Preuzmite „Priručnik za sprječavanje i suzbijanje seksizma u medijima i oglašivačkoj industriji“ CGI‑a Poreč

B. V.

10.08.2023.

Centar za gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve Poreč nedav­no je obja­vio „Priručnik za sprje­ča­va­nje i suz­bi­ja­nje sek­siz­ma u medi­ji­ma i ogla­ši­vač­koj indus­tri­ji“ auto­ri­ce Nataše Vajagić.

„Priručnik istra­žu­je kako medi­ji i ogla­ši­va­či dopri­no­se per­pe­tu­ira­nju sek­sis­tič­kih sta­vo­va kroz svo­je poru­ke i prak­se. Prvenstveno je nami­je­njen medi­ji­ma, odnos­no novi­nar­ka­ma i novi­na­ri­ma, ured­ni­ca­ma i ured­ni­ci­ma te ogla­ši­va­či­ma, kao i orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva koje se bave žen­skim ljud­skim pra­vi­ma, no kao vri­je­dan alat pos­lu­žit će i stu­den­ti­ca­ma i stu­den­ti­ma novi­nar­stva, kao i svim aktiv­nim gra­đan­ka­ma i gra­đa­ni­ma koje/i žele dopri­ni­je­ti bor­bi pro­tiv seksizma.

„U pri­ruč­ni­ku može­te pro­na­ći infor­ma­ci­je o tome što je sek­si­zam, kako ga pre­poz­na­ti i kome ga pri­ja­vi­ti, kao i zašto je važ­no suz­bi­ti sek­si­zam u medi­ji­ma i ogla­ši­vač­koj indus­tri­ji. Pročitajte više o štet­nom utje­ca­ju sek­siz­ma na druš­tvo, vezi s rod­no uvje­to­va­nim nasi­ljem i utje­ca­jem na dje­cu. Doznajte sve o zako­no­dav­nom okvi­ru u Hrvatskoj i Europskoj uni­ji te pre­po­ru­ka­ma Vijeća Europe za sprje­ča­va­nje sek­siz­ma u medi­ji­ma. Analizirajte sek­si­zam na stvar­nim pri­mje­ri­ma, doz­naj­te više o pro­ble­ma­tič­noj ter­mi­no­lo­gi­ji i nauči­te kako ne izvje­šta­va­ti i ogla­ša­va­ti seksistički.

„Potičemo medi­je i ogla­ši­va­če da pre­is­pi­ta­ju svo­je prak­se i pos­tup­ke te pre­uz­mu odgo­vor­nost za utje­caj koji ima­ju na druš­tvo. Kroz pro­mi­ca­nje svi­jes­ti o sek­siz­mu i pozi­tiv­nim pro­mje­na­ma, može­mo zajed­no stvo­ri­ti druš­tvo koje cije­ni rav­no­prav­nost, poštu­je ljud­ska pra­va te podr­ža­va ink­lu­ziv­nost“, poru­ču­ju iz CGI‑a Poreč.

Priručnik je izra­đen u sklo­pu pro­jek­ta „Seksizam naš svag­daš­nji“, kojeg pro­vo­di Centar za gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve Poreč u part­ner­stvu s Hrvatskim novi­nar­skim druš­tvom i orga­ni­za­ci­jom Kvenréttindafélag Íslands. Projekt je podr­žan kroz Fond za aktiv­no gra­đans­tvo Active Citizens Fund Hrvatska, sred­stvi­ma Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okvi­ru EGP gran­to­va, u izno­su od €89.812,51.