9. Visualia – festival svjetla u Puli od 21. do 23. rujna

B. V.

19.09.2023.

Visualia – fes­ti­val svje­tla ove se godi­ne odr­ža­va po 9. put na pre­gršt pul­skih loka­ci­ja od 21. do 23. ruj­na. Festival je bes­plat­na kul­tur­na mani­fes­ta­ci­ja koju orga­ni­zi­ra­ju i pro­vo­de Udruga Sonitus, Visualia d.o.o. i TZ gra­da Pule.

„Festival je 2013. godi­ne zapo­čeo tra­di­ci­ju odr­ži­vog pre­zen­ti­ra­nja ino­va­tiv­nih rado­va na podru­čju audi­ovi­zu­al­ne, vizu­al­ne i izved­be­ne umjet­nos­ti te pri­ka­zom kako se moder­nom teh­no­lo­gi­jom i kva­li­tet­nom opre­mom, u kul­tur­nom i umjet­nič­kom aspek­tu, može isko­ris­ti­ti kapa­ci­tet gra­da pri­ka­zu­ju­ći pri­tom nje­go­ve kva­li­te­te i lje­po­te u naj­bo­lje­mu mogu­ćem svje­tlu. Zahvaljujući ogrom­nom inte­re­su publi­ke i podr­š­ci zajed­ni­ce opće­ni­to, bori­mo se pro­tiv pre­dra­su­da o novo­me i hra­bro nas­tav­lja­mo s jav­nim pro­mo­vi­ra­njem umjet­nos­ti svje­tla, sla­ve­ći pri­tom devet godi­na pos­to­ja­nja. Volimo Pulu i loka­ci­je sta­re grad­ske jez­gre, a ujed­no im voli­mo pris­tu­pa­ti s ino­va­tiv­nim ide­ja­ma. Stoga, u tri dana, ponov­no ćemo oži­vje­ti glav­ne grad­ske pros­to­re i tran­sfor­mi­ra­ti povi­jes­ne i kul­tur­ne gra­đe­vi­ne“, navo­de organizatori.

Svečanost otva­ra­nja fes­ti­va­la bit će odr­ža­na u čet­vr­tak, 21. ruj­na u 20 sati na Portarati, a u nas­tav­ku dono­si­mo deta­ljan pro­gram 9. Visualia fes­ti­va­la po lokacijama.

PROGRAM:

PORTARATA

CIA MAJARETA – Guardians of the abyss (SPAIN)

Četvrtak, 21. ruj­na: 20:30 – 21:30 sati

MARTINIUSS – Light walk (CROATIA)

Subota, 23. ruj­na 20:30 – 21:30 sati

ULICA SERGIJEVACA

VISUALIA GROUP – Lux Cumulus (CROATIA)

Sva tri dana fes­ti­va­la: 20:00 – 00:00 sati

DE VILLEOV USPON

LUMENARTIST – Stairway of Art (CROATIA)

Sva tri dana fes­ti­va­la: 20:00 – 00:00 sati

PARK GRADA GRAZA

MORPH STUDIO – (In)Visible Connections (ITALY)

Sva tri dana fes­ti­va­la: 20:00 – 00:00 sati

“(In)Visible Connections – mul­ti­me­di­jal­na inte­rak­tiv­na ins­ta­la­ci­ja – Svako mjes­to nosi trag proš­lih živo­ta, odje­ke latent­ne proš­los­ti koja ple­te skri­ve­ne pri­če pred našim oči­ma, a ipak je tu. Nevidljive veze koje nadi­la­ze vri­je­me, veza­ne uz pros­tor koji se razvi­ja. Na ovom mjes­tu latent­no pos­ta­je pri­sut­no samo ako ga odlu­či­te vidjeti.

Unutar pros­to­ra ispred vas nala­ze se ener­get­ske toč­ke: vaš pris­tup nevid­lji­voj vezi koja je ovdje, ali još nije vid­lji­va. Potražite ih, dotak­ni­te ih i ins­pi­ri­raj­te se.”

FORUM

DECIDE KIT – A Butterfly Flapping its Wings (THAILAND)

Četvrtak 21. i petak 22. ruj­na: 21:05 – 21:10 sati i 23:05 – 23 – 10 sati

“Uzorak lep­ti­ra je poput rados­ti i sre­će koji mogu ras­ti i pove­zi­va­ti se zajed­no, kao kad ti se net­ko blis­ta­vo nasmi­je­ši i ne možeš si pomo­ći da mu ne uzvra­tiš osmi­jeh. Jednom kad lep­tir zamah­ne kri­li­ma, koli­ko će ovaj svi­jet biti ugo­dan i miran?“

EPER – Elemental Construction vol.5 (HUNGARY)

Četvrtak 21. i petak 22. ruj­na: 21:00 – 21:05 sati i 23:00 – 23:05 sati

“Rad se teme­lji na jed­nos­tav­nos­ti, rit­mu i pul­si­ra­ju­ćoj, dina­mič­noj, nepres­ta­no pro­mje­nji­voj har­mo­ni­ji pri­mi­tiv­nih geome­trij­skih obli­ka i pri­mar­nih boja. Inspiracija je doš­la od europ­skih maj­sto­ra 20. sto­lje­ća i ino­va­tiv­ne slo­bo­de avan­gar­de i pioni­ra apstrakcije.”

MARIEKE VAN DER BURG – Spot On (NETHERLAND)

Sva tri dana fes­ti­va­la: 20:00 – 00:00 sati

“Svako svje­tlo stva­ra vlas­ti­te sje­ne. Obasjajte zgra­du inte­rak­tiv­nim reflek­to­rom i pomo­zi­te kri­jes­ni­ci da vra­ti svo­je svje­tlo i suoči se sa svo­jim sjenama!”

KANDLEROVA ULICA

ILYA SOBOL – Izobrulo Polylight HeartHug (LOS ANGELES – US)

Sva tri dana fes­ti­va­la: 20:00 – 00:00 sati

“HeartHug je pros­la­va zagr­lja­ja, svi­ma pre­do­če­na vizu­ali­za­ci­ja zagr­lja­ja izme­đu dvo­je ili više lju­di. Kada se dva ili više gle­da­te­lja zagr­le ispod skul­p­tu­re, srce zasvi­je­tli punim spek­trom (duga). Ako jed­na ili više oso­ba sto­ji bez zagr­lja­ja, samo polo­vi­ca HeartHug‑a svi­je­tli samo jed­nom nasu­mič­no oda­bra­nom sablas­nom bojom. Ovo je pra­vi druš­tve­ni eks­pe­ri­ment koji pro­pi­tu­je pro­ble­me i ljud­ske ste­re­oti­pe o pri­vat­nos­ti, fizič­kim gra­ni­ca­ma i sprem­nos­ti lju­di da prev­la­da­ju te čim­be­ni­ke u stvar­noj život­noj situ­aci­ji. Na grad­skoj razi­ni ovo je tran­sfor­ma­ci­ja jav­nog grad­skog pros­to­ra u mjes­to sa snaž­nom dušom jedins­tva i lju­ba­vi. Tijekom pret­hod­nih doga­đa­ja naša je ins­ta­la­ci­ja pro­uz­ro­či­la zagr­ljaj više od 32,6 tisu­ća ljudi.”

RADU IGNAT – Stargate (ROMANIA)

Sva tri dana fes­ti­va­la: 20:00 – 00:00 sati

“Prstenasti por­tal koji omo­gu­ću­je puto­va­nje kroz crvo­to­či­nu u dru­ge svje­to­ve ili dimen­zi­je. Kako li samo izgledaju?”

 

TITOV PARK

GLOWING BULBS – FRACTURE 5.0 (HUNGARY)

Sva tri dana fes­ti­va­la: 20:00 – 00:00 sati

“FRACTURE 5.0 je work-in-pro­gress, seri­ja rein­ter­pre­ta­ci­ja naše site spe­ci­fic ins­ta­la­ci­je FRACTURE stvo­re­ne 2018. u vrtu Mađarske aka­de­mi­je u Rimu. To ori­gi­nal­no dje­lo je istra­žu­je kako boje i ritam utje­ču na našu per­cep­ci­ju pros­to­ra i vre­me­na. Intervencija ins­ta­la­cij­skog pros­to­ra uvi­jek se ogle­da u pri­la­go­đe­noj ins­ta­la­ci­ji. Cilj nam je pozva­ti gle­da­te­lje da svje­do­če kri­ža­nju čis­tog tec­h­na i povi­jes­ti u osvi­jet­lje­nom pros­to­ru. Glazba Rozi Mákó”

CIRKUS NIT – Enchanted forest (CROATIA)

Subota 23. ruj­na: 20:30 – 21:15 sati

“Dobrodošli u pri­ču koja se odvi­ja u čarob­noj šumi, u bli­zi­ni malog gra­da uz more. Postoji mit, da kada mje­sec zauz­me svo­je mjes­to na nebu, pojav­lju­ju se mis­tič­na bića i izvo­de ples, onaj koji stva­ra samu pri­ro­du. Ako ste dovolj­no tihi, možda ćete ih moći i vidje­ti. Jeste li sprem­ni ispli­va­ti u nji­ho­vu avanturu?”

VISUALIA GROUP ft. Zemlja Zabave – KIDS ZONE: Light & Fun Park (CROATIA)

Sva tri dana fes­ti­va­la: 20:00 – 00:00 sati

RIVA

NIKO TIAINEN – Translucens (FINLAND)

Sva tri dana fes­ti­va­la: 20:00 – 00:00 sati

“Translucens” je una­pri­jed snim­lje­na holo­graf­ska pro­ce­du­ral­na pro­jek­ci­ja na vode­nu zavje­su. Riječ ”Translucens” dola­zi iz latin­skog i zna­či pro­zi­ran – nešto pro­zir­no, ali i opip­lji­vo. Translucens raz­go­va­ra s teoret­skim mate­ma­tič­kim struk­tu­ra­ma (poput tese­rak­ta) sa svje­tlom i kon­kret­nim biolo­škim obli­ci­ma (poput vode). Umjetničko dje­lo koris­ti neli­ne­ar­no pri­po­vi­je­da­nje kom­bi­ni­ra­ju­ći raz­li­či­te vizu­al­ne ele­men­te zajed­no stva­ra­ju­ći Kuleshovljev uči­nak. Dizajn zvu­ka koris­ti neko­li­ko gra­nu­lar­nih i dron slo­je­va. Translucens nema melo­di­ju u kla­sič­nom smis­lu; zvuč­ne sce­ne stva­ra­ju kon­tras­te i bla­gu nape­tost jed­na s dru­gom, a niski domi­nant­ni ton poja­ča­va uči­nak kroz cije­lo dje­lo. Translucens na pos­tav­lja pita­nja bez da da odgovore.”

 

PARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.

LUCID col­lec­ti­ve – Imaginarium (GERMANY)

Sva tri dana fes­ti­va­la: 20:00 – 00:00 sati

“Uđite u Imaginarium, putuj­te niz zečju rupu i kroz zrca­lo, pro­đi­te kroz raz­li­či­te svje­to­ve i čuda da bis­te sti­gli u koz­mič­ke frak­ta­le i besko­nač­ne pros­to­re. Putovanje poči­nje hip­no­tič­kim rit­mom bub­nje­va i gon­ga koji zadi­re dubo­ko u mis­te­ri­je drev­nih vre­me­na. Voda pali iskru stva­ra­nja u ete­rič­nim podvod­nim kra­ljev­s­tvi­ma i plu­ta­ju­ćim svje­to­vi­ma čestica.”

CARRARINA ULICA

Visualia Group – Tesseract / svje­tlos­na ins­ta­la­ci­ja (HR)

Sva tri dana fes­ti­va­la: 20:00 – 00:00 sati

KAŠTEL

DETLEF HARTUNG & GEORG TRENZ – Rosegarden in Pula

Sva tri dana fes­ti­va­la: 20:00 – 00:00 sati

“Rad Rosengarden u Puli pomo­ću LED pro­jek­to­ra pro­ji­ci­ra ukup­no oko 2000 raz­li­či­tih ime­na ruža uklju­ču­ju­ći neke lokal­ne istar­ske rije­či kao sta­tič­nu tek­s­tu­ru u arhi­tek­tu­ru u dvo­ri­štu Kaštela. Zahvaljujući part­ne­ru fes­ti­va­la, Povijesnom i pomor­skom muze­ju Istre, diza­lo za pris­tup Kaštelu bit će bes­plat­no kao i ulaz na mul­ti­me­dij­sku izlož­bu “Fortifikacijski sus­tav Pule”.

CIRCOLO

Petak: 23 sata DJ Mario Kovač

Subota: 23 sata Jopa & Kool S