Pula zasjala najšarenijim bojama

Svečano otvorena 9. Visualia – festival svjetla

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

22.09.2023.

• Ovo je deveta godina njegova održavanja, izuzmemo li dvije pandemijske koje želim zaboraviti. Stoga nas iduće godine čeka jubilarno izdanje • Ove smo god što se tiče programa probali biti raznovrsni, s različitim tehnologijama i različitim vrstama instalacija. kazao je Marko Bolković •

• Visualia – fes­ti­val svje­tla, po 9. put osvi­je­tlio je sta­ro­grad­sku jez­gru i na nje­ne uli­ce donio nesva­ki­daš­nje pri­zo­re. Festival je otvo­ren 21. ruj­na na Portarati svje­tlos­nom pred­sta­vom CIA MAJARETA – Guardians of the abyss iz Španjolske koju su okup­lje­ni odu­šev­lje­no pratili.

Festival je bes­plat­na kul­tur­na mani­fes­ta­ci­ja koju orga­ni­zi­ra­ju i pro­vo­de Udruga Sonitus, Visualia d.o.o. i TZ gra­da Pule. Marko Bolković iz Udruge Sonitus izra­zio je zado­volj­stvo što sva­ke godi­ne toli­ko lju­di posje­ti Festival.

„Ovo je deve­ta godi­na nje­go­va odr­ža­va­nja, izuz­me­mo li dvi­je pan­de­mij­ske koje želim zabo­ra­vi­ti. Stoga nas idu­će godi­ne čeka jubi­lar­no izda­nje. Ove smo god što se tiče pro­gra­ma pro­ba­li biti raz­no­vr­s­ni, s raz­li­či­tim teh­no­lo­gi­ja­ma i raz­li­či­tim vrsta­ma ins­ta­la­ci­ja“, rekao je uoči otvorenja.

Istaknuo je loka­ci­je Festivala: Portaratu, uli­cu Sergijevaca, De Villeov uspon, Forum, Knadlerovu uli­cu, Rivu, Park kra­lja Petra Krešimira IV., Dvojna vra­ta i Kaštel kao cen­tral­nu loka­ci­ju do koje se može liftom.

Pozvao je okup­lje­ne da u Festivalu uži­va­ju nared­na dva dana, 22. i 23. ruj­na od 20 sati do pono­ći te se zahva­lio svim surad­ni­ci­ma, pri­ja­te­lji­ma i fir­ma­ma koje ih podr­ža­va­ju, pose­bi­ce Turističkoj zajed­ni­ci i Gradu Pula.

„Moram istak­nu­ti i Arena hos­pi­ta­lity gro­up jer su kod njih smje­šte­ni naši umjet­ni­ci koji su odu­šev­lje­ni smje­šta­jem i borav­kom u Puli. To nam je jako bit­no jer je Visualia sad već pre­poz­na­ta u svi­je­tu kao fes­ti­val svje­tla i bit­no nam je da se naši umjet­ni­ci što ugod­ni­je osje­ća­ju ovdje“, istak­nuo je Bolković.

Ove godi­ne Visualia se orga­ni­zi­ra­la u part­ner­stvu s nizo­zem­skim fes­ti­va­lom Luna te im je zahva­lio na pomoći.

Prve veče­ri osim Portarate dojm­lji­ve ins­ta­la­ci­je mogle su se vidje­ti i ins­ta­la­ci­je Visualie, Lux Cumulus, na De Villeovom uspo­nu Stairway of Art, u par­ku Grada Graza (In)Visible Connections – mul­ti­me­di­jal­na inte­rak­tiv­na ins­ta­la­ci­ja iz Italije, na Forumu Elemental Construction vol.5 iz Mađarske i A Butterfly Flapping its Wings s Tajlanda te MARIEKE VAN DER BURG – Spot On iz Nizozemske.

U Kandlerovoj uli­ci paž­nju je pli­je­ni­lo jed­no srce koje je osva­nu­lo na zvo­ni­ku, pod­no kojeg su se posje­ti­te­lji grli­li. Naime, ondje je sta­jao svje­tle­ći nat­pis „hug here“. Autor je ILYA SOBOL – Izobrulo Polylight HeartHug iz Los Angelesa.

Nešto dalje smje­šten je “Prstenasti por­tal koji omo­gu­ću­je puto­va­nje kroz crvo­to­či­nu u dru­ge svje­to­ve ili dimen­zi­je. Kako li samo izgledaju?”

U Titovom par­ku pos­tav­lje­na je svje­tle­ća i zvu­kov­na ins­ta­la­ci­ja u koju se može i ući, GLOWING BULBS – FRACTURE 5.0 iz Mađarske te „napu­han­ci“ Zemlje zaba­ve za naj­mla­đe posje­ti­te­lje kojih je već prve veče­ri bilo mnogo.

Na Rivi se pro­ji­ci­ra­la sli­ka na vodi, auto­ra NIKA TIAINENA – Translucens iz Finske. Krešimirov park pre­ko puta Dvojnih vra­ta udo­mio je kupo­lu u kojoj se ogle­da ins­ta­la­ci­ja kolek­ti­va iz Njemačke, Imaginarium.

Na Portarati nala­zi se ins­ta­la­ci­ja Visualie, Tesseract, dok se na Kaštelu može uži­va­ti u svi­je­tu slo­va, impre­siv­noj ins­ta­la­ci­ji DETLEF HARTUNG & GEORG TRENZ – Rosegarden in Pula.

Brojni su posje­ti­te­lji sa zna­ti­že­ljom obi­la­zi­li loka­ci­je i uz pomoć kar­te Visualie tra­ži­li loka­ci­je, koje zahva­lju­ju­ći svje­tlu i zvu­ku koje dono­se i nije teško locirati.