29. PUF – međunarodni kazališni festival (4. – 8. listopad)

B. V.

21.09.2023.

Ovogodišnji, 29. PUF – među­na­rod­ni kaza­liš­ni fes­ti­val bit će odr­žan od 4. do 8. lis­to­pa­da na više pul­skih loka­ci­ja. Umjetnički rav­na­telj je Branko Sušac, a teh­nič­ki direk­tor je Marko Bolković. Izvršna pro­du­cen­ti­ca fes­ti­va­la je Ivana-Nataša Turković, dok su asis­ten­ti­ce izvr­š­ne pro­duk­ci­je Olesia Rusinova i Sabina Aličić Butković.

PROGRAM

SRIJEDA 4. 10. 

19:00 – Povijesni i pomor­ski muzej Istre, Gradinski uspon 6

Enes Kišević, Robert Krbavac i Studio Zaro: „Šumim i šapu­ćem mojom – oda stablu“

20:00 – DC Rojc, Kazalište Dr.  Inat, 3. kat, Gajeva 3

Góbi Dance Company (Mađarska): „Vibracija“

21:30 – Gradski baze­ni Pula, Veli Jože 5

Anno Domini 2023 – Međunarodni kaza­liš­ni pro­jekt (kopro­duk­ci­ja HR / BiH)

ČETVRTAK 5. 10. 

19:00 – Klub & Knjižara Giardini, Giardini 2

Predstavljanje knji­ge – Paola Orlić i Suzana Marjanić: “Mačkozbornik”

21:00 – DC Rojc, Dnevni bora­vak i dvo­ri­šte, Gajeva 3

FoAM (Belgija / Hrvatska / Australija): „Anarhiv!“

PETAK 6. 10.

20:00 – DC Rojc, Kazalište Dr. Inat, 3. kat, Gajeva 3

Michael Getman (Izrael): „Prve stvari“

21:30 – INK, Laginjina 5

D. B. Indoš Kuća eks­trem­nog muzič­kog kaza­li­šta (Hrvatska): „Sampladelija u noći živih umrlika“

SUBOTA 7. 10.

11:00 – Giardini

PUF Off: Nevergreen: nikad na zele­nu gra­nu – par­ti­ci­pa­tiv­ni performans

12:00 – Klub & Knjižara Giardini, Giardini 2

Enes Kišević „Pjesničko podne“

20:00 – INK, Laginjina 5

Oriantheatre Dance Company (Francuska / J. Koreja / Kanada): „Nema više pti­ca na mojoj strani!“

21:30 – Trg Kralja Tomislava

MansterVille & Blackout Paradox (Češka): „Propane Punk Show“

NEDJELJA 8. 10.

20:00 – INK, Laginjina 5

LaCerda (Španjolska): „Dvoje sami zajed­no: Dolorosa – Flornecia“

21:30 – Muzejsko-gale­rij­ski pros­tor Sv. srca,De Villeov uspon 8

Via Negativa (Slovenija): „Extima: plod­na zemlja“

ULAZ NA PROGRAME JE BESPLATAN

*Za pred­sta­ve u Istarskom narod­nom kaza­li­štu potreb­no je pret­hod­no podi­ći ulaz­ni­cu uz pati­ci­pa­ci­ju od 1 eura.