Circolo Classic 2023.

06.08.2023.


U orga­ni­za­ci­ji Pula Film Festivala i ove godi­ne odvi­ja se pro­gram film­skih kla­si­ka Circolo Classic na pre­div­noj tera­si Circola.

Za raz­li­ku od pret­hod­nih godi­na, kad su cik­lu­si bili posve­će­ni kla­si­ci­ma europ­ske kine­ma­to­gra­fi­je, ove godi­ne pro­gram (01. kolo­vo­za do 05. ruj­na) je posve­ćen kla­si­ci­ma biv­še jugos­la­ven­ske kine­ma­to­gra­fi­je. Točnije, u sklo­pu pro­gra­ma pri­ka­zu­ju se dva hrvat­ska fil­ma – jedan je reda­te­lja Branka Bauera (Prekobrojna) koji se sma­tra možda naj­bo­ljim hrvat­skim auto­rom kla­sič­nog nara­tiv­nog sti­la, a dru­gi reda­te­lja Obrada Gluščevića (Lito Vilovito) – kao i osam fil­mo­va srp­skih autora.

Naročito valja izdvo­ji­ti tro­ji­cu kla­si­ka srp­skog fil­ma koji­ma se pri­ka­zu­ju neki od naj­z­na­čaj­ni­jih ili čak naj­z­na­čaj­ni­ji fil­mo­vi nji­ho­vih opu­sa. Riječ je o Aleksandru Petroviću i nje­go­voj zna­me­ni­toj poet­skoj dra­mi iz rom­ske sva­kod­ne­vi­ce (Sakupljači per­ja), zatim o prva­ku crnog vala Živojinu Pavloviću čiji smo film “Sakupljači per­ja” nedav­no mogli gle­da­ti na HTV‑u te veli­ka­nu Dušanu Makavejevu s fil­mom “Ljubavni slu­čaj ili tra­ge­di­ja služ­be­ni­ce PTT”, čija je glu­mi­ca Eva Ras nedav­no bila goš­ća 70. Pulskog film­skog festivala.

Biti će pri­ka­za­ni i fil­mo­vi nekih pri­pad­ni­ka pra­ške ško­le poput Srđana Karanovića (Miris polj­skog cve­ća) i Gorana Paskaljevića (Poseban tret­man), zatim kul­t­ni Šijanov film “Davitelj pro­tiv davi­te­lja” te “Lepota poro­ka” (reda­telj Živko Nikolić) i “Višnja na Tašmajdanu” (reda­telj Stole Janković). Hvalevrijedan potez da se povo­dom 70. Pulskog film­skog fes­ti­va­la još jed­nom osvr­ne­mo na boga­to film­sko nas­lje­đe biv­še drža­ve, a za mla­đe gle­da­te­lje ujed­no jedins­tve­na pri­li­ka da neke zna­me­ni­te fil­mo­ve pogle­da­ju na veli­kom ekranu.

 

Elvis Lenić