Predstavljanje Bujskog statuta iz 1427. godine u Bujama

B. V.

06.09.2023.

Predstavljanje šes­te knji­ge iz edi­ci­je Kolana od sta­tu­ti bit će odr­ža­no u petak, 8. ruj­na u 20 sati u kino­dvo­ra­ni Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta u Bujama. Nakon Dvigradskog te sta­tu­ta Vodnjana, Novigrada, Buzeta i Umaga na red je doš­lo i pred­stav­lja­nje Bujskog sta­tu­ta iz 1427. godi­ne. O sta­tu­tu će govo­ri­ti: dr.sc. Neven Budak, dr.hon.c. Jakov Jelinčić i dr.sc. Josip Banić.