(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: Uspješan početak međunarodnog skejterskog slavlja

Prve projekcije 12. Vladimir film festivala u Fažani

Tekst i fotografije Boris VINCEK

22.09.2023.

 

Ovogodišnji, 12. Vladimir Film Festival je zapo­čeo s pro­jek­ci­ja­ma fil­mo­va u čet­vr­tak, 21. ruj­na na fažan­skoj rivi ispred Župne crk­ve Sv. Kuzme i Damjana. Majstor cere­mo­ni­je bio je Nikola Racan koji je nakon uvod­nog poz­dra­va broj­noj okup­lje­noj publi­ci pred­stav­ljao auto­re fil­mo­va i nji­ho­ve uratke.

Projekcija je zapo­če­la s fil­mom „Teška Voda“ Gorana Berića, a potom su se na meni­ju naš­li: „Monstro De Tokyo“ Remija Lucianija, „Bosna Ekspres“ kojeg pot­pi­su­ju LYC, Želve i Mark Pogačar Nikolić, „The Land of the Long White Cloud“ Javiera Varillasa, ino­va­ti­van film s ele­men­ti­ma ani­ma­ci­je „Basura“ Ludovica Ronconija, „Periphery“ Ala Hodgsona, „Grushög“ Markusa Bengtssona, „The Baltic ConnectionF“ Linde Lindenberga, „Two deca­des unwrap­ped: A radi­os­pec­ti­ve“ kojeg pot­pi­su­ju Radio Skateboards te poseb­na pro­jek­ci­ja eks­pe­ri­men­tal­nog fil­ma „Remnant Sale“ bos­ton­skog gra­fič­kog dizaj­ne­ra i pro­fe­si­onal­nog skej­te­ra Abrahama Dubina poz­na­ti­jeg kao Orange Man uz glaz­be­nu prat­nju bos­ton­ske violi­nis­ti­ca Sarit koje je bila zadu­že­na za izvo­đe­nje glaz­be uživo.

Prva film­ska večer bila je vrlo uspješ­na, a među­na­rod­na publi­ka bodri­la je sve okup­lje­ne reda­te­lje i kre­ativ­ce srča­nim apla­uzom. Nisu manj­ka­li ni povi­ci odo­bra­va­nja i div­lje­nja za naj­bo­lje izve­de­ne skej­ter­ske vra­to­lo­mi­je pri­ka­za­ne u fil­mo­vi­ma. Atmosfera je sto­ga bila opu­šte­na i pozi­tiv­na kako i pri­li­či ovak­voj spe­ci­fič­noj vrsti film­ske manifestacije.

Program 12. Vladimir film fes­ti­va­la nas­tav­lja se u petak, 22. ruj­na u 18 sati u Barbarigi – toč­ni­je u tvr­đa­vi Fort Forno gdje će se uz film­ske pro­jek­ci­je i izlož­be odr­ža­ti i pro­mo­ci­je knji­ga. Posjetitelje oče­ku­je svjet­ska pre­mje­ra knji­ge „Right, Down + Circle“ Colea Nowickija iz Kanade koji je ispi­sao povi­jest i feno­men legen­dar­nog Tonyja Hawka, možda naj­poz­na­ti­jeg skej­te­ra na svi­je­tu. Bit će pred­stav­lje­na i knji­ga i izlož­ba foto­gra­fi­ja o 10 godi­na Ribnika– jed­nog od naj­z­na­čaj­ni­jih DIY ska­te­par­ko­va u regi­ji. U surad­nji s udru­gom Monteparadiso večer na Fort Fornu zavr­šit će punk kon­cer­ti­ma kada će nas­tu­pa­ti slo­ven­ski Agregat, tali­jan­ski bend Stronzette i pul­ske sna­ge Fonjatura.

Festivalska subo­ta, 23. ruj­na odr­ža­va se u Puli, a surad­nja s Pula film fes­ti­va­lom i Kinom Valli ovog puta dono­si višes­tru­ko nagra­đi­va­ni film “Sigurno mjes­to” Juraja Lerotića. Ovom pro­jek­ci­jom, kao i pop-up radi­oni­com „Writing Towards Well-Being“ bri­tan­ske fon­da­ci­je Ben Raemeres, fes­ti­val skre­će paž­nju na feno­men men­tal­no obo­lje­lih u skateboardingu.

Prethodno tog dana u Kinu Valli će se odr­ža­ti i panel disku­si­ja „Grey Spaces of Skateboarding“ koja otkri­va pro­ble­ma­ti­ku sivih zona u gra­do­vi­ma, odnos­no urba­nih zona u koji­ma ska­te­bo­ar­din­ga za raz­li­ku od osta­lih spor­to­va po(ostaje) sivi pros­tor koji se bori za svo­je mjes­to na ulici.

Program u subo­tu zavr­ša­va u pul­skom Europskom cen­tru za mir i razvoj iza Augustovog hra­ma retros­pek­tiv­nom izlož­bom „The World Isn’t Finished Yet, Is It?“ ame­rič­kog umjet­ni­ka i kus­to­sa Jocka Weylanda, kojom kroz foto­gra­fi­je, crte­že i sli­ke pred­stav­lja zad­njih 20 godi­na svo­je karijere.

Festival zavr­ša­va u nedje­lju, 24. ruj­na u Ljetnom kinu Velikog Brijuna gdje će cen­tral­no mjes­to zauze­ti europ­ska pre­mi­je­ra ska­te-videa „Timescan 2“, japan­skog auto­ra Roba Tara. Organizirani pola­zak bro­da iz Fažane za Velike Brijune je u 18 sati, rezer­va­ci­je nisu nuž­ne, a kar­te se pre­uzi­ma­ju u pos­lov­ni­ci Nacionalnog par­ka u Fažani. Povratak s oto­ka orga­ni­zi­ran je pre­ma uobi­ča­je­nom plo­vid­be­nom redu.

Dodatan fes­ti­val­ski dan bit će i pone­dje­ljak, 25. ruj­na kada će se u Prostoru urba­ne kul­tu­re u Fažani odr­ža­ti i Skate pub kviz.

Za vizu­al­ni iden­ti­tet ovo­ga je puta zas­lu­žan dizaj­ner i umjet­nik Oleg Morović, koji je u temat­ski fokus pos­ta­vio fažan­ski amblem – srde­lu, a redi­zaj­ni­ra­ju­ći pla­kat Fešta od sar­de­la iz 1974. godine.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.