OTVOREN 21. LIBURNIA FILM FESTIVAL

23.08.2023.

Sinoć (22. kolo­voz) je u Opatiji sve­ča­no otvo­ren 21. Liburnia Film Festival, a prvi je pri­ka­zan cje­lo­ve­čer­nji doku­men­ta­rac “Kuća na Kraljevcu”, reda­te­lja Pere Kvesića.

Budući da zbog boles­ti autor nije bio nazo­čan, film je pred­sta­vio pro­du­cent Nenad Puhovski, koji ga je ujed­no i zavr­šio uz pomoć kos­ce­na­ris­ti­ce i mon­ta­žer­ke Vesne Biljan Pušić. Kvesić se u fil­mu bavi kućom u kojoj danas sta­nu­je, a koja je nekad u soci­ja­liz­mu bila u vlas­niš­tvu pokoj­nog Slobodana Praljka i stje­ci­šte kul­tur­nog živo­ta gra­da. Film nije samo por­tret kuće, nego i poz­na­tih pro­ta­go­nis­ta koji su pro­la­zi­li kroz nju (Davor Slamnig, Davor Gobac, Igor Kordej, Mirko Ilić, Pjer Žardin i dru­gi), kao i nje­zi­nog biv­šeg vlas­ni­ka Praljka, koji je pro­šao put od inže­nje­ra i nado­bud­nog umjet­ni­ka do gene­ra­la i haškog osuđenika.

Osim Kvesića, slje­de­ćih dana oče­ku­je nas još neko­li­ko zanim­lji­vih dugo­me­traž­nih doku­men­ta­ra­ca. Večeras se pri­ka­zu­je film Igora Gala o povi­jes­ti Pulskog film­skog fes­ti­va­la (1991. Adio Jugo film, adio Jugo fes­ti­val, adio Jugoslavija – vidi­mo se u slje­de­ćem ratu) koji je već iza­zvao kon­tro­ver­ze jer ga autor nije htio pri­ka­za­ti na 70. Puli. Tu je i novi doku­men­tar­ni film poz­na­tog reda­te­lja Ivana Ramljaka (El Shatt – Nacrt za uto­pi­ju), zatim ”Dezerteri” Damira Markovine kao i krat­ki fil­mo­vi priz­na­tih hrvat­skih auto­ra poput Borisa Poljaka ili Igora Grubića.

Valja nagla­si­ti da fes­ti­val dono­si pre­gršt krat­kih fil­mo­va mla­dih auto­ra, među koji­ma ima i fes­ti­val­skih debi­ta­na­ta pa se sigur­no i tu kri­je neko poten­ci­jal­no ugod­no izne­na­đe­nje. Ako raču­na­mo još i dodat­ne pro­gra­me poput regi­onal­nih fil­mo­va i Restartove pro­duk­ci­je, oći­to ima­te dovolj­no raz­lo­ga da se do 26. kolo­vo­za zale­ti­te do Opatije.

 

Elvis Lenić