Location manageri filmskih blockbustera posjetili Istru

25.09.2023.

Istarski film­ski ured koji dje­lu­je u sklo­pu IKA-e-Istarske kul­tur­ne agen­ci­je, pro­tek­log je čet­vrt­ka, 21. ruj­na ugos­tio čla­no­ve među­na­rod­ne orga­ni­za­ci­je Locations Managers Guild International (LMGI), pro­fe­si­onal­nog udru­že­nja orga­ni­za­to­ra film­skih loka­ci­ja (loca­ti­on mana­ge­ra) u film­skoj, TV, rek­lam­noj i medij­skoj indus­tri­ji, sa sje­di­štem u Los Angelesu.

E.J. Richards je orga­ni­za­to­ri­ca loka­ci­ja s raz­no­li­kom kari­je­rom u por­t­fe­lju koja obu­hva­ća goto­vo tri deset­lje­ća u indus­tri­ji zaba­ve, fil­ma i tele­vi­zi­je. Zaslužna je za izbor loka­ci­ja u Marvelovoj TV seri­ji „Secret Invasion“ iz 2023., a tre­nut­no nad­zi­re dru­gu sezo­nu hva­lje­ne Netflixove poli­tič­ke dra­me „The Diplomat“. E.J. je čla­ni­ca Production Guilda, vode­će bri­tan­ske pro­duk­cij­ske orga­ni­za­ci­je te LMGI-ja.

Benjamin Hendriks nizo­zem­ski je vodi­telj loka­ci­je koji je radio na više od 80 pro­je­ka­ta. Radio je za Christophera Nolana u fil­mu „Dunkirk“ te na broj­nim lokal­nim nizo­zem­skim pro­jek­ti­ma. Benjamin je nomi­ni­ran za nagra­du LMGI za svoj rad na seri­ji „Atlanta“. Upravljao je sa više od 2.000 loka­ci­ja u fil­mu „Occupied City“ , doku­men­tar­nom fil­mu o Drugom svjet­skom ratu, u reži­ji Stevea McQueena.

John Rakich je nad­zor­ni upra­vi­telj loka­ci­ja i ska­ut s više od 24 godi­ne iskus­tva u radu na krat­ko­me­traž­nim i dugo­me­traž­nim fil­mo­vi­ma te broj­nim tele­vi­zij­skim seri­ja­ma i tv pro­jek­ti­ma poput „American Gods“, „Pixels“, „Hemlock Grove“ i „Shadowhunters“. Trenutačni je pred­sjed­nik Location Managers Guild Internationala, kao i član odbo­ra Directors Guild of Canada Ontario, član Academy of Television Arts & Sciences, Academy of Canadian Cinema & Television i broj­nim drugim.

„Raznolikost istar­skih loka­ci­ja bilo je teško pred­sta­vi­ti u samo jed­nom danu, pra­vi je iza­zov pred­stav­lja­lo zaokru­ži­ti iti­ne­rer i ponu­di­ti gos­ti­ma onaj dje­lić Istre, koji je toga dana odo­li­je­vao nale­ti­ma plju­sko­va. Tijekom cje­lod­nev­nog dru­že­nja obiš­li su Rovinj, pro­vo­za­li se ušćem rije­ke Mirne na Antenalu na putu do film­ski uvi­jek atrak­tiv­ne Dajle s ladanj­skim kom­plek­som i vrtom tik uz oba­lu mora, Grožnjana – gra­da umjet­ni­ka i dobre atmo­sfe­re. Obišli su i hotel Roxanich u samom pod­nož­ju Motovuna. Domaćini su gos­te pro­ve­li kroz objekt, gdje je naj­vi­še doj­mo­va utis­nuo obi­la­zak vin­skog podru­ma. Na uspo­nu za Motovun, pri­ro­da ih je počas­ti­la i onom mis­tič­nom magli­com koja se u Istri može vidje­ti samo ovdje, u rano jutro ili u pre­dve­če­rje. Ostavili smo naše gos­te da pred odla­zak u Rijeku slje­de­ćeg dana, još malo kon­tem­pli­ra­ju u noć­nim vizu­ra­ma Labina i raz­miš­lja­ju o svom ponov­nom dola­sku u Istru, u potra­zi za film­skom loka­ci­jom koju zasi­gur­no ovdje mogu pro­na­ći“, navo­de iz IKA‑e.

Gosti su nakon Istre obiš­li i osta­le dije­lo­ve Hrvatske, a zavr­š­na im je pos­ta­ja Zagreb gdje kao govor­ni­ci sudje­lu­ju u 5. PRO Film Days-ima, struč­nom sim­po­zi­ju u orga­ni­za­ci­ji Zagrebačkog film­skog ure­da, koji će se odr­ža­ti 28. ruj­na u zagre­bač­koj Akademiji dram­skih umjetnosti.

Priredio B. V.