(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: Otvorena izložba Crux i predstavljene mlade umjetnice u Gradskoj galeriji Pula

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

31.08.2023.

U Gradskoj Galeriji Pula otvo­ri­la se izlož­ba Crux 2022 te su se podi­je­li­le gra­fič­ke mape. Kako je uoči otvo­re­nja izlož­be i podje­le mapa rekao vodi­telj gale­ri­je Eros Čakić, izlož­bu nisu pri­pre­mi­li zbog toga da poka­žu rado­ve auto­ra koji su već goto­vo poz­na­ti publi­ci, već da pro­mo­vi­ra­ju manju izlož­bu mla­dih kole­gi­ca koje su pris­tu­pi­le udru­zi Crux.

One su s Borutom Skokom ostva­ri­le jed­nu mapu za koju sma­tra da je zais­ta za veli­ko likov­no postignuće.

„Ove gra­fi­ke naših čla­no­va koje pri­ka­zu­je­mo nas­ta­le su uz pomoć mno­gih udru­ga, počev­ši od Rojca gdje ima­mo i pros­tor, a mi smo tu da koor­di­ni­ra­mo i poku­ša­mo pomo­ći“, nagla­sio je Čakić.

Uzor im je uvi­jek ostao, kao i pri­li­kom reali­za­ci­je sva­ke izlož­be, prof. Ivan Obrovac kojem i posve­ću­ju cije­lu ovu priču.

„Ova udru­ga je nas­ta­la upra­vo nakon nje­go­ve smr­ti i odlu­či­li smo na neki način nas­ta­vi­ti ono što je on u likov­noj kolo­ni­ji u Smoljancima radio, a to je nije neko for­mal­no obra­zo­va­nje, tečaj ili sl. već pomo­ći lju­di­ma da se sna­đu u novim teh­ni­ka­ma sa svo­jim moguć­nos­ti­ma, sa svi­me oni­me čime može­mo pomo­ći, a kako vidi­te i po izlo­že­nim rado­vi­ma, mi zais­ta ima­mo puno surad­ni­ka“, istak­nuo je.

Lučić nije mogao pri­sus­tvo­va­ti otvo­re­nju, ali je o gra­fič­koj mapi izme­đu osta­lo­ga napi­sao kako tra­di­ci­onal­ne gra­fič­ke teh­ni­ke poma­lo odu­mi­ru te se ovdje radi o digi­tal­nim ispi­si­ma rado­va umjet­ni­ka obje­di­nje­nih u izda­nju rađe­nom novom tehnologijom.

„Likovna kva­li­te­ta svih rado­va na viso­koj je razi­ni, a karak­te­ris­tič­ni su za stva­ra­laš­tvo svo­jih auto­ra te mapa u naj­bo­ljem smis­lu repre­zen­ti­ra rad umjet­ni­ka koji su u njoj zas­tup­lje­ni. Svakako je pozi­tiv­no da druš­tvo Crux per­ma­nent­no nudi pros­tor mla­di­ma umjet­ni­ci­ma i umjet­ni­ca­ma te da su sada uklju­če­ne i auto­ri­ce izvan Istre“, veli Lučić u svom tekstu.

Posebnu pozor­nost Čakić je posve­tio pro­jek­tu After art koje je reali­zi­rao Borut Skok sa šest mla­dih umjet­ni­ca za koje isti­če da će u buduć­nos­ti nas­ta­vi­ti ono što je After art pro­jek­tom započeto.

„Ovo je više posve­će­no nji­ma nego nama. Učinile su svoj prvi digi­tal­ni rad uz pomoć svo­ga men­to­ra i ušle u svi­jet gra­fi­ke, a bit će tu i videa. Imat će širo­ke moguć­nos­ti i mis­lim da je buduć­nost u sva­kom slu­ča­ju nji­ho­va“, istak­nuo je Čakić te im uru­čio mapu.

Autorice su Una Ira Cvitić, Donna Bulić, Roza Kosanović, Mia Šabanović, Ena Fajković i Petra Mišan.

After art je manja mapa, tiska­na proš­le godi­ne pod nazi­vom „Radionice digi­tal­ne gra­fi­ke“, a u kojoj se nala­zi šest oti­sa­ka likov­nih rado­va mla­dih umjet­ni­ca koje su sve bile uče­ni­ca­ma Škole pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti i dizaj­na u Puli, a sada nas­tav­lja­ju ško­lo­va­nje na raz­li­či­tim likov­nim aka­de­mi­ja­ma. Mlade auto­ri­ce se ovom mapom prvi put jav­no pred­stav­lja­ju kao likov­ne umjet­ni­ce u pro­gra­mu udru­ge Crux koja isto­vre­me­no kroz istu teh­ni­ku pred­stav­lja rado­ve pro­fe­so­ra i sta­ri­jih kolega.

Grafička mapa Crux 2022. je tre­ća edi­ci­ja koju izda­je druš­tvo vizu­al­nih umjet­ni­ka Crux, osno­va­no 2019. godi­ne, s namje­rom edu­ka­ci­je na podru­čju vizu­al­nih umjet­nos­ti. Osim što je pri­prem­lje­na i otis­nu­ta digi­tal­nom teh­no­lo­gi­jom, mapa zadr­ža­va osnov­na gra­fič­ka pra­vi­la kao što je ogra­ni­če­na i nume­ri­ra­na nak­la­da te od auto­ra pot­pi­sa­ni lis­to­vi. Mapa Crux 2022. ima nak­la­du od 20 pri­mje­ra­ka, bro­ji ukup­no tiska­nih 15 lis­to­va od tri­na­est auto­ra jer po dva lis­ta pot­pi­su­ju vodi­telj druš­tva Eros Čakić i vodi­telj edu­ka­cij­skog pro­gra­ma i kre­ator ovog izda­nja Borut Skok.

U skla­du s pro­gra­mom Cruxa, osim zna­čaj­nih istar­skih umjet­ni­ka, dono­si i lis­to­ve mla­dih umjet­ni­ca Josipe Škrapić i Gee Rajić iz Istre te dvi­je umjet­ni­ce iz Splita, Hane Letice i Zele Luše. Od sta­ri­jih auto­ra, osim spo­me­nu­tih Čakića i Skoka, zas­tup­lje­ni su: Tea Bičić, Fulvio Juričić, Jadranka Ostić, Robert Pauletta, Sanja Simeunović Bajec, Bojan Šumonja i Ivona Verbanac.

 

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.