„La projekcija“ u Vodnjanu

B. V.

25.09.2023.

Povodom obi­lje­ža­va­nja 30. obljet­ni­ce osni­va­nja Istarske župa­ni­je, čet­vr­tak 28. ruj­na s počet­kom u 19 sati u vod­njan­skoj Sali za vjen­ča­nje bit će odr­ža­na pro­jek­ci­ja fil­mo­va vod­njan­skih tema i vod­njan­skih auto­ra pod nazi­vom „La pro­jek­ci­ja”. Organizatori su Istarska kul­tur­na agen­ci­ja, Istarski film­ski ured, La udru­ga i Grad Vodnjan.

Na pro­gra­mu su slje­de­ći fil­mo­vi: „Djevojka u pla­voj halji­ni“ Erica Ušića i Tea Morosina, „Contrada“ i „La piova“ Matije Debeljuha te „La stra­da“ Damira Čučića.

Opis fil­mo­va:

Damir Čučić:

Film: La stra­da, 2004., 29′

Dokumentarac “La stra­da” sce­na­ris­ta i reži­se­ra Damira Čučića nagra­đen je kao naj­bo­lji film u pro­fe­si­onal­noj pro­duk­ci­ji na Trećem među­na­rod­nom tele­vi­zij­skom fes­ti­va­lu urba­ne eko­lo­gi­je, 2005. godi­ne u Madridu. U fil­mu “La stra­da” Čučić pri­ka­zu­je ugo­đaj glav­ne uli­ce istar­sko­ga gra­da Vodnjana u raz­nim raz­dob­lji­ma dana, zavi­ru­je iza nje­zi­nih zido­va i por­tre­ti­ra lju­de koje su valo­vi povi­jes­ti, selid­be i sva­kod­nev­ni život dove­li u arte­ri­ju sre­do­zem­no­ga grada.

Matija Debeljuh:

Film: Contrada, 2012., 11′06″

Contrada je krat­ki film pro­iza­šao iz surad­nje sa ple­sa­či­com Robertom Milevoj. Film poku­ša­va spo­ji­ti ele­ment ple­sa i pokre­ta u pri­rod­nom okru­že­nju šume gdje nas­ta­je nova rein­ter­pre­ta­ci­ja tije­la. Odnos usre­do­to­čen na poje­din­ca koji se suprot­stav­lja živo­tu koji ga okru­žu­je. Tako kroz umjet­nost ple­sa izra­že­na ja potre­ba za neli­ne­ar­nom pri­čom koja svo­je kori­je­ne nala­zi u pri­ro­di, kroz koju crpi svoj kore­ograf­ski mate­ri­jal ne bi li na fil­mu pro­iza­šao novi izri­čaj ples­ne forme.

Film: La piova, 2006., 3′12″

„La piova“ je, zapra­vo, video spot tra­di­ci­onal­ne bum­bar­ske pje­sme koju je obra­dio Livio Morosin. Na naj­važ­ni­joj mani­fes­ta­ci­ji tali­jan­ske umjet­nos­ti i kul­tu­re, „Istria nobi­li­ssi­ma“ osvo­jio je nagra­du za film­sku umjet­nost, video i televiziju.

Eric Ušić i Teo Morosin

Film: Djevojka u pla­voj halji­ni, 2021., 41′

Srednjometražni igra­ni film u for­mi mju­zik­la baj­ka je s ele­men­ti­ma humo­ra i fik­ci­je smje­šte­na u nede­fi­ni­ra­no proš­lo ili budu­će vri­je­me. Francesca koju mal­tre­ti­ra­ju rodi­te­lji odlu­či­la je napus­ti­ti svoj dom te kre­će u neiz­vjes­nu avan­tu­ru koja će zauvi­jek pro­mi­je­ni­ti njen život. Izgubljena, naiv­na, neo­bra­zo­va­na i zna­ti­želj­na, u svo­joj pla­voj halji­ni putu­je kroz mit­ska pre­dje­la zača­ra­nog polu­oto­ka gdje susre­će čud­ne i ose­buj­ne liko­ve koji joj pje­smom i ple­som, humo­rom i mis­ti­kom žele otkri­ti smi­sao života.