Najavljen program 29. PUF‑a – međunarodnog kazališnog festivala

„Izgleda da je PUF živ!“

Tekst i fotografije Boris VINCEK

29.09.2023.

Program 29. PUF‑a – među­na­rod­nog kaza­liš­nog fes­ti­va­la koji se odr­ža­va od 4. do 8. lis­to­pa­da, pred­stav­ljen je u petak, 29. ruj­na na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je odr­ža­noj u pul­skoj gale­ri­ji Cvajner. Na kon­fe­ren­ci­ji su govo­ri­li umjet­nič­ki direk­tor PUF‑a Branko Sušac, izvr­š­na pro­du­cen­ti­ca Nataša Turković i reda­te­lji­ca ovo­go­diš­nje među­na­rod­ne kopro­duk­ci­je Anno Domini Amila Terzimehić. Medijima se prvo obra­tio Sušac koji „pos­lu­šao“ ovo­go­diš­nji pla­kat sa ste­to­sko­pom i utvr­dio: “Heh! Izgleda da je PUF živ! Nevjerojatno!“

- Krenimo s lošim stva­ri­ma: sve je teže izdr­ža­ti pod ovak­vim rad­nim uvje­ti­ma. Neću govo­ri­ti o Gradu jer pro­čel­ni­ca nije pri­sut­na. Dvije su stva­ri zbog kojih sam ja koma, a naj­vje­ro­jat­ni­je i surad­ni­ci. Prva je da za pred­sta­ve iz ino­zem­s­tva pla­ća­mo PDV. Ovoj je drža­vi vre­ća krum­pi­ra iz Mađarske jed­na­ko vri­jed­na kao i jed­na kaza­liš­na pred­sta­va. Razgovarao sam s minis­tri­com, no poma­ka nema. Druga stvar: na moje čuđe­nje i „opću radost“ INK je uveo jed­nu novi­nu. Svi se mora­ju una­pri­jed naj­a­vi­ti i pla­ti­ti jedan euro za ulaz­ni­cu“, kazao je Sušac.

Amila Terzimehić je poz­dra­vi­la pri­sut­ne i iska­za­la zado­volj­stvo što je dio 29 PUF‑a na kojem je nas­tu­pi­la i lani.

- Kad me Branko pozvao da reži­ram Anno Domini raz­mis­li­la sam što bih htje­la pos­ta­vi­ti na sce­nu kre­nu­la sam s poj­mom lju­ba­vi. Zanimalo me istra­ži­ti što je danas lju­bav tako da pred­sta­va pod rad­nim nazi­vom „Anima“ govo­ri prvens­tve­no o ženi te o tok­sič­noj vrsti lju­ba­vi izme­đu muškar­ca i žene. Istraživala sam tran­sge­ne­ra­cij­ski pri­je­nos patri­jar­hal­nog odno­sa i poima­nja lju­ba­vi i sna­ge. U pred­sta­vi je figu­ra muškar­ca pred­stav­lje­na kao bilo tko – neka vrsta meta­fo­re koja ženu odva­ja od nje­nog unu­traš­njeg ja, nje­ne slo­bo­de i kre­ativ­nos­ti, nje­ne stras­ti za živo­tom. Žena je u pred­sta­vi pred­stav­lje­na kao ani­ma, opi­sa­la je kon­cept koji se nakon što je upoz­na­la ansambl počeo mijenjati.

Sušac je potom isko­ris­tio pri­li­ku da zahva­li dugo­go­diš­njoj surad­ni­ci PUF‑a Eli Poljarević te je potom istak­nuo neke od pro­gra­ma ovo­go­diš­njeg festivala.

- PUF je prvens­tve­no autor­ski fes­ti­val, a gra­đa­ne želi­mo pod­sje­ti­ti tko smo, što ima­mo i gdje smo. Počinjem s Kaštelom gdje ćemo napra­vi­ti svo­je­vr­s­no posve­će­nje pla­ta­ni koja tamo ras­te. Enes Kišević je napi­sao jed­nu sjaj­nu pjes­nu o toj pla­ta­ni koju će pred njom i pro­či­ta­ti, Robert Krbavac će odsvi­ra­ti jed­nu pje­smu na rože­ni­ca­ma, a Studio Zaro će otpje­va­ti pje­smu Sergia Endriga koja je tako­đer posve­će­na drve­tu. Kao što zna­te mač­ka je zaštit­ni znak PUF‑a i nala­zi se na sva­kom našem pla­ka­tu jer mač­ka ima devet živo­ta koli­ko mora ima­ti sva­ki samos­tal­ni umjet­nik da bi pre­ži­vio. Stoga će sklo­pu fes­ti­va­la pri­ja­te­lji­ca Suzana Marjanić pred­sta­vi­ti svo­ju knji­gu nazi­va „Mačkozbornik“ u Klubu & knji­ža­ri Giardini 2, kazao je Sušac i potom pro­či­tao dje­lić tek­s­ta Maje Kuzmanović koja će tako­đer nas­tu­pa­ti na festivalu:

„Neizvjesna vre­me­na zah­ti­je­va­ju maštu kao i utje­hu, pro­tu­otro­ve za nihi­li­zam, pohle­pu i rav­no­duš­nost. Traže pri­mje­re koji poka­zu­ju kako bi stva­ri mogle biti dru­ga­či­je. Kroz rije­či, zvu­ko­ve, sli­ke, miri­se, igre i ins­tru­men­te. Tražimo nači­ne za istra­ži­va­nje mogu­ćih buduć­nos­ti te ponov­no osmiš­lja­va­nje teh­no­lo­gi­ja i suži­vo­ta s neljud­skim bići­ma. Načine rada s gos­to­prim­s­tvom kao ključ­ne vje­šti­ne pre­živ­lja­va­nja i nači­ne bri­ge za pro­laz­no i pre­vi­đe­no. Uzgajanje novih svje­to­va u puko­ti­na­ma starog.“

Sušac je pred­sta­vio i akci­ju „Nevergreen: nikad na zele­nu gra­nu“ koja će biti odr­ža­na u 11 sati u subo­tu na Giardinima te je pozvao gra­đa­ne da done­su kan­ti­ce za zali­je­va­nje ili bocu vode da zali­ju sta­bla koji su još uvi­jek dio iden­ti­te­ta ovog rada. Istaknuo je i pred­sta­vu „Extima: plod­na zem­lja“ u kojoj nas­tu­pa i Olja Grubić – neka­daš­nja čla­ni­ca kaza­li­šta Dr. Inat.

- PUF je uvi­jek podu­pi­rao mla­de auto­re s poseb­nim nagla­skom na lokal­ne pa je i ovo pri­li­ka da pro­mo­vi­ra­mo naše mla­de sna­ge, kaza­la je Ivana-Nataša Turković. Ona je pri­sut­ne pod­sje­ti­la da se ulaz­ni­ce za INK mogu rezer­vi­ra­ti onli­ne i pre­uze­ti na bla­gaj­ni, rad­nim danom od 10 do 13 sati ili sat vre­me­na pri­je pred­sta­ve. Zbog tre­nut­nih rado­va u kaza­li­štu ulaz je na straž­njoj stra­ni gdje se nala­zi i bla­gaj­na. Turković se potom zahva­li­la osta­lim surad­ni­ci­ma fes­ti­va­la: teh­nič­kom direk­to­ru Marku Bolkoviću, asis­ten­ti­ca­ma izvr­š­ne pro­duk­ci­je Olesiji Rusinova i Sabini Aličić Butković, foto­gra­fu Dejanu Štifaniću, Studiju Gušt zadu­že­nom za dizajn te svim part­ne­ri­ma i medij­skim pokroviteljima.

29. PUF – pro­gram i oipis predstva