Prostor optimizma i borbe

Kino Katarina i Liburnija Uplovljava: Projekcija dokumentaraca u dvorištu brodogradilišta Uljanik

Tekst i fotografije Daniela KNAPIĆ

09.08.2023.

Dvorište pre­mi­nu­log pul­skog škve­ra u sri­je­du uve­čer pri­vuk­lo je velik broj Puležana (među koji­ma i mno­ge biv­še Uljanikovce) na pro­jek­ci­je dva fil­ma koji dubo­ko doti­ču nji­ho­vu još neis­ci­je­lje­nu tugu za uni­šte­nim bro­do­gra­di­li­štem. Kino Katarina, ovaj put u surad­nji s pro­gra­mom „Liburnija uplov­lja­va“ (tur­ne­je kojim udru­ga Liburnija film fes­ti­val pro­mo­vi­ra fil­mo­ve nagra­đi­va­ne na svom fes­ti­va­lu), tu je pri­re­di­lo pro­jek­ci­ju fil­mo­va “Tvornice rad­ni­ci­ma” i “Uljanik”.

Izvršna direk­to­ri­ca Liburnija Film Festivala Jelena Androić u uvod­nom je obra­ća­nju, nakon što se zahva­li­la orga­ni­za­to­ri­ci Kina Katarina, Marti Baradić, što je uspje­la dobi­ti ovaj pros­tor za film­sku večer, nagla­si­la: „Željela bih da u buduć­nos­ti Uljanik ne bude samo mjes­to na kojem se pri­ka­zu­ju fil­mo­vi, jer sigur­no će nam tre­ba­ti bro­do­vi i lju­di koji ih zna­ju graditi.“

Prvo je pri­ka­zan film „Uljanik“ poz­na­tog pul­skog foto­gra­fa Dejana Štifanića. On je u lje­to 2021. nakon objav­lje­nog ste­ča­ja bro­do­gra­di­li­šta, zajed­no s auto­rom glaz­be, Markom Grpcem Knapićem, dobio dozvo­lu da u taj pros­tor uđu i u tri dana sni­me raz­ne zate­če­ne zvu­ko­ve i pri­zo­re. Rezultat je šest-minut­ni film koji glaz­bom i sli­kom suges­tiv­no pre­no­si svu nakup­lje­nu jezu tog teškog povi­jes­nog tre­nut­ka za cije­li grad.

Drugi je pri­ka­zan dugo­me­traž­ni doku­men­ta­rac “Tvornice rad­ni­ci­ma“, iz 2021. godi­ne. Te je godi­ne pro­gla­šen naj­bo­ljim fil­mom 19. Liburnia Film Festivala, a nagra­đen je i od stra­ne kri­ti­čar­skog žiri­ja Motovunskog fes­ti­va­la. Bilježeći situ­aci­ju u tvor­ni­ci metal­nih dije­lo­va ITUS iz Ivanca, reda­telj Srđan Kovačević na fil­mu je radio čak pet godi­na. To je dopri­ni­je­lo i opu­šte­ni­jem pona­ša­nju sni­ma­nih rad­ni­ka, navik­lim na kame­re u svom rad­nom pros­to­ru. ITUS je danas u Hrvatskoj endem­ski pri­mjer podu­ze­ća koje se još uvi­jek opi­re mulja­ža­ma „pre­tvor­be i pri­va­ti­za­ci­je“ vlas­nič­kom struk­tu­rom u kojoj su rad­ni­ci u veći­ni. Jedan od naj­zas­luž­ni­jih za to je Drago Varga koji 45 godi­na radi u ITAS‑u, a kao sin­di­ka­lis­ta se za taj kolek­tiv (tada još u sus­ta­vu „Prvomajske“, koja je uz osta­le imao pogo­ne i u Raši) borio još od 2001. godi­ne, kada je i poče­la kri­mi­nal­na pri­va­ti­za­ci­ja ove neka­da gigant­ske tvrt­ke. Zajedno s tadaš­njim kole­ga­ma, pro­tes­ti­ma i štraj­ko­vi­ma gla­đu izbo­rio se da se u tvor­ni­ci nas­ta­vi s nekim obli­kom „rad­nič­kog samo­uprav­lja­nja“. Danas je veći­na nje­go­vih tadaš­njih „subo­ra­ca“ umi­rov­lje­no ili pod zem­ljom. Pokazujući ih na foto­gra­fi­ja­ma, Varga vid­no iscrp­ljen i razo­ča­ran, u ovom tuž­nom fil­mu kao naj­ve­ći uspjeh raču­na to što su se svi­ma uspje­le osi­gu­ra­ti dos­toj­ne miro­vi­ne. Danas kao izvr­š­ni direk­tor, hrve se sa sva­kod­nev­nim neda­ća­ma koje mu dono­si kako nera­zu­mi­je­va­nje (od stra­ne mahom mla­đih kole­ga, koji­ma je sta­lo samo do redo­vi­te pla­će) same ide­je „posje­do­va­nja sred­sta­va za rad“, pre­da­nog rada i ula­ga­nja u rast svo­je tvor­ni­ce, tako i sa svim dru­gim zam­ka­ma povam­pi­re­nog kor­po­ra­tiv­nog kapitalizma.

Kako nas je pod­sje­ti­la orga­ni­za­to­ri­ca, Marta Baradić, Kino Katarina se odr­ža­va od  2016. godi­ne. Počela je s pro­gra­mi­ma na oto­ku Sv. Katarina u pul­skom zalje­vu, gdje je sada Končarova kon­ce­si­ja, tako da su se dalje pre­ko Valelunge seli­li na Muzil, na kro­vo­ve iznad Arene i dru­ge zna­čaj­ne grad­ske loka­ci­je. Uvijek se tru­de spo­ji­ti temu i pros­tor, npr. lani su pro­jek­ci­je na temu abor­tu­sa orga­ni­zi­ra­ne na tera­si sta­rog rodilišta.

„Ovo smo pla­ni­ra­li još proš­le godi­ne“, kaza­la nam je Marta, „a pro­jekt smo pri­ja­vi­li na natje­čaj Grada Pule, ali nam je vije­će napi­sa­lo da „ne zado­vo­lja­va­mo kri­te­rij mini­mal­ne druš­tve­ne koris­ti“… to je jako zanim­lji­vo jer ovdje veče­ras ima pre­ko 200 lju­di, što doka­zu­je da inte­res pos­to­ji i da je to jed­na zna­čaj­na tema. Kino Katarina je uvi­jek dje­lo­va­lo kao svo­je­vr­s­na ges­ta, ne utva­ra­mo da radi­mo ne znam što, ali poku­ša­va­mo usmje­ri­ti pogled na neke bol­ne ili pro­ble­ma­tič­ne toč­ke u ovom gra­du, pogo­to­vo tran­sfor­ma­ci­ju zalje­va, oku­pa­ci­ju jav­nog pros­to­ra, tran­sfor­ma­ci­ju rad­nih odno­sa ili ukup­nu tran­sfor­ma­ci­ju te pošas­ti od turiz­ma itd. Na Uljanik smo uvi­jek gle­da­li, još od 1. Kino Katarine i zato smo jako sret­ne da smo dobi­le pri­li­ku ući i lju­de tu doves­ti na pro­jek­ci­ju. Jasno, mogle smo to zato što je Uljanik na kolje­ni­ma i ne radi, a mi bismo volje­le da se u nje­mu rade bro­do­vi, a ne gle­da­ju fil­mo­vi. Na ovaj način htje­le smo doves­ti lju­de pre­ko zida, da uđu u ovaj pros­tor, da ga osje­te, da možda pro­bu­di­mo i pobu­di­mo neku soli­dar­nost, a i zato što je moj dojam da se Uljanik vidi iz sva­kog kut­ka ovog gra­da, ako ne baš i dos­lov­no – vide se stva­ri koje je Uljanik izgra­dio i zato mi je bilo važ­no pri­je­ći bari­je­ru ove ogra­de, u smis­lu da lju­de ovdje dove­de­mo i pod­sje­ti­mo ih na sve to. Premda se stva­ri čine dos­ta pesi­mis­tič­ne, mis­lim da još uvi­jek ima pros­to­ra i za neka­kav opti­mi­zam i bor­bu“, kaza­la je Baradić.