Promocija grafičke mape i otvorenje izložbe Crux 2022. u pulskoj Gradskoj galeriji

B. V.

28.08.2023.

Promocija gra­fič­ke mape i otvo­re­nje izlož­be Crux 2022. i After art pro­jek­ta Crux‑Y bit će odr­ža­no u uto­rak, 29. kolo­vo­za u 20.30 sati u pul­skoj Gradskoj galeriji.

„Grafička mapa Crux 2022. već je tre­ća edi­ci­ja što je izda­je druš­tvo vizu­al­nih umjet­ni­ka Crux, osno­va­no 2019. godi­ne, a prvens­tve­no s namje­rom edu­ka­ci­je na podru­čju vizu­al­nih umjet­nos­ti. Kao i u pret­hod­ne dvi­je mape i ovdje se u stva­ri radi o digi­tal­nim ispi­si­ma rado­va umjet­ni­ka obje­di­nje­nih u izda­nju rađe­nom novom teh­no­lo­gi­jom, što je ima­nent­no i logič­no našem digi­tal­nom dobu, tim više pošto tra­di­ci­onal­ne gra­fič­ke teh­ni­ke poma­lo odu­mi­ru. Osim što je pri­prem­lje­na i otis­nu­ta digi­tal­nom teh­no­lo­gi­jom, mapa zadr­ža­va osno­va gra­fič­ka pra­vi­la kao što je ogra­ni­če­na i nume­ri­ra­na nak­la­da te od auto­ra pot­pi­sa­ni listovi.

„Mapa Crux 2022. ima nak­la­du od 20 pri­mje­ra­ka, bro­ji ukup­no tiska­nih 15 lis­to­va od tri­na­est auto­ra jer po dva lis­ta pot­pi­su­ju vodi­telj druš­tva Eros Čakić i vodi­telj edu­ka­cij­skog pro­gra­ma i kre­ator ovog izda­nja Borut Skok. U skla­du s pro­gra­mom Cruxa i ova mapa, osim zna­čaj­nih istar­skih umjet­ni­ka sta­ri­je i sred­nje gene­ra­ci­je, dono­si i lis­to­ve mla­dih umjet­ni­ca Josipe Škrapić i Gee Rajić iz Istre te dvi­je umjet­ni­ce iz Splita, Hane Letice i Zele Luše. Od sta­ri­jih auto­ra, osim spo­me­nu­tih Čakića i Skoka, zas­tup­lje­ni su: Tea Bičić, Fulvio Juričić, Jadranka Ostić, Robert Pauletta, Sanja Simeunović Bajec, Bojan Šumonja i Ivona Verbanac.

„Likovna kva­li­te­ta svih rado­va na viso­koj je umjet­nič­koj i izved­be­noj razi­ni a karak­te­ris­tič­ni su za stva­ra­laš­tvo svo­jih auto­ra te mapa u naj­bo­ljem smis­lu repre­zen­ti­ra rad umjet­ni­ka koji su u njoj zas­tup­lje­ni. Svakako je pozi­tiv­no da druš­tvo Crux per­ma­nent­no nudi pros­tor mla­dim umjetnicima(ama) te da su sada uklju­če­ne i auto­ri­ce izvan Istre. Kako je već reče­no, Crux veli­ku paž­nju posve­ću­je edu­ka­ci­ji mla­dih umjetnika(ica) gdje se pod men­tor­stvom Boruta Skoka poseb­no radi na sav­la­da­va­nju novih, digi­tal­nih teh­no­lo­gi­ja suk­lad­no vre­me­nu u kojem živi­mo. Svjedočanstvo o tome koli­ko su polaz­ni­ce tih teča­ja ovla­da­le suvre­me­nim vizu­al­nim teh­no­lo­gi­ja­ma, sva­ka­ko dono­si manja mapa zna­ko­vi­tog nas­lo­va After art tiska­na proš­le godi­ne, a u kojoj se nala­zi šest oti­sa­ka likov­nih rado­va mla­dih umjet­ni­ca koje su sve bile uče­ni­ca­ma Škole pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti i dizaj­na u Puli, a sada nas­tav­lja­ju ško­lo­va­nje na raz­li­či­tim likov­nim aka­de­mi­ja­ma. Bitno je napo­me­nu­ti da druš­tvo Crux ne zane­ma­ru­je niti uče­nje tra­di­ci­onal­nih teh­ni­ka te će vje­ro­jat­no slje­de­ća mapa biti tiska­na u teh­ni­ci sito­ti­ska, jer umjet­ni­ci ipak žele i tre­ba­ju adek­vat­no ostva­ri­ti svoj osob­ni ruko­pis, koji osim vizu­al­nog nudi i tak­til­ni doživ­ljaj, čime je i samo autor­stvo jače izra­že­no. Digitalni ispi­si jesu stvar­nost i buduć­nost umjet­nič­kog izra­ža­va­nja te je ite­ka­ko poželj­no da Crux edu­ka­ci­jom ide u tom smje­ru, jed­na­ko kako je važ­no i da okup­lja­njem reno­mi­ra­nih, kao i novih mla­dih auto­ra, nas­tav­lja pres­tiž­nu tra­di­ci­ju nje­go­va­nja istar­skog gra­fič­kog tiskar­stva, a u skla­du s vre­me­nom i novim teh­no­lo­gi­ja­ma“, piše Mladen Lučić.

Grafička mapa CRUX 2022 izve­de­na je u teh­ni­ci digi­tal­nog tiska u kojoj su auto­ri koris­ti­li pred­lo­ške iz svo­jih likov­nih dje­la ili stva­ra­li nova digi­tal­no. Tiskana je u ogra­ni­če­nom izda­nju od 20 pri­mje­ra­ka sa 13 lis­to­va i 15 moti­va pot­pi­sa­nih od auto­ra; Fulvio Juričić: „Dijalozi“, Bojan Šumonja: „Boška“, Robert Pauletta: „Picigin B‑W Blues“, Eros Čakić: „Ivanov san“, „Burra“, Jadranka Ostić: „Tajni grad“, Borut Skok: „Y‑22“, „Od Motike bakin“, Tea Bičić: „Karbon“, Josipa Škrapić: „Tri boje-pla­va“, Gea Rajić: „Ciklu“, Sanja Simeunović Bajec: „Ispod slo­je­va“, Hana Letica: „Perspektiva đun­gle“, Zela Luša: „Beach boys“, Ivona Verbanac: „Šuti mi na uho“.