Rendez-vous au cinéma u Kinu Valli

13.09.2023.

9. Rendez-vous au cinéma bit će odr­žan od 15. do 19. ruj­na u Kinu Valli.

U part­ner­stvu Francuskog ins­ti­tu­ta u Hrvatskoj, Kino mre­že i Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra i ove se godi­ne sla­vi fran­cu­ska kine­ma­to­gra­fi­ja u 30 neza­vis­nih kina diljem Hrvatske. Rendez-vous au cinéma pro­jekt je koji okup­lja raz­li­či­te film­ske for­me; igra­ne, doku­men­tar­ne i ani­mi­ra­ne, raz­li­či­tih este­ti­ka s ciljem da oku­pi širo­ku i raz­no­li­ku publiku.

U Kinu Valli pro­gram otva­ra, u petak 15. ruj­na u 19 sati, jedan od naj­važ­ni­jih psi­ho­lo­ških tri­le­ra svih vre­me­na u reži­ji gla­so­vi­tog Henrija-Georgesa Clouzota. Riječ je o fran­cu­skom film­skom kla­si­ku „Demoni“, nas­tao pre­ma roma­nu ugled­nog fran­cu­skog dvoj­ca Pierrea Boileaua i Thomasa Narcejaca („Vrtoglavica“, „Oči bez lica“ Georgesa Franjua).

Romantična dra­ma „O Joan“ reda­te­lja Laurenta Larivièrea, koja istra­žu­je dubo­ke emo­ci­je i taj­ne u živo­tu žene koja se suoča­va s doga­đa­ji­ma iz proš­los­ti, pri­ka­zat će se u subo­tu u 17 sati. Naslovnu ulo­gu utje­lov­lju­je reno­mi­ra­na fran­cu­ska glu­mi­ca Isabelle Hupert, koja je pri­mi­la počas­nog Zlatnog med­vje­da za život­no dje­lo na proš­lo­go­diš­njem 72. Berlinaleu.

U nedje­lju, 17. ruj­na u 19 sati, na ras­po­re­du je recent­na kome­di­ja s ele­men­ti­ma dra­me i horo­ra, „Godina mor­skog psa“, ujed­no i tre­ći zajed­nič­ki film bra­će Ludovica i Zorana Boukhermea, čija je rad­nja smje­šte­na u pri­mor­skom gra­di­ću na jugo­za­pa­du Francuske gdje se sta­nov­ni­ci suoča­va­ju s neo­če­ki­va­nim dola­skom mor­ske nemani.

Animirani film „Dilili u Parizu“ auto­ra Michela Ocelota pri­ka­zi­vat će se viken­dom u 11 te u pone­dje­ljak u 17 sati. Film će podjed­na­ko mla­đu i sta­ri­ju publi­ku veli­ke odves­ti u Belle Epoque Pariza (kraj 19. i poče­tak 20. sto­lje­ća) te im pru­ži­ti ins­pi­ra­tiv­nu pri­ču o bor­bi za pra­va žena i dje­voj­či­ca. Film je osvo­jio nagra­du César za naj­bo­lji ani­mi­ra­ni film 2019. godine.

Rendez-vous au cinéma zatva­ra u uto­rak 19. ruj­na u 19 sati nagra­đi­va­ni doku­men­tar­ni film „Bar Atlantik“ auto­ri­ce Fanny Molin. Ona bilje­ži život vlas­ni­ce kafi­ća Natalie i pro­mje­ne koje kod nje i stal­nih gos­ti­ju nas­tu­pa­ju kada se bar sta­vi na pro­da­ju. Film se prvi put publi­ci pred­sta­vio u sklo­pu para­lel­nog pro­gra­ma (ACID) Filmskog fes­ti­va­la u Cannesu 2022. godine.

Izvor