Predstavljanje fotozina „Made in Fažana“ i „Last days of summer“

B. V.

20.09.2023.

Izložba i pred­stav­lja­nje dva nova foto­zi­na „Made in Fažana“ i „Last days of sum­mer“, bit će odr­ža­ni u sri­je­du, 20 ruj­na u 17 sati u fažan­skoj Kasarni, a u sklo­pu Vladimir Film Festivala.

„Još 2019. godi­ne je eki­pa iz Prostora urba­ne kul­tu­re ras­pi­sa­la natje­čaj za sudje­lo­va­nje u izra­di zajed­nič­kog foto­zi­na i izlož­be, no zbog nedos­tat­ka sred­sta­va, a i zbog toga što nam je sta­lo da se to kva­li­tet­no izve­de, mora­li smo ovaj smo pro­jekt sta­vi­ti na čeka­nje. Ali nismo ga zabo­ra­vi­li jer nam je ovo jedan od dra­žih pro­je­ka­ta i čeka­li smo pra­vu pri­li­ku da ga reali­zi­ra­mo. Na kra­ju smo ga odlu­či­li izves­ti vlas­ti­tim sred­stvi­ma i ponos­ni smo što rezul­ta­te konač­no može­mo podi­je­li­ti sa svi­ma vama“, poru­ču­ju organizatori.

Autori rado­va su: Alen Spionjak, Andrea Jurman, Andrea Morović, Brigita Jurcan, Danko Lazić, Daria Morosin, Davor Vuković, Elvis Butković, Eric Ušić, Filip Selihar, Flores Marsetić, Goran Šaponja, Ivan Šaravanja, Ivana Ajduković, Ivana Feketija, Ivana Vrekalić, Jasna Kapetanović Božac, Korana Lukić Šuran, Lara Karlović, Larisa Šačić, Lea Host, Lea Komel, Luka Žunić, Maja Marković, Maja Sebelić, Mario Žufić, Marko Krnjajić, Mateja Filipović-Sandalj, Misa Stanko, Monika Matijević, Nich Kunz, Oleg Morović, Oleg Šuran, Petar Kovačević, Petra Gardijan, Sanda Voloder, Silvano Predan, Tedi Korodi, Tibor Marko Jakulić, Vedrana Bakša, Viktorija Nuić i Zoe Miloš.