12. Vladimir film festival: Izložba Jocka Weylanda u pulskom ECPD‑u

Tekst i fotografije Tajana ILIĆ

25.09.2023.

Izložba pod nazi­vom „The World Isn’t Finished Yet, Is It?“ umjet­ni­ka Jocka Weylanda u surad­nji s Vladimir film fes­ti­va­lom otvo­re­na je u subo­tu, 23. ruj­na je u pros­to­ru Europskog cen­tra za mir i razvoj (ECPD) u Puli.

Weyland je tako­đer i autor neko­li­ko knji­ga koje tema­ti­zi­ra­ju skej­t­bord kul­tu­ru poput „The Answer is Never — A Skateboarder’s History of the World“ (Grove Press, 2002), te rela­tiv­no recent­ni­je zbir­ke krat­kih pri­ča „Eating Glass“ (1980 Editions) iz 2015. godi­ne. Do 2017. Weyland je pred­sta­vio šes­na­est izlož­bi na netra­di­ci­onal­nim mjes­ti­ma u New Yorku, Los Angelesu i Pekingu. Postav koji je kas­no sinoć pred­stav­ljen pul­skoj publi­ci obu­hva­tio je niz crte­ža i trans­krip­ci­ja jav­nih publi­ka­ci­ja iz Kine, ali i vivid­nih sli­ka figu­ri­ca iz ruske narod­ne umjetnosti.

Uz to, pri­lo­že­ne su i foto­gra­fi­je koje feti­ši­zi­ra­ju deta­lje har­d­co­re omo­ta albu­ma iz ranih 1980-ih, kao i auto­ro­ve nedav­ne auto­por­tre­te na ski­ja­nju. Pomalo kon­fuz­na pove­za­nost ovih sege­me­na­ta i nedos­ta­tak cje­lo­vi­tos­ti zna­ti­želj­ne je posje­ti­te­lje mahom oku­pio ispred pros­to­ra, gdje se u živah­nom raz­go­vo­ru dru­ži­lo i zabav­lja­lo u veli­kom bro­ju. Weylandovim je pos­ta­vom služ­be­no zavr­šen čet­vr­ti dan 12. izda­nja Vladimir film fes­ti­va­la, koji je pro­gram zapo­čeo film­skim i vide­opro­jek­ci­ja­ma u kinu Valli još od 16 sati.

Izložba osta­je otvo­re­na za sve zain­te­re­si­ra­ne posje­ti­te­lje i nakon zavr­šet­ka fes­ti­va­la, te se može pogle­da­ti u ECPD‑u sve do 23. listopada.