Održan okrugli stol “Čitateljske navike učenika osnovnih škola i srednjih škola Istarske županije”

11.09.2023.

Na Međunarodni dan pisme­nos­ti, 8. ruj­na 2023. u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula odr­žan je okru­gli stol „Čitateljske navi­ke uče­ni­ka osnov­nih i sred­njih ško­la Istarske župa­ni­je“ na kojem su pred­stav­lje­ni rezul­ta­ti istra­ži­va­nja koje je pro­ve­de­no u istar­skim osnov­nim i sred­njim ško­la­ma u škol­skoj godi­ni 2022./2023. Ovo istra­ži­va­nje pro­ve­de­no je na ini­ci­ja­ti­vu Istarske župa­ni­je, a okru­gli stol orga­ni­zi­ra­li su Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula – Županijska matič­na razvoj­na služ­ba i Županijsko struč­no vije­će škol­skih knjižničara.

Okrugli stol otvo­ri­la je Liana Diković, vodi­te­lji­ca Županijske matič­ne razvoj­ne služ­be, izla­ga­njem „Školske knjiž­ni­ce Istarske župa­ni­je – sta­nje“, a o samom istra­ži­va­nju i rezul­ta­ti­ma govo­ri­le su čla­ni­ce rad­nog tima istra­ži­va­nja Amadea Draguzet (OŠ Stoja Pula), Elda Pliško Horvat (TSŠ –SMSI Dante Alighieri Pula-Pola), Kristina Varda (Pazinski kole­gij), Dragica Pršo (OŠ Monte Zaro) i Adriana Ive (TSŠ SMSI Rovinj-Rovigno).

Okruglom sto­lu pri­sus­tvo­va­le su i Patricia Percan, pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za obra­zo­va­nje, sport i teh­nič­ku kul­tu­ru IŽ, i Elena Puh Belci, viša savjet­ni­ca za obra­zo­va­nje, sport i teh­nič­ku kul­tu­ru IŽ, kao i tri rav­na­te­lji­ce ško­la u koji­ma je istra­ži­va­nje provedeno.

Opći cilj istra­ži­va­nja bile su navi­ke čita­nja uče­ni­ka dobi u osnov­nim i sred­njim ško­la­ma, a spe­ci­fič­ni cilje­vi zain­te­re­si­ra­nost uče­ni­ka za čita­nje lek­tir­nih nas­lo­va, ali i onih koji nisu zada­ni škol­skim kuri­ku­lom te inte­res za dje­čje časo­pi­se. Pod poj­mom čita­nja ovdje se ne mis­li isklju­či­vo na čita­nje knji­ga u papir­na­tom obli­ku, već na čita­nje bilo kojeg medi­ja. Jedan od cilje­va bio je utvr­di­ti moti­va­to­re i demo­ti­va­to­re čita­nja u podru­čju: teme, gra­fič­kog obli­ko­va­nja knji­ge, sti­la pisa­nja, oko­lin­skih uvje­ta, rodi­telj­skih sta­vo­va i pote­ško­ća s čitanjem.

Nastavno na to, zaklju­če­no je da je potreb­no utvr­di­ti uskla­đe­nost oprem­lje­nos­ti škol­skih knjiž­ni­ca sa zah­tje­vi­ma i isho­di­ma kuri­ku­la hrvat­skog jezi­ka, ali i inte­re­si­ma uče­ni­ka.  Za sada se može pret­pos­ta­vi­ti da je potreb­no još puno suvre­me­ne knjiž­nič­ne gra­đe kako bi se odgo­vo­ri­lo na uče­nič­ke inte­re­se i isho­de kuri­ku­la hrvat­skog jezi­ka jer se uči­te­lju daje pro­fe­si­onal­na auto­no­mi­ja pri­li­kom izbo­ra dje­la za cje­lo­vi­to čita­nje s nagla­skom na oda­bir suvre­me­nih tek­s­to­va, a knjiž­ni­čar je tu da knjiž­nič­nom gra­đom odgo­vo­ri na nave­de­ne potrebe.

Anketni upit­nik u sklo­pu istra­ži­va­nja ispu­nio je 4.541 uče­nik osnov­nih ško­la Istarske župa­ni­je, 1.303 sred­njo­škol­ca hrvat­skih ško­la te 109 uče­ni­ka tali­jan­skih sred­njih ško­la. Prikupljeni poda­ci uka­zu­ju da navi­ke čita­nja uče­ni­ka osnov­no­škol­ske dobi nisu razvi­je­ne u dovolj­noj mje­ri. Interesi uče­ni­ka zah­ti­je­va­ju suvre­me­ne tek­s­to­ve koji su temat­ski, recep­cij­ski – spoz­naj­no, jezič­no i gra­fič­ki dru­ga­či­ji od tre­nut­no, većim dije­lom, zas­tup­lje­nih nas­lo­va zaos­ta­lih iz pret­hod­nih kuri­kul­skih popi­sa lek­ti­re. Učenike naj­vi­še od mno­gih knji­ga odbi­ja, pre­ma dobi­ve­nim poda­ci­ma, jesu rije­či i reče­ni­ce koje ne razu­mi­ju, teme koje su od njih uda­lje­ne i ne pra­te nji­ho­vu sva­kod­ne­vi­cu o kojoj žele čitati.

Rezultati istra­ži­va­nja, izme­đu osta­log, poka­za­li su da se u obi­telj­skom okru­že­nju osno­va­ca ne čita dovolj­no, ne odla­zi u knjiž­ni­ce, ne pok­la­nja knji­ge i ukup­no ne poka­zu­ju sta­vo­vi koji isti­ču važ­nost čita­nja. Usporednom ana­li­zom poka­za­lo se da se sta­vo­vi o čita­nju s dobi mije­nja­ju u smje­ru sma­nje­nja inte­re­sa za čitanje.

Najveći dio ispi­ta­ni­ka u osnov­nim ško­la­ma čita samo jed­nu knji­gu mje­seč­no, što se odno­si na onu zada­nu lek­ti­rom, 56% ne čita ništa izvan lek­ti­re, a 50% njih prvi put dola­zi u knjiž­ni­cu kada kre­ne u ško­lu. Sve to navo­di na zaklju­čak da su škol­ske knjiž­ni­ce neo­p­hod­ne i jedi­ne koje osi­gu­ra­va­ju pos­to­ja­nje kak­vih tak­vih čita­te­lja te ih je sto­ga potreb­no osu­vre­me­nji­va­ti nji­ho­vim osnov­nim oruž­jem, knji­ga­ma zbog kojih će čita­te­lji osta­ti čita­te­lji, a ne pobje­ći od knjiga.

Istraživanje je poka­za­lo i da tipi­čan sred­njo­ško­lac u Istarskoj župa­ni­ji ima vrlo skrom­nu obi­telj­sku knjiž­ni­cu te nje­go­vi roditelji/staratelji rijet­ko čita­ju knji­ge, s knji­ga­ma se susreo u naj­ra­ni­joj dobi, a do knji­ga dola­zi posud­bom. Istraživanje je poka­za­lo da uče­ni­ci sred­njih ško­la vrlo rijet­ko čita­ju dnev­ni tisak (od dnev­nog tiska čita­jue 24 sata, Glas Istre i neke dru­ge lokal­ne por­ta­le) te ne sma­tra­ju da je čita­nje dnev­nog tiska važ­ni­je od čita­nja knjiga.

Na pita­nje „Čitaš li rado?“ 42,8 % njih odgo­vo­ri­lo je pozi­tiv­no, dok ih 57,2 % ne čita rado, a naj­dra­že im je čita­ti: tiska­nu knji­gu – 59%, stri­po­ve – 0.4%, audi­ok­nji­gu – 3,5%, eknji­gu – 10,5 %, dok se 22.2% izjas­ni­lo da ne čita knjige.

Cjelokupni rezul­ta­ti istra­ži­va­nja bit će usko­ro objav­lje­ni na mrež­nim stra­ni­ca­ma Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula, Istarske župa­ni­je i ško­la koje su sudje­lo­va­le u istraživanju.

Priredio B. V.