Izložba „Oleg Šuran, živi i radi u Splitu“ u galeriji Poola

B. V.

05.09.2023.

Izložba „Oleg Šuran, živi i radi u Splitu“ bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 7. ruj­na u 20 sati u pul­skoj gale­ri­ji Poola. U sklo­pu izlož­be Oleg Morović, Andi Pekica i Oleg Šuran izlo­ži­ti će tri (a zapra­vo 4) rada koja saži­ma­ju nji­ho­vo zajed­nič­ko dva­na­es­to­go­diš­nje stva­ra­laš­tvo na nji­ma kon­cep­tu­al­no i stil­ski svoj­stven način.