Zatvaranje 25. Škole medijske kulture u Puli

B. V.

01.09.2023.

Predstavljanje pro­gram­skih sadr­ža­ja ostva­re­nih na 25. Školi medij­ske kul­tu­re “dr. Ante Peterlić” u Puli koju orga­ni­zi­ra Hrvatski film­ski savez te u suor­ga­ni­za­ci­ji Pulske film­ske tvor­ni­ca bit će odr­ža­no u petak, 1. ruj­na u 20.30 sati u Znanstvenom vrtu pul­ske Zajednice teh­nič­ke kul­tu­re, Uspon Franje Glavinića 3.

Od 28. kolo­vo­za do 1. ruj­na u Puli je odr­ža­va­ju četi­ri pro­gra­ma za pre­ko 50 pri­jav­lje­nih polaz­ni­ka: kame­ra i sni­ma­nje, doku­men­tar­ni i eksperimentalni(hibridni) film; ani­mi­ra­ni film; semi­nar­ski program.

Škola medij­ske kul­tu­re “dr. Ante Peterlić” je obra­zov­ni pro­gram nami­je­njen nas­tav­ni­ci­ma koji u okvi­ru nas­ta­ve Hrvatskoga jezi­ka i fakul­ta­tiv­ne nas­ta­ve pro­vo­de nas­tav­ni pro­gram medij­ske kul­tu­re, odga­ja­te­lji­ma u pred­škol­skim usta­no­va­ma te vodi­te­lji­ma film­skih, radij­skih i vide­odru­ži­na. Škola je jedan od pet naj­važ­ni­jih pro­je­ka­ta medij­skog opi­sme­nja­va­nja u Hrvatskoj i među sto­ti­nu i pede­set naj­važ­ni­jih na razi­ni Europske Unije pre­ma izvješ­ću Europske komisije.

Škola medij­ske kul­tu­re “dr. Ante Peterlić”, naj­op­šir­ni­ji izva­nins­ti­tu­ci­onal­ni film­ski obra­zov­ni pro­gram Hrvatskoga film­skog save­za, na temat­skoj sjed­ni­ci „Medijska pisme­nost za sigur­nost dje­ce u svi­je­tu medi­ja i inter­ne­ta“, odr­ža­noj na ini­ci­ja­ti­vu pra­vo­bra­ni­te­lji­ce za dje­cu 11. velja­če 2014. u Hrvatskom sabo­ru, istak­nu­ta je kao vode­ći pro­gram koji razvi­ja i usmje­ra­va audi­ovi­zu­al­nu pisme­nost i medij­sku kul­tu­ru dje­ce, u novi­je vri­je­me sve izlo­že­ni­je novim medi­ji­ma te je iz godi­ne u godi­nu veri­fi­ci­ran od Ministarstvo zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i sporta.