Šokantna norveška priča

Tekst Elvis LENIĆ

27.09.2023.

KINO: BOLESNICA, reda­te­lja Kristoffera Borglija

Prošle godi­ne gle­da­li smo u kini­ma vrlo uspje­šan nor­ve­ški film „Najgora oso­ba na svi­je­tu“, a tre­nut­no se u hrvat­skim kini­ma pri­ka­zu­je još jedan nor­ve­ški film pod nazi­vom „Bolesnica“ (Syk Pike).

Inače, film je već imao istar­sku pre­mi­je­ru tije­kom lje­ta na vod­njan­skom „Cineastu“. U tom ostva­re­nju reda­te­lja Kristoffera Borglija pra­ti­mo auto­des­truk­tiv­nu vezu izme­đu razvi­ka­nog umjet­ni­ka i nje­go­ve dje­voj­ke koja se tru­di na sve nači­ne pri­vu­ći pozor­nost i zasje­ni­ti ga svo­jim jav­nim eks­ce­si­ma. Dok je spo­me­nu­ta „Najgora oso­ba na svi­je­tu“ bio pri­lič­no benig­na i dobro naprav­lje­na dra­ma o emo­ci­onal­nom živo­tu jed­ne mla­de žene, sa svim nje­zi­nim pred­nos­ti­ma i mana­ma, „Bolesnica“, kako sam nas­lov upu­ću­je, kre­će u pot­pu­no dru­ga­či­jem i znat­no radi­kal­ni­jem smjeru.

Redatelj Borgli ne ustru­ča­va se od pri­zo­ra tje­les­ne auto­des­truk­ci­je i radi­kal­ne tran­sfor­ma­ci­je, čime popri­lič­no ula­zi na teren kanad­skog kra­lja „tje­les­nog horo­ra“ Davida Cronenberga. Prizori koje gle­da­mo na ekra­nu vrlo su bru­tal­ni i nisu za one sa sla­bi­jim želu­cem, što je legi­tim­na autor­ska odlu­ka, ali osta­je otvo­re­no pita­nje ima­ju li dub­lje oprav­da­nje u kon­tek­s­tu pri­če ili su prvens­tve­no oda­bra­ni zbog pos­ti­za­nja šok efek­ta. „Bolesnica“ spa­da u onu gru­pu fil­mo­va koji će defi­ni­tiv­no podi­je­li­ti miš­lje­nja gle­da­te­lja – ili ste za njih ili nis­te – u ovom slu­ča­ju ne pos­to­ji sredina.