Dođi u kvart – novi program Grada Pule

B. V.

20.09.2023.

Nakon pro­gra­ma koji su se pro­lje­tos i jese­nas odr­ža­li u cen­tru gra­da i po pul­skim par­ko­vi­ma, kra­jem ruj­na zapo­či­nje mani­fes­ta­ci­ja Dođi u kvart – Vieni nel quar­ti­ere. Ovaj novi pro­gram odr­ža­vat će se četi­ri subo­te zare­dom, od 10 do 17 sati, na Gregovici (30. ruj­na), u Štinjanu (7. lis­to­pa­da), na Punti (14. lis­to­pa­da) i Verudi (21. lis­to­pa­da). Na sva­koj će se loka­ci­ji odr­ža­ti sport­ski, glaz­be­ni i edu­ka­cij­ski pro­gra­mi za dje­cu i odras­le, a prva sta­ni­ca u kvar­tov­skom iti­ne­ra­ru je šumi­ca na Gregovici gdje će mno­go­broj­ne radi­oni­ce za male i veli­ke popra­ti­ti gas­tro ponu­da i lokal­ni glaz­be­ni izvođači.

„Program je pri­li­ka da gra­đa­ni i gra­đan­ke Pule kon­zu­mi­ra­ju raz­no­vr­s­ne sadr­ža­je u svom susjed­stvu, odnos­no da se iz  dru­gih kvar­to­va pri­dru­že ovom lokal­nom pro­jek­tu i na taj način upoz­na­ju svo­je sugra­đa­ne i svoj grad“, jav­lja­ju iz Pula film festivala .