Izložba fotografija Dejana Štifanića “Erotski snovi jednog brodograditelja” u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

B. V.

13.09.2023.

Otvorenje izlož­be foto­gra­fi­ja Dejana Štifanića nazi­va “Erotski sno­vi jed­nog bro­do­gra­di­te­lja” bit će odr­ža­no u petak, 15. ruj­na u 20 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc. Izložba osta­je otvo­re­na do 6. listopada.

Izložba „Erotski sno­vi jed­nog bro­do­gra­di­te­lja“ nije tek dos­lov­no doku­men­ti­ra­nje i pres­li­ka­va­nje foto­gra­fi­ja i pos­te­ra iz erot­skih i tako­zva­nih “muških maga­zi­na” u jed­nom rad­nom ambi­jen­tu, u ovom slu­ča­ju, bro­do­gra­di­li­štu Uljanik i TESU. Riječ je o izbo­ru moti­va i kadra kako bi se, pres­li­ka­va­njem tih moti­va, stvo­ri­la nova foto­gra­fi­ja koja govo­ri o pros­to­ru i, pri­je sve­ga, čovje­ku – rad­ni­ku, kojeg tu nema.

Fotografije s ove izlož­be nas­ta­le su u dva navra­ta – u velja­či 2016. godi­ne u pogo­nu TESU, te tri godi­ne kas­ni­je u bro­do­gra­di­li­štu Uljanik. Prvotna ide­ja dola­ska u te rad­ne pogo­ne nije bila sni­ma­nje ovih moti­va, već opće­ni­to atmo­sfe­re rad­nog mjes­ta u odsut­nos­ti rad­ni­ka. Međutim, foto­gra­fi­ra­ju­ći putem, teško je bilo izbje­ći susret s “lje­po­ti­ca­ma s nas­lov­ne stra­ne” koje u gru­bos­ti ovak­vog rad­nog mjes­ta čine svo­je­vr­s­ni slat­ki kon­tra­pun­kt – dono­se­ći lje­po­tu kao utje­hu. Opće je poz­na­to da je foto­gra­fi­je ovog žan­ra mogu­će pro­na­ći u goto­vo sva­koj auto­me­ha­ni­čar­skoj radi­oni­ci, kabi­na­ma glo­maz­nih kami­ona ili na mjes­ti­ma koje kra­si težak rad.

Međutim, ono što je spe­ci­fič­no za Uljanik je nje­go­va veli­či­na i veli­ki broj rad­ni­ka koji su tije­kom svo­je duge povi­jes­ti tu osta­vi­li svoj trag. Na poje­di­nim pod­lo­ga­ma mogu­će je pra­ti­ti više slo­je­va pos­te­ra i isje­ča­ka – svo­je­vr­s­no palim­p­ses­ti­ra­nje i kola­ži­ra­nje koje seže sve do šez­de­se­tih godi­na proš­log stoljeća.

Zanimljivo je za bro­do­gra­di­li­šte, nada­lje, da nema vanj­skih posje­ti­te­lja što je tako­đer ele­ment slo­bo­de u oda­bi­ru moti­va i nači­na kore­ogra­fi­ra­nja rad­ne scenografije.

Pored erot­skih moti­va u neko­li­ko foto­gra­fi­ja pojav­lju­ju se moti­vi dru­ge omi­lje­ne zani­ma­ci­je muška­ra­ca poput nogo­me­ta, a čast da uz lje­po­ti­ce kra­se ambi­jent bro­do­gra­di­li­šta dobi­li su i Tito, Željka Fattorini pa čak i Damir Kajin.

Izložba “Erotski sno­vi jed­nog bro­do­gra­di­te­lja” tre­ći je i final­ni pro­dukt pro­jek­ta u kojem su u lje­to 2019. Štifanić i Marko Grbac Knapić dobi­li dozvo­lu upra­ve da slo­bod­no hoda­ju hala­ma Uljanika tije­kom tri dana. Uz ovu izlož­bu reali­zi­ra­ni su i video “Uljanik”, te film “Rasparagan”.

Dejan Štifanić pro­fe­si­onal­no se bavi foto­gra­fi­jom i autor je mno­go­broj­nih izlož­bi foto­gra­fi­ja, te sudi­onik u pro­jek­ti­ma koji uklju­ču­ju video, muzi­ku i kaza­li­šte. Osnivač i vodi­telj udru­ge Studio KaPula sa sje­di­štem u DC‑u Rojc Pula.

Ova izlož­ba u orga­ni­za­ci­ji Saveza udru­ga Rojca i udru­ge Studio KaPula, reali­zi­ra­na je sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.