Ovoga tjedna u Art parku DC‑a Rojc

B. V.

08.08.2023.

Art park u Rojcu već je u dru­gom mje­se­cu svog dje­lo­va­nja, a za gra­đa­ne su ponov­no pri­pre­mi­li obi­lje doga­đa­nja. U uto­rak, 8. kolo­vo­za s počet­kom u 21 sat, na pro­gra­mu je reg­gae, dan­ce­hall i dub večer za koju će se pobri­nu­ti Julie (Roots Daughters). Popularan buv­ljak “Štrik butik”, u orga­ni­za­ci­ji Kristine Pavić vra­ća se u sri­je­du, 9. kolo­vo­za u 18 sati uz glaz­bu Jinxie Groovesa.

Jjubitelji Drum and Bass glaz­be doći će na svo­je u čet­vr­tak, 10 kolo­vo­za s počet­kom u 21 sat, a za laga­ni­ji ambi­jen­tal­ni tem­po bit će zadu­žen selek­tor Sergej Turčinov. U petak, 11. kolo­vo­za s počet­kom u 19 sati na pro­gra­mu je večer World Caffea i Voadoo‑a.

„Pripremite se za neza­bo­rav­nu večer ispu­nje­nu glaz­bom i kre­ativ­noš­ću! Voadoo će vas oča­ra­ti svo­jim izved­ba­ma broj­nih cove­ra i autor­skih stva­ri, uz gita­ru i ritam maši­nu. A poseb­no izne­na­đe­nje je World Caffe u orga­ni­za­ci­ji volon­te­ra Europskih sna­ga soli­dar­nos­ti iz Italije, Njemačke, Srbije i Bosne i Hercegovine koji ovih dana bora­ve u Savezu udru­ga Rojca. Pridružite se eki­pi i podr­ži­te ovu sjaj­nu ini­ci­ja­ti­vu“, poru­ču­ju organizatori.

Miami Vice s Alenom Spionom na pro­gra­mu je u subo­tu 12. kolo­vo­za s počet­kom u 21 sat. Alen Spion će za publi­ku oda­bra­ti naj­vru­će stva­ri iz 80-ih i pobri­nu­ti se da zajed­no zaple­šu cije­lu noć. Na reper­tu­aru će se naći 80s elec­tro, pop, syn­th i breakbeat.

U nedje­lju, 13 kolo­vo­za s počet­kom u 21 sat u Art park dola­zi CXID, “The sta­ti­on Pula”, koji će sa pri­mje­som poezi­je, beat­boxa, bassa i pano­ra­mič­nih glaz­be­nih atmo­sfe­ra spo­ji­ti tri raz­li­či­te kul­tu­re u jedan zvuk (Ukrajina, Makedonija i Hrvatska).