4. VODNJAN FILM FESTIVAL U FAŽANI FILM FESTIVAL

B. V.

29.08.2023.

4. Vodnjan film fes­ti­val u Fažani film fes­ti­val (VFFuFFF) bit će odr­žan u petak, 1. ruj­na s počet­kom u 19 sati, u šumi­ci ispred biv­še kasar­ne u Fažani.

U ovo­go­diš­njem fes­ti­val­skom izda­nju za Zlatne stri­je­le natje­če se 15 fil­mo­va raz­li­či­tih žan­ro­va i for­ma­ta, od igra­nih, pre­ko doku­men­tar­nih, do eks­pe­ri­men­tal­nih i ani­mi­ra­nih. Tradicionalno, Zlatne stri­je­le dodje­lju­ju fes­ti­val­ska publi­ka i struč­ni žiri, koji ove godi­ne čine Mladen Lučić Luc, Romina Tonković, Davor Sanvincenti, Sana Perić i Darko Pekica. Program upot­pu­nju­ju stan­dard­na Glazbena sek­ci­ja fes­ti­va­la (GSF) i poseb­na nagrad­na lutri­ja za publi­ku: orga­ni­za­to­ri su i ove godi­ne pri­pre­mi­li pet­na­es­tak vri­jed­nih nagra­da za gos­te i pri­ja­te­lje festivala.

Vodnjan film fes­ti­val u Fažani film fes­ti­val orga­ni­zi­ra La Udruga iz Vodnjana, uz podr­šku Prostora za urba­nu kul­tu­ru iz Fažane.

U slu­ča­ju kiše i lošeg vre­me­na, fes­ti­val će se pre­ba­ci­ti u Vodnjan i odr­ža­ti na zatvo­re­nom u pros­to­ru Stare ško­le (Astra). O even­tu­al­nim pro­mje­na­ma, orga­ni­za­to­ri će publi­ku oba­vi­jes­ti­ti putem Facebooka i Instagrama.

VFFuFFF je (među)narodni film­ski fes­ti­val posve­ćen neko­nven­ci­onal­nom film­skom stva­ra­laš­tvu koji se ne ukla­pa u stan­dard­ne film­sko-fes­ti­val­ske obras­ce, kao ni u mno­ge dru­ge. U natje­ca­telj­skom pro­gra­mu fes­ti­va­la, koji nema zada­nih temat­skih i žan­rov­skih smjer­ni­ca, pri­ka­zu­ju se krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi neza­vis­ne pro­duk­ci­je bez post-pro­duk­cij­skih zahva­ta, odnos­no oni koji nisu proš­li pro­ces mon­ta­že, obli­ko­va­nja i pod­la­ga­nja zvu­ka i glaz­be, ure­đi­va­nja sli­ke, video efe­ka­ta, kom­pju­ter­ske ani­ma­ci­je, Camere obs­cu­re i dru­gih nači­na obra­de fil­ma. Filmovi su snim­lje­ni kame­rom ili mobi­te­lom, pri­mje­nom Play-Pause ili In-came­ra teh­ni­ke snimanja.

Festival je 2020. godi­ne osno­vao kolek­tiv Novi vod­njan­ski film­ski val (NVFV), uz podr­šku udru­ge Prostor za urba­nu kul­tu­ru iz Fažane. Prva edi­ci­ja VFFuFFF‑a odr­ža­na je u lje­to 2020. godi­ne u dvo­ri­štu Kasarne u Fažani. Od tada, VFFuFFF se sva­ke godi­ne, na istom mjes­tu, tra­di­ci­onal­no odr­ža­va počet­kom rujna.