Izložba Otvorenog bijenala crteža Pula 2023. u tri pulske galerije

B. V.

12.09.2023.

U subo­tu, 16. ruj­na u gale­ri­ji HDLU‑a Istre otvo­rit će se izlož­ba u sklo­pu Bijenala crte­ža Pula 2023.. Postav bije­na­la orga­ni­zi­ran je u tri pul­ske gale­ri­je: Galerija DAI-SAI, Gradska gale­ri­ja Pula i gale­ri­ja HDLU‑a Istre. Otvorenje će zapo­če­ti u gale­ri­ji HDLU‑a Istre u 19 sati, nas­ta­vit će se u gale­ri­ji DAI-SAI u 19.30 sati te zavr­ši­ti u Gradskoj gale­ri­ji Pula u 20 sati.

I na ovo­go­diš­njem bije­na­lu crte­ža u Puli sudje­lu­ju auto­ri iz Hrvatske i ino­zem­s­tva. Od pre­ko 200-tinjak pris­ti­glih pri­ja­va žiri je selek­ti­rao njih 166.

Izlažu: Nataša Ač, Lucija Agić, Tamara Agić, Milica Antonijević, Bagrat Arazyan, Daniela Battisti, Elvis Berton, Jana Bonačić, Davorka Borić, Matjaž Borovničar, Julijana Božič, Aleksandar Božić, Darko Brajković Njapo, Ivna Bruck, Andrej Brumen Čop, Luciano Bunić, Barbara Cetina, Renata Chalupa Prvan, Silvia Cindrić, Nini Cinotti, Svetislav Cvetković, Antonia Čačić, Valter Černeka, Andrea Čović, Goran Čvrljak, Danica Dadić, Massimo de Agelini, Lucija Dešković Ivanović, Petar Dugandžić, Marija Đaković, Marina Đira, Rebecca Đuran Šilėnas, Ljiljana Fabijanić, Mišo Filipovac, Črtomir Frelih, Irena Gajser, Katarina Galić, Heda Gärtner, Fabio Gasparini, Sanja Gerovac, Iva Gobić, Željka Gradski, Željka Gradski i Alan Vlahov, Milena Gregorčič, Igor Gustini, Cvetka Hojnik, Karla Horvat, Paolo Patrick Hrga, Jasmina Jakopanec, Paulina Jazvić, Natalija Juhart Brglez, Dario Jurjević, Vanda Jurković, Tina Karanović, Azad Karim, Silva Karim, Mia Kešelj, Elena Kiss, Kiki Klimt, Branko Kolarić, Tina Konec, Silvana Konjevoda, Borut Korošec, Vera Kos Paliska, Radovan Kunić, Ingrid Kuris Akis, Renata Ladović Meštrović, Milica Lakićević, Marta Licul, Omar Lović, Lada Luketić, Kate Mandarić Erceg, Milan Marin, Slavica Marin, Nina Martić, Jelena Martinović, Erik Mavrič, Ivana Mikulić, Zdravko Milić, Marija Milinković, Lorena Milković, Mladen Milotić, Meta Mramor, Ivana Mrčela, Maja Mrdaković, Filip Novak, Zoran Ogrinc, Ivan Ostarčević, Jadranka Ostić, Bruno Paladin, Nives Palmić, Vlasta Pastuović Aleksić, Tea Paškov Vukojević, Petra Pavetić Kranjčec, Marko Pavičić Donkić, Andrej Pavlič, Eduard Pavlović, Mihael Perčič, Marina Perković, Luka Petrač, Stanka Pinjuh, Boštjan Plesničar, Luči Plosnić, Anja Podreka, Irena Podvorac, Koraljka Polaček, Iris Poljan, Luka Popić, Sanja Pribić, Andreas Pytlik, Margerita Rakić, Dragoljub Rakinić, Davor Rapaić, Nataša Rašović Bodiš, Đerđi Ratković, Tihomir Razum, Nikola Ražov, Milena Rudan, Tin Samaržija, Samo, Emanuela Santini, Mirta Savani Profeta, Jana Seliškar, Ellen Semen, Dubravko Sertić, Silvija Sikavica, Sanja Simeunović Bajec, Saba Skaberne, Valter Smoković, Jasenka Smrekar, Jelena Sokić, Aleksandar Spasoski, Ivan Spinčić, Ivan Stanišić, Krunislav Stojanovski, Mirko Stojić, Petra Šabić, Vesna Šantak, Tomislav Šilipetar, Mark Šircel, Anže Šmalc, Tatjana Šogorov, Iva Štefanac, Jadranka Štimac, Bernard Teklić, Alenka Tominac, Vanina Topić, Dorian Trepić, Slađana Trstenjak Matić, Ljiljana Tršan, Vedran Urličić, Asja Vasiljev, Polina Verbitska, Celestina Vičević, Svebor Vidmar, Dražen Vitolović, Tina Volarić, Žarko Vrezec, Mia Vučić, Tereza Vukić, Angelina Vukosav, Andrej Zbašnik, Martin Zelenko Poles, Matea Zeman, Cveto Zlate i Ljerka Žingerlin.

„Prvi otvo­re­ni bije­na­le crte­ža u Puli, u orga­ni­za­ci­ji HDLU‑a Istre, reali­zi­ran je 2021. godi­ne. Sudjelovalo je 97 auto­ra iz Hrvatske i šire regi­je. Projekt je zapa­žen zbog veli­kog oda­zi­va auto­ra i reak­ci­ja publike.

„Ovogodišnji otvo­re­ni bije­na­le crte­ža u Puli upra­vo je pred nama. Propozicije, ter­mi­ni i ini­ci­jal­ni mate­ri­jal za apli­ci­ra­nje odas­la­ni su na mno­ge adre­se. Projekt nije imao zada­nu temu, već je okos­ni­ca bazi­ra­na na crte­žu kao likov­noj disciplini.

„Tako se dogo­di­lo da su rado­vi hete­ro­ge­ni po pris­tu­pu obli­ko­va­nju, teh­no­lo­gi­ja­ma, ruko­pi­si­ma i, narav­no, rezul­ta­ti­ma. Za selek­ci­ju su se pri­ja­vi­la 202 auto­ra. Selektori E. Borkovsky, M. Marin i B. Žižović iza­bra­li su 166 auto­ra s nešto više od 200 rado­va. Zbog koli­či­ne pris­pje­lih mate­ri­ja­la, izlož­ba selek­ti­ra­nih rado­va bit će pos­tav­lje­na u tri pul­ske gale­ri­je. Osim u gale­ri­ji HDLU‑a Istre, pos­tav će biti i u Gradskoj gale­ri­ji Pula te Galeriji Društva arhi­te­ka­ta Istre DAI-SAI, koji­ma zahva­lju­je­mo na surad­nji. Ovo dozvo­lja­va da se rado­vi pro­jek­ta smje­šta­ju, orga­ni­zi­ra­ju, pos­tav­lja­ju u pros­to­re pre­ma uvjet­nim tema­ti­ma, ovis­no o moti­vi­ma i teh­ni­ci“, piše Eugen Borkovsky.