U istom filmu – korak dalje: održana radionica izrade gifova u Školi za odgoj i obrazovanje Pula

21.09.2023.

U sklo­pu pro­jek­ta U istom fil­mu – korak dalje, 14. i 15. ruj­na 2023. godi­ne je u pul­skoj Školi za odgoj i obra­zo­va­nje odr­ža­na radi­oni­ca gifo­va koju su vodi­le Franka Tretinjak i Dina Milovčić iz stu­di­ja NJI3. Uz njih u radu radi­oni­ce sudje­lo­va­li su i Vanja Marković i dru­gi uči­te­lji, struč­ni surad­ni­ci i pomoć­ni­ci u nas­ta­vi te škole.

Radionica je bila podi­je­lje­na u dva dana od kojih sva­ki dan po blok sat rada. Prvog dana osmiš­lje­ne su pri­če koje su dru­gog dana pos­lu­ži­le kako sce­na­ri­ja za izra­du gifo­va. Svaki od polaz­ni­ka uz pomoć uči­te­lja i vodi­te­lji­ca smis­lio je što želi da bude u pokre­tu te je uz pomoć kola­ža stvo­rio sli­ke odnos­no kadro­ve. Uz pomoć vodi­te­lji­ca kadro­vi su foto­gra­fi­ra­ni jedan po jedan te su putem onli­ne plaf­tor­me iz nas­ta­lih foto­gra­fi­ja izra­đe­ni gifovi.

„Radionica je proš­la uspješ­no sa oče­ki­va­nim rezul­ta­ti­ma u for­mi gif ani­ma­ci­je. Dvanaest polaz­ni­ka sudje­lo­va­lo je u radu ovis­no o afi­ni­te­ti­ma i moguć­nos­ti­ma. Svaki od polaz­ni­ka dobio je indi­vi­du­al­nu pomoć vodi­te­lji­ca i uči­te­lja pri izra­di gifa, ovis­no o razi­ni samos­tal­nos­ti“, navo­de voditeljice.

U sklo­pu pro­jek­ta odr­ža­va­ne su i sen­zor­ne pro­jek­ci­je u Puli, Rovinju, Labinu, Buzetu, a nji­ma će se usko­ro pri­dru­ži­ti i pro­jek­ci­je u Krapinskim Toplicama i Čakovcu gdje će kra­jem ruj­na i u lis­to­pa­du biti odr­ža­ne i kre­ativ­ne radi­oni­ce. Nakon odr­ža­nih radi­oni­ca napra­vit će se selek­ci­ja naj­bo­ljih rado­va koji će biti dio pos­ta­va putu­ju­će izlož­be u Puli, Rovinju, Buzetu, Labinu i Krapinskim Toplicama.

U sklo­pu pro­jek­ta “U istom fil­mu – korak dalje”, Udruga Metamedij orga­ni­zi­rat će i edu­ka­tiv­ne radi­oni­ce za struč­nja­ke za pro­ved­bu umjet­nič­kih pro­gra­ma pri­la­go­đe­nih dje­ci s teško­ća­ma u razvo­ju. Radionica će biti odr­ža­na pod vod­stvom dr.sc. Vanje Marković, mag.rehab.educ. i Lee Radolović, mag.logoped.

Radionica će biti kon­ci­pi­ra­na u dva seta. Prvi set edu­ka­tiv­ne radi­oni­ce biti će odr­žan onli­ne 12. lis­to­pa­da 2023., dok će nas­ta­vak biti uži­vo 26. lis­to­pa­da 2023.

Ovim se pro­jek­tom nas­to­ji izjed­na­či­ti moguć­nost sudje­lo­va­nja dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju u kul­tur­nim sadržajima.

Molimo da svi zain­te­re­si­ra­ni za sudje­lo­va­nje pot­vr­de svoj dola­zak na e‑mail adre­su: andrea@metamedia.hr. Potrebno je pos­la­ti ime i pre­zi­me, e‑mail adre­su te broj mobitela.

Poželjno je pri­sus­tvo­va­nje na obje radionice.

Rok za pri­ja­vu je do 29.09.2023., a broj sudi­oni­ka je ogra­ni­čen. Sve pre­os­ta­le deta­lje, dobi­ti ćete nakon prijave.

Nositelj pro­jek­ta je pul­ska udru­ga Metamedij, a part­ne­ri su Škola za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula, Kino Valli, Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Krapinske Toplice i Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Čakovec.

Provedba pro­jek­ta čija je vri­jed­nost 44.998,06 eura poče­la je 01. ruj­na 2022., a tra­jat će do 30. stu­de­nog 2023. godi­ne. Kontakt oso­ba je Marino Jurcan iz Udruge Metamedij.

Projekt „U istom fil­mu – korak dalje“ je podr­žan kroz Fond za aktiv­no gra­đans­tvo, sred­stvi­ma Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okvi­ru EGP grantova.

Izvor