Predstavljanje male monografije „Lice rata“ i druženje s Brankom Gulinom na pulskom Kaštelu

B. V.

25.09.2023.

Uz izlož­bu „Lice rata“ Branka Gulina koja je još otvo­re­na u Povijesnom i pomor­skom muze­ju Istre, biti će pro­mo­vi­ra­na i mala mono­gra­fi­ja Gulinovog kon­cep­ta o kojoj će govo­ri­ti autor pred­go­vo­ra, povjes­ni­čar umjet­nos­ti Marino Baldini. Promocija na Kaštelu odr­ža­ti će se u uto­rak, 26. ruj­na s počet­kom u 19 sati, a nakon toga bit će upri­li­če­na zaku­ska i dru­že­nje uz anti­rat­nu rock i dru­gu glaz­bu uz moguć­nost raz­gle­da­va­nja izložbe.

Mala mono­gra­fi­ja „Lice rata“ je tiska­na na dva jezi­ka, Hrvatski i Engleski , ima 60 stra­ni­ca, 12 stra­ni­ca tek­s­ta, 40 foto­gra­fi­ja, repro­duk­ci­ja rado­va u veli­kom for­ma­tu 28,5 x 24 cm. Nakon pre­zen­ta­ci­je biti će bes­plat­no podi­je­lje­no 100 primjeraka.