među­na­rod­na, unu­tar sek­tor­ska i među­sek­tor­ska surad­nja te osi­gu­ra­lo veće sudje­lo­va­nje gra­đa­na u kulturi.

Ideja doku­men­ta nije ogra­ni­ča­va­ti dioni­ke u nji­ho­vom kul­tur­nom i kre­ativ­nom radu niti im name­ta­ti neke poseb­ne kri­te­ri­je i smjer­ni­ce za razvoj nji­ho­vih pro­gra­ma i aktiv­nos­ti, već utvr­di­ti zajed­nič­ke cilje­ve i pris­tup koji će osi­gu­ra­ti pro­ved­bu zajed­nič­ke vizi­je te omo­gu­ći­ti nas­ta­vak razvo­ja Pule kao gra­da koji živi kul­tu­ru i u kojem je ugod­no živje­ti zbog kulture.

Ovaj Plan razvo­ja nas­tao je kroz par­ti­ci­pa­tiv­ni pro­ces koji je osi­gu­rao uklju­či­va­nje broj­nih i raz­li­či­tih dioni­ka iz sek­to­ra kul­tu­re u stra­te­ško pro­miš­lja­nje budu­ćeg razvo­ja kul­tu­re. U sklo­pu izra­de doku­men­ta odr­žan je niz rad­nih sas­ta­na­ka s raz­li­či­tim dioni­ci­ma u podru­čju kul­tur­nog stva­ra­laš­tva i kre­ativ­nih indus­tri­ja, akte­ri­ma koji dje­lu­ju u podru­čju kul­tu­re mla­dih i koji kre­ira­ju pro­gra­me za mla­de te čla­no­vi­ma i pred­sjed­ni­ci­ma svih Kulturnih vije­ća Grada Pule.

Organiziran je i niz fokus gru­pa s pred­stav­ni­ci­ma svih kul­tur­nih ins­ti­tu­ci­ja koje dje­lu­ju u gra­du Puli, pred­stav­ni­ci­ma civil­nog druš­tva u kul­tu­ri, turis­tič­kim dje­lat­ni­ci­ma kao i s publi­kom, prvens­tve­no mla­di­ma čije je uklju­či­va­nje i aktiv­ni anga­žman u kul­tur­nom živo­tu pre­poz­nat kao klju­čan za nji­hov razvoj, ali i za razvoj kul­tur­nog sek­to­ra. Prepoznata je i ulo­ga orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva koje čine važan dio izva­nins­ti­tu­ci­onal­ne kul­tu­re gra­da Pule te su nji­ho­va miš­lje­nja osim na rad­nim sas­tan­ci­ma, a kako bi se uklju­čio i na ovaj način što veći broj dioni­ka, pri­kup­lje­na i posred­stvom anket­nog upit­ni­ka. Gospodarstveni je sek­tor obu­hva­ćen anket­nim ispi­ti­va­njem koje se foku­si­ra­lo na ula­ga­nja u kul­tu­ru. Svi pri­kup­lje­ni poda­ci, miš­lje­nja i komen­ta­ri pos­lu­ži­li su za ana­li­zu pos­to­je­ćeg sta­nja te su kori­šte­ni u for­mi­ra­nju stra­te­škog okvi­ra Plana razvo­ja kul­tu­re. U stra­te­ški okvir Plana uvr­šte­ni su svi pro­jek­ti koji su već bili zada­ni u Planu razvo­ja Grada Pule 2020. – 2030. godine.

Dokument Plan razvo­ja kul­tu­re gra­da Pule pred­stav­lja tako dugo­ro­čan akt stra­te­škog pla­na koji se sas­to­ji od ana­li­ze sadaš­njeg sta­nja u sek­to­ru kul­tu­re pri­ka­za­ne kroz opis potre­ba, iza­zo­va i poten­ci­ja­la te od stra­te­škog okvi­ra koji kroz četi­ri pri­ori­tet­na podru­čja dono­si raz­ra­du cilje­va, projekata/aktivnosti, indi­ka­to­re, izvo­re finan­ci­ra­nja i vre­men­ski plan te iden­ti­fi­ci­ra dioni­ke uklju­če­ne u imple­men­ta­ci­ju zadataka.

Komentare, miš­lje­nja i suges­ti­je o kon­kret­nom pro­ble­mu koje do pro­pi­sa­nog roka pris­tig­nu na obras­cu za e‑konzultacije, obra­dit će se i obje­di­ni­ti u kon­zul­ta­tiv­ni doku­ment što gra­do­na­čel­nik, u obli­ku jav­ne pre­po­ru­ke, upu­ću­je izra­đi­va­ču pro­jek­t­ne dokumentacije.

Svoje pri­jed­lo­ge može­te upi­sa­ti u obra­zac E‑konzultacije koji je dos­tu­pan na web stra­ni­ci Grada Pule te ispu­njen dos­ta­vi­ti mailom na adre­su: plankulture@pula.hr, naj­kas­ni­je do 11. kolo­vo­za 2023. godine.

Po zavr­šet­ku savje­to­va­nja, svi pris­ti­gli pri­jed­lo­zi dos­tav­lje­ni u roku bit će raz­mo­tre­ni i obra­đe­ni te pri­ka­za­ni u Izvješću o pro­ve­de­nom savje­to­va­nju s jav­noš­ću. Izvješće će biti objav­lje­no na inter­net­skoj stra­ni­ci Grada Pule. Ukoliko ne želi­te da Vaši osob­ni poda­ci (ime i pre­zi­me) budu jav­no objav­lje­ni, moli­mo da to jas­no istak­ne­te pri sla­nju obrasca.

Tijekom Javnog savje­to­va­nja odr­žat će se jav­no izla­ga­nje u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula, a ter­min jav­nog izla­ga­nja pra­vo­vre­me­no će se obja­vi­ti na služ­be­noj stra­ni­ci Grada Pule.

Izvor