Najbolji film „The Friends“ Tea Morosina i Erica Lukšića

Održan 4. Vodnjan film festival u Fažani film festival

Tekst, fotografije i video Boris VINCEK

04.09.2023.

 

4. „jubi­lan­r­ni“ Vodnjan film fes­ti­val u Fažani film fes­ti­val (VFFuFFF) odr­žan je u petak, 1. ruj­na, u šumi­ci ispred biv­še kasar­ne u Fažani. I ovo­go­diš­nje fes­ti­val­sko izda­nje na kojem se za Zlatne stri­je­le natje­ca­lo 15 fil­mo­va raz­li­či­tih žan­ro­va i for­ma­ta, od igra­nih, pre­ko doku­men­tar­nih, do eks­pe­ri­men­tal­nih i ani­mi­ra­nih pri­vu­kao je broj­nu publi­ku želj­nu zaba­ve i šale.

Zlatne stri­je­le dodi­je­li­li su fes­ti­val­ska publi­ka i struč­ni žiri u sas­ta­vu Mladen Lučić Luc, Romina Tonković, Davor Sanvincenti, Sana Perić i Darko Pekica, a naj­bo­lji film po nji­ho­vom sudu je „The Friends“ Tea Morosina i Erica Ušića. U kate­go­ri­ji VFFuFFF juni­or, nami­je­nje­noj mla­dim fil­ma­ši­ma osnov­no­škol­ske dobi nagra­du je osvo­jio film “Gioventù” kojeg pot­pi­su­je Banda filmata.

Od osta­lih nagra­da o koji­ma odlu­ču­je publi­ka za glav­nu ulo­gu je Zlatnu stri­je­lu osvo­jio Marko Zdravković-Kunac, dok je za spo­red­nu ulo­gu nagra­đen Marino Morosin za film „Science Hour“. „Pacovi“ Olega Morovića i Tibora Marka Jakulića, osvo­jio je nagra­de za naj­bo­lju kame­ru i kos­ti­mo­gra­fi­ju, a film „Germageddon“ dobio je nagra­du za naj­bo­lju glaz­bu. „Čovjek Boom“ osvo­jio je nagra­du za naj­bo­lji spe­ci­jal­ni efekt i naj­bo­lju pro­fe­si­ju, dok je naj­bo­lji citat fes­ti­va­la „I malo je dovolj­no“ iz fil­ma „The Sample“.

Zanimljivo je da je film „United Colors of Zagreb“ Igora Bezinovića osvo­jio nagra­du za naj­go­ri film. Posebnu nagra­du orga­ni­za­ci­je dobio je film „Čovjek-Man“ Ivana Šaravanje, Jurice Pačelata i Vena Mušinovića, a poseb­nu nagra­du „Thank You Forever“ osvo­ji­la je dugo­go­diš­nja surad­ni­ca fes­ti­va­la i auto­ri­ca nagra­de Zlatna stri­je­la Petra Pletikos. Najzabavniji dio veče­ri bila je dodje­la nagra­da lutri­je za publi­ku: pa su i posje­ti­te­lji pos­ta­li dio šale pri­ma­ju­ći nagra­de poput špe­že, rame­na za pla­ka­nje ili dva kva­dra­ta laminata.

VFFuFFF je (među)narodni film­ski fes­ti­val posve­ćen neko­nven­ci­onal­nom film­skom stva­ra­laš­tvu koji se ne ukla­pa u stan­dard­ne film­sko-fes­ti­val­ske obras­ce, kao ni u mno­ge dru­ge. U natje­ca­telj­skom pro­gra­mu fes­ti­va­la, koji nema zada­nih temat­skih i žan­rov­skih smjer­ni­ca, pri­ka­zu­ju se krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi neza­vis­ne pro­duk­ci­je bez post-pro­duk­cij­skih zahva­ta, odnos­no oni koji nisu proš­li pro­ces mon­ta­že, obli­ko­va­nja i pod­la­ga­nja zvu­ka i glaz­be, ure­đi­va­nja sli­ke, video efe­ka­ta, kom­pju­ter­ske ani­ma­ci­je, Camere obs­cu­re i dru­gih nači­na obra­de fil­ma. Filmovi su snim­lje­ni kame­rom ili mobi­te­lom, pri­mje­nom Play-Pause ili In-came­ra teh­ni­ke snimanja.

Festival je 2020. godi­ne osno­vao kolek­tiv Novi vod­njan­ski film­ski val (NVFV), uz podr­šku udru­ge Prostor za urba­nu kul­tu­ru iz Fažane. Prva edi­ci­ja VFFuFFF‑a odr­ža­na je u lje­to 2020. godi­ne u dvo­ri­štu Kasarne u Fažani. Od tada, VFFuFFF se sva­ke godi­ne, na istom mjes­tu, tra­di­ci­onal­no odr­ža­va počet­kom rujna.