Koncert dua Polarne ptice u Bujama

B. V.

12.09.2023.

Koncert dua Polarne pti­ce bit će odr­žan u čet­vr­tak, 13. ruj­na u 19 sati, na Spomen grob­lju Sv. Martina u Bujama.

Polarne Ptice su osno­va­li Vedran Burul i Srđan Galić 2020. godi­ne u Rijeci, sa ide­jom da zvuk bude teme­ljen na voka­lu i dro­nu ana­log­nog sin­ti­saj­ze­ra. Sa Vedranovim melo­dič­nim i sne­nim pje­va­njem utop­lje­nim u ambi­ent sin­ti­saj­ze­ra i gita­re, gru­pa se žan­rov­ski pozi­ci­oni­ra izme­đu dro­ne-roc­ka i post-punk eksperimentiranja.

Početkom jese­ni 2022. godi­ne objav­lju­ju isto­ime­ni album koji je sni­man u Rijeci, a mik­san u Zagrebu sa Hrvojem Nikšićem. Mastering je napra­vio Joe Talia, pro­du­cent i glaz­be­nik poz­nat po surad­nji sa Jim O’Rourkeom i Orenom Ambarchiem.