STARTS rezidencija – Umjetnost, znanost i digitalno: Oslobađanje kreativnosti za europsko upravljanje vodama

08.08.2023.

Konzorciji su pozva­ni da pred­lo­že kon­kret­ne ide­je na spo­ju umjet­nos­ti, digi­tal­nog i vode o tome kako surad­nja digi­tal­nih struč­nja­ka, umjet­ni­ka i dioni­ka može dopri­ni­je­ti odr­ži­vom uprav­lja­nju vodom. Glavni zada­tak bit će olak­ša­ti surad­nju umjet­ni­ka s inže­nje­ri­ma i dioni­ci­ma koji se bave vodom u rezi­den­ci­ja­ma STARTS‑a. Rok za pri­ja­vu je 16. kolovoza.

Voda pos­ta­je sve oskud­ni­ji resurs, sto­ga UN-ovi cilje­vi odr­ži­vog razvo­ja uklju­ču­ju poseb­ne cilje­ve u vezi s vodom. Ovaj se poziv bavi kapa­ci­te­tom europ­skih regi­ja da se poza­ba­ve pro­ble­mom nes­ta­ši­ce vode holis­tič­ki izvan učin­ko­vi­tos­ti resur­sa i otva­ra­nja tra­di­ci­onal­nog europ­skog vod­nog sek­to­ra novim digi­tal­nim teh­no­lo­gi­ja­ma. Digitalno bi mogao pos­ta­ti glav­ni pokre­tač odgo­vor­nog kori­šte­nja vode pru­ža­njem poda­ta­ka o pamet­nom uprav­lja­nju i mje­re­nji­ma kori­šte­nja vode. Jednako važ­no, digi­tal­ni (oso­bi­to druš­tve­ni) medi­ji mogu stvo­ri­ti nove nači­ne za edu­ci­ra­nje gra­đa­na o ponov­noj upo­tre­bi vode, one­čiš­će­nju oce­ana, dok se tako­đer bore pro­tiv dezin­for­ma­ci­ja o eko­lo­škim pitanjima.

Glavna pre­mi­sa ovog pozi­va je da će zajed­nič­ki pris­tup, kom­bi­ni­ra­ju­ći digi­tal­no s umjet­noš­ću, pomo­ći u poti­ca­nju pro­mje­na u pona­ša­nju udru­ži­va­njem kapa­ci­te­ta umjet­nos­ti i digi­tal­nog kako bi se potak­nu­le pro­mje­ne u našim nači­ni­ma raz­miš­lja­nja, u pos­lo­va­nju, druš­tvu i na indi­vi­du­al­noj razi­ni. Europska komi­si­ja već je pro­mo­vi­ra­la umjet­nič­ko eks­pe­ri­men­ti­ra­nje s teh­no­lo­gi­ja­ma kao kata­li­za­tor digi­tal­nih ino­va­ci­ja u svom pro­gra­mu S+T+ARTS – ino­va­ci­je na spo­ju zna­nos­ti, teh­no­lo­gi­je i umjetnosti.

Akcija će radi­ti na tri cilja:

Sufinanciranje rezi­den­ci­jal­nih pro­gra­ma STARTS
Umjetnički eks­pe­ri­men­ti ins­pi­ri­ra­ni pro­gra­mom rezi­den­ci­jal­nih pro­gra­ma STARTS, u digi­tal­nim tvrt­ka­ma i tvrt­ka­ma iz sek­to­ra voda kako bi se pomo­glo u poti­ca­nju pro­mje­ne nači­na raz­miš­lja­nja i novih ide­ja u vezi s kori­šte­njem i oču­va­njem vode i nje­zi­nih resursa.
STARTS Sylloge
nara­tiv o novim pris­tu­pi­ma rje­ša­va­nju iza­zo­va s vodom: Stvorite uz pomoć ključ­nih sudi­oni­ka u pro­jek­tu i uz pomoć sta­nov­ni­ka STARTS‑a kor­pus diskur­sa koji se razvi­ja­ju i pri­ča­ju pri­če pove­za­ne s vodom.
STARTS vode­na zajednica
Razvijte zajed­ni­cu na spo­ju umjet­nos­ti, digi­tal­nog i vode koja može dopri­ni­je­ti novom raz­miš­lja­nju o odr­ži­vom kori­šte­nju vode u poli­ti­ci, pos­lo­va­nju i društvu.

Obrasce i više infor­ma­ci­ja pro­na­đi­te na ovoj povez­ni­ci.

Izvor