U Labinu predstavljena knjiga “Res publica Albonessium”

16.08.2023.

U atri­ju Narodnog muze­ja Labin u orga­ni­za­ci­ji Katedre Čakavskog sabo­ra Labin, a u sklo­pu obi­lje­ža­va­nja Dana Grada Labina, 14. kolo­vo­za odr­ža­na je pro­mo­ci­ja knji­ge “Res publi­ca Albonessium”.

Autori knji­ge su čla­no­vi Katedre: Sanja Gregorinić Trumić, Eva Melegi Matković, Miranda Škalamera Verbanac, Rosela Tapai, Bruno Falco, Danijel Tatić i Deni Vlačić. Urednik knji­ge je dok­to­rand povi­jes­ti Danijel Tatić, a knji­ga je tiska­na u tiska­ri “Liberi print” u Zagrebu, uz finan­cij­sku pot­po­ru Grada Labina.

Djelo je dobi­lo ime po naj­sta­ri­jem pro­na­đe­nom spo­me­ni­ku koji po prvi put u povi­jes­ti spo­mi­nje Labin, a pro­na­đen je u crk­vi­ci Sv. Sebastijana u Škrokonima (Sv. Marina) te dati­ra iz 3. sto­lje­ća. Spomenik na koje­mu je pro­na­đen nat­pis “Res publi­ca Albonessium” bio je ugra­đen u oltar­nu plo­ču crk­ve, a sada pri­pa­da stal­nom pos­ta­vu atri­ja labin­skog muzeja.

Knjiga je temat­ski podi­je­lje­na na tri dije­la: u prvom dije­lu obra­đe­ni su poje­di­ni doga­đa­ji koji su se odi­gra­li na podru­čju Labina, u dru­gom dije­lu istak­nu­ti su kul­tur­no-povi­jes­ni spo­me­ni­ci Labina te u tre­ćem dije­lu može­mo pro­na­ći sve važ­ne labin­ske ličnosti.

Predsjednik Vlačić isti­če: “Ideja za objav­lji­va­nje knji­ge ‘Res publi­ca Albonessium’ rodi­la se iz dubo­kog osje­ća­ja odgo­vor­nos­ti pre­ma oču­va­nju boga­te kul­tur­ne bašti­ne Labina. Kako bismo osna­ži­li svi­jest jav­nos­ti o vri­jed­nos­ti­ma koje nosi naša zajed­ni­ca i kako bismo stvo­ri­li traj­no pri­sus­tvo povi­jes­ti Labina, odlu­či­li smo se za nje­zi­no stva­ra­nje. Razmišljajući o nači­ni­ma kako uje­di­ni­ti povi­jes­ne doga­đa­je, zanim­lji­vos­ti i tra­di­ci­ju Labina na jed­nom mjes­tu, shva­ti­li smo da je knji­ga ide­alan način za to. Knjiga je pos­ta­la sred­stvo koje nam omo­gu­ću­je da pri­ču o našem gra­du ispri­ča­mo na sve­obu­hva­tan način. Želimo da svi čita­te­lji, bilo lokal­ni sta­nov­ni­ci ili posje­ti­te­lji, ima­ju pri­li­ku dub­lje se pove­za­ti s Labinskom povi­ješ­ću, razu­mje­ti je i cije­ni­ti. Cilj nam je revi­ta­li­zi­ra­ti zani­ma­nje za našu zavi­čaj­nu bašti­nu i povi­jest Labina. Vjerujemo da će ova knji­ga potak­nu­ti nove gene­ra­ci­je da se dub­lje pove­žu sa svo­jim kori­je­ni­ma. Ova knji­ga nije samo zbir­ka poda­ta­ka, već i poku­šaj da se proš­lost pri­bli­ži suvre­me­nom svi­je­tu na način koji će biti priv­la­čan, infor­ma­ti­van i emotivan.”.

Na samo­me kra­ju pred­stav­lja­nja Vlačić je poz­dra­vio sve pri­sut­ne te iska­zao poseb­nu zahva­lu: “Zahvaljujem se Gradu Labinu koji je pre­poz­nao vri­jed­nost ovog pro­jek­ta i pomo­gao nam sufi­nan­ci­ra­ti publi­ka­ci­ju, a pose­bi­ce višoj savjet­ni­ci Loredani Ružić Modrušan.

Zahvalio je svim čla­no­vi­ma dobro­tvor­nog druš­tva “Rudar Club” iz New Yorka (Amerika), čla­no­vi­ma “Istrian American Charities” čija je srdač­na dona­ci­ja pomo­gla u izved­bi ovog pro­jek­ta te gos­po­đi Tatjani Beaković Floričić koja je bila koor­di­na­tor izme­đu Labina i New Yorka.

„Financijska pot­po­ra ame­rič­kih klu­bo­va nije samo omo­gu­ći­la tiska­nje ove vri­jed­ne knji­ge, već je i dopri­ni­je­la oču­va­nju povi­jes­ne bašti­ne te pre­no­še­nju zna­nja na budu­će gene­ra­ci­je. U ime svih čla­no­va zahva­lju­jem se rav­na­te­lji­ci POU Labin Renati Kiršić i dje­lat­ni­ci­ma Narodnog muze­ja Labin. U vlas­ti­to ime poseb­no se zahva­lju­jem našem dra­gom istra­ži­va­ču Marijanu Milevoju čija je pot­po­ra uvi­jek pri­sut­na u svim aspek­ti­ma istra­ži­va­nja.”, zaklju­čio je.

Priredila P. A.