8. GRISIAyouth u rovinjskoj galeriji Fontika

B. V.

28.09.2023.

Osmo izda­nje GRISIAyouth‑a bit će odr­ža­no u petak, 29. ruj­na, s počet­kom u 20 sati u pros­to­ri­ma gale­ri­je Fontika u Rovinju.

GRISIAyouth mla­di je pro­jekt zapo­čet 2016. kao suvre­me­ni doda­tak izlož­bi Grisia, tra­di­ci­onal­no odr­ža­va­noj u Rovinju od 1967. godi­ne ali naža­lost, zbog zuba vre­me­na nedav­no uga­še­ne mani­fes­ta­ci­je. U orga­ni­za­ci­ji udru­ge Faro11, GRISIAyouth okup­lja mla­de novo­me­dij­ske umjet­ni­ke s ciljem razvi­ja­nja suvre­me­nih umjet­nič­kih prak­si i spa­ja­nja moder­nih nači­na kre­ativ­ne eks­pre­si­je s vječ­no zavod­lji­vim medi­te­ran­skim ambi­jen­tom sta­ro­grad­ske jez­gre Rovinja.

Ovogodišnje izda­nje stav­lja fokus isklju­či­vo na umjet­ni­ke s podru­čja Istarske župa­ni­je. U samom cen­tru šar­mant­nog rovinj­skog sta­rog gra­da, u novo­otvo­re­noj Galeriji Fontika u Rovinju, pod pokro­vi­telj­stvom Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je pred­sta­vi­ti će se 5 mla­dih auto­ra novih medi­ja. Dora Ramljak, Josipa Škrapić, Gea Rajić, Dora Brkarić i Mark Šircel svo­jim će rado­vi­ma uni­je­ti svje­ži­nu suvre­me­nog umjet­nič­kog izri­ča­ja. Najbolji rad biti će oda­bran i nagra­đen od stra­ne mul­ti­me­di­jal­nog umjet­ni­ka Damira Žižića.