U istom filmu – korak dalje: Besplatna javna senzorna projekcija filma “Gordon i Paddy” u Kinu Valli

26.09.2023.

U sklo­pu pro­jek­ta “U istom fil­mu – korak dalje” u čet­vr­tak (28. ruj­na) u 10:30 sati u pul­skom Kinu Valli bit će odr­ža­na bes­plat­na jav­na sen­zor­na pro­jek­ci­ja šved­skog ani­mi­ra­nog fil­ma „Gordon i Paddy“ Linde Hambäck.

Prije odla­ska u miro­vi­nu, šum­ski šef poli­ci­je Gordon mora pro­na­ći novog pomoć­ni­ka. Čini se da je Paddy, pamet­ni miš osjet­lji­va nju­ha, dobar kan­di­dat. Oni će mora­ti rije­ši­ti Gordonov pos­ljed­nji slu­čaj, taj­nu nes­ta­lih ora­ha. Je li ih vje­ve­ri­ci možda ukra­la lisi­ca? Gordon i Paddy usko­ro će saznati.

Senzorne pro­jek­ci­je se odr­ža­va­ju u pri­la­go­đe­nim uvje­ti­ma za dje­cu koja ima­ju pote­ško­će sen­zor­ne inte­gra­ci­je, no nji­ho­va je sušti­na da budu jav­ne i ink­lu­ziv­ne. Odvijaju se uz pri­gu­še­na svje­tla i sla­bi­ji zvuk fil­ma, a dje­ca mogu šeta­ti, doni­je­ti svo­ju omi­lje­nu igrač­ku, gric­ka­li­ce i sok, doći u prat­nji rodi­te­lja, baka i dje­do­va, nas­tav­ni­ka, pri­ja­te­lja, orga­ni­zi­ra­no sa ško­lom ili pri­vat­no. Projekcija je bes­plat­na, uz pre­uzi­ma­nje ulaz­ni­ca na bla­gaj­ni kina. Realizira se u surad­nji pul­ske udru­ge Metamedij, Kina Valli i Škole za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula, te uz podr­šku Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske.

Aktivnosti pro­jek­ta „U istom fil­mu – korak dalje“, čiji je nosi­telj udru­ga Metamedij, sufi­nan­ci­ra­ne su od stra­ne Fonda za aktiv­no gra­đans­tvo u Hrvatskoj. Uz nave­de­ne, part­ne­ri su još Centri za odgoj i obra­zo­va­nje Čakovec i Krapinske toplice.

Projekt „U istom fil­mu – korak dalje“ je podr­žan kroz Fond za aktiv­no gra­đans­tvo, sred­stvi­ma Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okvi­ru EGP grantova.

Izvor