Osamnaest premijera na 21. Liburnia Film Festivalu

03.08.2023.

Najstariji fes­ti­val doku­men­tar­nog fil­ma u Hrvatskoj i jedi­ni koji pri­ka­zu­je recent­ne hrvat­ske doku­men­tar­ce – Liburnia Film Festival – odr­žat će se od 22. do 26. kolo­vo­za 2023., na Ljetnoj pozor­ni­ci i Villi Antonio u Opatiji u svom veli­kom, 21. izdanju.

Programski direk­tor fes­ti­va­la Oliver Sertić izme­đu više od 80 pogle­da­nih nas­lo­va u kon­ku­ren­ci­ju je oda­brao 20 fil­mo­va nas­ta­lih u 2022. i 2023. godi­ni, od kojih će pet ima­ti svjet­sku, a četi­ri hrvat­sku pre­mi­je­ru. Uz natje­ca­telj­ski pro­gram, izvan kon­ku­ren­ci­je gle­dat ćemo i pet fil­mo­va nas­ta­lih u pro­duk­ci­ji suor­ga­ni­za­to­ra fes­ti­va­la, pro­duk­cij­ske kuće Restart. Na Ljetnoj pozor­ni­ci, izvan kon­ku­ren­ci­je, bit će ove godi­ne pri­ka­za­na i tri poseb­na nas­lo­va. Polusatni doku­men­ta­rac “Ovako živi jet set” Sunčice Ane Veldić posve­ćen je dra­gom pri­ja­te­lju, kole­gi, mon­ta­že­ru i dizaj­ne­ru zvu­ka Martinu Semenčiću (za što je na LFF‑u u više navra­ta nagra­đen) koji nas je pre­ra­no napus­tio u siječ­nju ove godi­ne. LFF‑u part­ner­ski beograd­ski fes­ti­val Beldocs pred­sta­vit će svog ovo­go­diš­njeg pobjed­ni­ka Srpskog tak­mi­čar­skog pro­gra­ma “Vodič za obal­ska utvr­đe­nja” Tijane Petrović, a fes­ti­val zatva­ra pre­mi­jer­na pro­jek­ci­ja naj­no­vi­jeg fil­ma Silvija Mirošničenka “Obalno šeta­li­šte”, u pot­pu­nos­ti sni­ma­nog u Opatiji i oko­li­ci. Također, fes­ti­val i ove godi­ne u Villi Antonio pri­ka­zu­je izbor fil­mo­va auto­ra i auto­ri­ca rođe­nih na goran­skom, istar­skom ili pri­mor­skom podru­čju u sve popu­lar­ni­jem pro­gra­mu – Regionale.

“Zadovoljan sam ovo­go­diš­njim pro­gra­mom. Filmovi su izu­zet­no raz­no­rod­ni, i for­mom i sadr­ža­jem, a to poka­zu­je bogat­stvo pro­duk­cij­skih i autor­skih pris­tu­pa i ocr­ta­va smjer u koje­mu se kre­će hrvat­ska doku­men­ta­ris­ti­ka. Mnogo je novih ime­na, što me poseb­no vese­li, a u pro­gra­mu su, narav­no, i neki doaje­ni koje naša publi­ka već zna. Od ove godi­ne malo smo izmi­je­ša­li pro­gram­ske slo­to­ve, pa će svih fes­ti­val­skih dana fil­mo­vi iz natje­ca­telj­skog pro­gra­ma biti pri­ka­zi­va­ni s oni­ma izvan kon­ku­ren­ci­je”, rekao je pro­gram­ski direk­tor Oliver Sertić.

“LFF kao i uvi­jek dono­si nas­lo­ve nado­la­ze­ćih, ali i već reno­mi­ra­nih reda­te­lji­ca i reda­te­lja, pa u kon­ku­ren­ci­ji ove godi­ne gle­da­mo novi film Pere Kvesića “Kuća na Kraljevcu” (čiji je film “Dum spi­ro spe­ro” osvo­jio nagra­du za naj­bo­lji film 14. LFF‑a) koji će u Opatiji ima­ti hrvat­sku pre­mi­je­ru, zatim “Horror Vacui” Borisa Poljaka, tako­đer višes­tru­kog LFF-ovog laure­ata, “El Shatt – Nacrt za uto­pi­ju” Ivana Ramljaka (dobit­ni­ka nagra­de za naj­bo­lju reži­ju 19. LFF‑a za film “O jed­noj mla­dos­ti”), “Ingresso Animali Vivi” priz­na­tog suvre­me­nog umjet­ni­ka Igora Grubića, te film još jed­nog poz­na­ni­ka fes­ti­va­la, glum­ca i reda­te­lja Damira Markovine koji nam dola­zi s fil­mom “Dezerteri”, nagra­đe­nim u Jihlavi i Zagrebu.

Još jed­no veli­ko glu­mač­ko ime pri­hva­ti­lo se reda­telj­ske pali­ce. Doajen jugos­la­ven­skog fil­ma, Igor Galo, sni­mio je iznim­nu cje­lo­ve­čer­nju posve­tu pul­skom fes­ti­va­lu nazva­nu “1991. adio jugo, film, adio jugos­lo­ven­ski film­ski fes­ti­val, adio Jugoslavija.… vidi­mo se u slje­de­ćem ratu”, a nakon pre­mi­je­re u Beogradu, ovo će mu biti prvo hrvat­sko fes­ti­val­sko prikazivanje.

Među fil­mo­vi­ma auto­ri­ca i auto­ra mla­đe gene­ra­ci­je sva­ka­ko valja istak­nu­ti svjet­ske pre­mi­je­re krat­kih dok­sa “Tamna komo­ra” Marinka Marinkića, “Glupane, glu­pi” Andrije Tomića, “Kantrida” Luke Karla Kauzlarića i “Veliki mul” Sanje Prodan, ali i mini­ja­tu­ru sanvi­čent­skog per­for­me­ra Frane Pekice “Akcija”. U kon­ku­ren­ci­ju su oda­bra­ni i izvr­s­ni krat­ki doku­men­tar­ci, sjet­ni “Knin – Zadar” Melite Vrsaljko, intim­ni “Divlje cvi­je­će” Karle Crnčević već nagra­đen u Bilbau i Hamburgu, nabri­ja­ni “Pero” Sare Alavanić te začud­ni “Dohvati sun­ce: El Shatt” poz­na­te vizu­al­ne umjet­ni­ce s ber­lin­skom adre­som, Ane Bilankov, koji na LFF dola­zi nakon svjet­ske pre­mi­je­re u Oberhausenu.

Mlade sna­ge pred­stav­lja­ju i Ivan Grgur koji je kre­ativ­no osli­kao dra­ma­tur­ga i pis­ca Espija Tomičića (“Espi”) te Filip Zadro u inter­ge­ne­ra­cij­skoj mini­ja­tu­ri “Dragi Filipe”, dok se gru­pa autor(ic)a (Karla Mesek, Sebastijan Borovčak, Klara Šoštarić, Petar Vukičević) u fil­mu “Terra Magica” bavi­la Istrom.

Konkurenciju zavr­ši­mo s dvi­je sred­njo­me­traž­ne kopro­duk­ci­je. Nizozemsko-hrvat­ski “Prizori s mojim ocem” Biserke Šuran, dobit­nik je nagra­de za naj­bo­lji doku­men­ta­rac na film­skom fes­ti­va­lu u Trstu te poseb­nog priz­na­nja u regi­onal­noj kon­ku­ren­ci­ji i nagra­de Mali pečat na ovo­go­diš­njem ZagrebDoxu, dok je tali­jan­ska reda­te­lji­ca Isabella Rinaldi duho­vi­to por­tre­ti­ra­la Liberland, samo­pro­gla­še­nu novu drža­vu ‘nas­ta­lu’ na dunav­skoj adi na gra­ni­ci Hrvatske i Srbije (film nas­tao u bel­gij­sko-hrvat­sko-latvij­sko-nor­ve­škoj kopro­duk­ci­ji)”, kaza­la je Jelena Androić, direk­to­ri­ca festivala.

Navedeni su fil­mo­vi u kon­ku­ren­ci­ji za osam nagra­da: nagra­du za naj­bo­lji film, naj­bo­lji regi­onal­ni film, naj­bo­lju reži­ju, mon­ta­žu, kame­ru i dizajn zvu­ka, nagra­du kri­ti­ča­ra “Dragan Rubeša” te nagra­du publi­ke. O nji­ma će odlu­či­va­ti pete­ro­čla­ni među­na­rod­ni žiri koji čine Kumjana Novakova, reda­te­lji­ca i direk­to­ri­ca sara­jev­skog fes­ti­va­la Pravo ljud­ski, beograd­ska  mon­ta­žer­ka Vanja Kovačević, sni­ma­te­lji­ca Dinka Radonić, mon­ta­žer­ka i dizaj­ne­ri­ca zvu­ka Iva Ivan te reda­telj i vizu­al­ni umjet­nik Davor Sanvincenti. O nagra­di kri­ti­ča­ra “Dragan Rubeša”, koju fes­ti­val od lani dodje­lju­je zajed­no s Art-kinom, odlu­či­vat će Nikola Strašek. Od ove godi­ne dosa­daš­njim se pokro­vi­te­lji­ma nagra­da, AVC gru­pi i ACER‑u Hrvatska, pri­dru­žu­je i Aljazeera Balkans, koji će finan­cij­ski podr­ža­ti naj­bo­lji regi­onal­ni film.

“Restart pak dono­si dugo­me­traž­ne “Snajka: Dnevnik oče­ki­va­nja” Tee Vidović Dalipi koji je nas­ta­jao punih deset godi­na, a dola­zi nam nakon svjet­ske i među­na­rod­ne pre­mi­je­re na DokuFestu u Prizrenu i među­na­rod­ne u Sarajevu. Tu je i rumunj­sko-hrvat­sko-katar­sko-iran­ska kopro­duk­ci­ja “Između revo­lu­ci­ja” Vlada Petrija nagra­đe­nog na 73. Berlinaleu kri­ti­čar­skom nagra­dom FIPRESCI u pro­gra­mu Forum.  Kratkometražni film “Valerija” Sare Jurinčić u Opatiju sti­že nakon Sheffielda i Sarajeva, a kao i neko­li­ko godi­na una­zad, LFF-ova publi­ka vidjet će dva fil­ma nas­ta­la na Restartovoj Školi doku­men­tar­nog fil­ma, “Korijen” Dore Fodor i “U potra­zi (Jedna noć u Zagrebu)” Matee Jocić. U pro­gra­mu Regionale su pak “Dnevni bora­vak” Maje Ležaje, “Dom za zauvi­jek” Mirte Matije i Gorana Zaborca, “Health90” Petre Mrše, “Jumping Stones” Virginie Rithrath te “Matić polja­na – Život ili smrt” Rasima Karalića”, kaza­la je glas­no­go­vor­ni­ca fes­ti­va­la Hana Galogaža Lanča.

“Dakako da će se na Liburniji o fil­mu i uči­ti kroz tra­di­ci­onal­ne radi­oni­ce Prvi put sni­mam i Filmska počet­ni­ca, a u tre­ću godi­nu ula­zi­mo i s LFF rough cut radi­oni­com nami­je­nje­nom fil­mo­vi­ma u fazi mon­ta­že, koju vode priz­na­te mon­ta­žer­ke Jelena Maksimović i Hrvoslava Brkušić. Case study naj­us­pješ­ni­jeg proš­lo­go­diš­njeg doku­men­tar­ca pri­pa­da Vedrani Pribačić i Mirti Puhlovski, auto­ri­ca­ma fil­ma “Veće od tra­ume” koje su proš­li tje­dan ispi­sa­le povi­jest. Naime, ovaj film prvi je doku­men­ta­rac koji je na pul­skom fes­ti­va­lu osvo­jio Zlatnu are­nu. Nastavljamo i s ugod­nim popod­nev­nim raz­go­vo­ri­ma s auto­ri­ma (Piće s auto­ri­ma), pred­sta­vit ćemo novo­os­no­va­nu ini­ci­ja­ti­vu hrvat­skih doku­men­ta­ris­ta Dokoordinacija i raz­go­va­ra­ti na neko­li­ko tri­bi­na i otvo­re­nih raz­go­vo­ra”, naj­a­vi­la je koor­di­na­to­ri­ca volon­te­ra Mirela Pašić, te kaza­la da orga­ni­za­to­ri pozi­va­ju volon­ter­ke i volon­te­re da uz fil­mo­ve i nova iskus­tva zavr­še lje­to, a naj­a­vi­la je i kon­cert ben­da Tidal Pull, koji u Opatiju sti­žu u sklo­pu tur­ne­je Rock&OFF.

21. izda­nje fes­ti­va­la ne bi bilo mogu­će bez mno­gih podr­ža­va­te­lja među koji­ma su Grad Opatija, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Društvo hrvat­skih film­skih reda­te­lja, Primorsko-goran­ska župa­ni­ja, Turistička zajed­ni­ca Grada Opatije, AVC gru­pa, ACER Hrvatska, Aljazeera Balkans i broj­ni dru­gi. Festival orga­ni­zi­ra Udruga Liburnia film fes­ti­val, suor­ga­ni­za­tor je Restart a part­ner Festival Opatija.

Priredio B. V.