World Café u Art Parku DC‑a Rojc

B. V.

11.08.2023.

World Café s tema­ma iz druš­tve­nog podu­zet­niš­tva bit će odr­žan u petak, 11. kolo­vo­za u u 19 sati Art Parku DC‑a Rojc.

„Ovaj doga­đaj pri­pre­ma volon­ter­ski tim okup­ljen u sklo­pu Europskih sna­ga soli­dar­nos­ti, pro­jek­ta kojeg već neko­li­ko godi­na uspješ­no pro­vo­di Savez udru­ga Rojca. SUR-ov volon­ter­ski tim čini 10 mla­dih oso­ba od 18 do 30 godi­na sta­ros­ti, a doš­li su iz zema­lja Europske uni­je (Italija, Njemačka, Hrvatska) te susjed­nih zema­lja (Srbija, Bosna i Hercegovina). U 20 dana koli­ko su s nama, mar­lji­vo rade, sudje­lu­ju na broj­nim aktiv­nos­ti­ma i sura­đu­ju s udru­ga­ma iz Rojca i Pule na razvo­ju druš­tve­nog podu­zet­niš­tva. Pripremom i orga­ni­za­ci­jom  World Café  u Art Parku Rojca ovog pet­ka zaokru­ži­ti će svoj volon­ter­ski rad i bora­vak u Puli“, navo­de iz SUR‑a.

World Café je jed­nos­tav­na, učin­ko­vi­ta i flek­si­bil­na meto­da dija­lo­ga izme­đu veće gru­pe lju­di koja dje­lu­je pre­ma više nače­la među koji­ma je sva­ka­ko i ink­lu­ziv­nost. Kako bi omo­gu­ći­li pris­tu­pač­nost Art Parku oso­ba­ma koje se kre­ću pomo­ću inva­lid­skih koli­ca volon­te­ri su sami izra­di­li ram­pu koju su dizaj­ni­ra­la dva volon­te­ra s pote­ško­ća­ma u kretanju.