Objavljen Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije u 2024. godini

06.09.2023.

Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je je u sri­je­du, 6. ruj­na obja­vio Javni poziv za finan­ci­ra­nje jav­nih potre­ba u kul­tu­ri Istarske župa­ni­je u 2024. godi­ni. Prijave se pod­no­se u raz­dob­lju od 6. ruj­na do 6. lis­to­pa­da 2023. godine.

Sredstva iz pro­ra­ču­na Istarske župa­ni­je-Regione Istriana osi­gu­ra­na za finan­ci­ra­nje jav­nih potre­ba u kul­tu­ri nami­je­nje­na su pot­po­ri pro­gra­mi­ma i pro­jek­ti­ma, aktiv­nos­ti­ma i mani­fes­ta­ci­ja­ma u kul­tu­ri od inte­re­sa za Istarsku župa­ni­ju, a dodje­lju­ju se na teme­lju pro­ve­de­nog Javnog pozi­va koji se objav­lju­je na mrež­nim stra­ni­ca­ma Istarske župa­ni­je-Regione Istriana www.istra-istria.hr.

Javnim pozi­vom defi­ni­ra­ju se podru­čja jav­nih potre­ba u kul­tu­ri, pri­ori­te­ti i cilje­vi, pos­tu­pak dodje­le finan­cij­skih sred­sta­va, uvje­ti i kri­te­ri­ji za dodje­lu finan­cij­skih sred­sta­va, način pri­ja­ve, roko­vi, pos­tu­pak obja­ve rezul­ta­ta, pos­tu­pak pod­no­še­nja pri­go­vo­ra, pos­tu­pa­nje s pri­ja­va­ma nakon pro­ved­be Javnog pozi­va, pos­tu­pak ugo­va­ra­nja odo­bre­nih sred­sta­va, način kori­šte­nja odo­bre­nih sred­sta­va, način izvje­šta­va­nja te pra­će­nja kori­šte­nja sred­sta­va suk­lad­no Zakonu o kul­tur­nim vije­ći­ma i finan­ci­ra­nju jav­nih potre­ba u kulturi.

Na ovaj Javni poziv mogu se pri­ja­vi­ti usta­no­ve u kul­tu­ri, umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je, udru­ge i dru­ge nepro­fit­ne orga­ni­za­ci­je, umjet­ni­ci, dru­ge fizič­ke i prav­ne oso­be te jedi­ni­ce lokal­ne samo­upra­ve, sa pro­gra­mi­ma i pro­jek­ti­ma iz slje­de­ćih kul­tur­nih dje­lat­nos­ti i područja:

  1. glaz­be­no, glaz­be­no scen­ske i film­ske djelatnosti
  2. knji­žev­nost i izdavaštvo
  3. zašti­ta mate­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne i muzeologija
  4. nema­te­ri­jal­na kul­tur­na baština
  5. vizu­al­ne umjetnosti
  6. nove medij­ske kulture
  7. među­na­rod­na kul­tur­na suradnja.

Sukladno član­ku 7. sta­vak 5. Zakona o kul­tur­nim vije­ći­ma i finan­ci­ra­nju jav­nih potre­ba u kul­tu­ri u 2024. godi­ni ras­pi­sat će se poseb­ni jav­ni pozi­vi za koje će dina­mi­ka obja­ve i roko­vi biti nak­nad­no objavljeni.

U pro­ce­su vred­no­va­nja pri­jav­lje­nih pro­gra­ma i pro­je­ka­ta poseb­na pozor­nost bit će posve­će­na ispu­nja­va­nju osnov­nih pri­ori­te­ta i cilje­va kul­tur­nog razvit­ka: zašti­ti, oču­va­nju i odr­ži­vom uprav­lja­nju kul­tur­nom bašti­nom, jača­nju suvre­me­nog umjet­nič­kog stva­ra­laš­tva koje je od poseb­nog inte­re­sa za razvi­tak i sna­že­nje iden­ti­te­ta i poseb­nos­ti Istarske župa­ni­je, uklju­če­nos­ti lokal­nih zajed­ni­ca u reali­za­ci­ju pro­gra­ma i pro­je­ka­ta, ink­lu­zi­ju oso­ba s inva­li­di­te­tom u pro­jek­te i pro­gra­me, razvi­ja­nju dugo­roč­nih part­ner­skih surad­nji i kon­ti­nu­ite­tu u dje­lo­va­nju pri­ja­vi­te­lja te viso­koj  umjet­nič­koj razi­ni i kva­li­te­ti pro­gra­ma i projekata.

Kulturna vije­ća Istarske župa­ni­je struč­no vred­nu­ju i ocje­nju­ju pro­gra­me i pro­jek­te pri­jav­lje­ne na ovaj Javni poziv sli­je­de­ći opće pri­ori­te­te i cilje­ve Javnog pozi­va kao i spe­ci­fič­nos­ti sva­kog podru­čja umjet­nič­kog i kul­tur­nog djelovanja.

Stručno vred­no­va­nje i ocje­nji­va­nje pri­jav­lje­nih pro­gra­ma i pro­je­ka­ta po ovom Javnom pozi­vu vrše se teme­ljem Odluke o kri­te­ri­ji­ma za vred­no­va­nje kul­tur­nih dje­lat­nos­ti, akci­ja i mani­fes­ta­ci­ja, pro­gra­ma i pro­je­ka­ta od inte­re­sa za Istarsku župa­ni­ju i Odluke o izmje­na­ma i dopu­na­ma  Odluke o kri­te­ri­ji­ma za vred­no­va­nje kul­tur­nih dje­lat­nos­ti, akci­ja i mani­fes­ta­ci­ja, pro­gra­ma i pro­je­ka­ta od inte­re­sa za Istarsku županiju.

Na teme­lju pri­jed­lo­ga vije­ća Istarska župa­ni­ja dono­si odlu­ku o dodje­li finan­cij­skih sred­sta­va s popi­som odo­bre­nih pro­gra­ma i projekata.

Odluka o dodje­li finan­cij­skih sred­sta­va dono­si se naj­kas­ni­je u roku od 90 dana od dana dono­še­nja pro­ra­ču­na Istarske županije.

Izvor