Zatvoreno 2. izdanje Festivala kratkog metra u Novigradu

Publika nagradila filmove „At a Glance“ i „A Step Back“

11.09.2023.

• Svečanom dodje­lom nagra­da u nedje­lju, 10 ruj­na zatvo­re­no je dru­go izda­nje Festivala krat­ko­me­traž­nog fil­ma u Novigradu. Publika je naj­bo­ljim fil­mo­vi­ma u među­na­rod­noj kon­ku­ren­ci­ji pro­gla­si­la nizo­zem­ski „At the Glance“ reda­te­lja Ruuda Satijna, a u regi­onal­noj srp­ski mju­zikl „A Step Back“ Sofije Nedeljković.

Osnivač i direk­tor fes­ti­va­la Danijel Handjal zahva­lio se svi­ma na uspješ­noj reali­za­ci­ji fes­ti­va­la – gra­do­na­čel­ni­ku Novigrada Anteu Milosu, pro­čel­ni­ku za kul­tu­ru Istarske župa­ni­je Vladimiru Torbici, direk­to­ri­ci Turističke zajed­ni­ce gra­da Novigrada Vesni Ferenac, svim spon­zo­ri­ma, vodi­te­lji­ma radi­oni­ce Areti Ćurković i Gordanu Marijanoviću, kom­plet­noj fes­ti­val­skoj eki­pi te poseb­no volonterima.

„Bez publi­ke nema fes­ti­va­la. Hvala svi­ma što se gle­da­li ove krat­ki­še i dava­li vaš feed­back te na taj način podr­ža­li fes­ti­val. Za nije­dan film iz pro­gra­ma nismo dobi­li nega­tiv­nu kri­ti­ku i to je naj­ve­ći kom­pli­ment koji fes­ti­val može dobi­ti“, dodao je Danijel Handjal.

Redatelj Ruud Satijn (koji je fes­ti­va­lu nazo­čio prvog dana) publi­ci se obra­tio i zahva­lio putem video poru­ke, dok je nagra­du za naj­bo­lji regi­onal­ni film pre­uze­la reda­te­lji­ca Sofija Nedeljković uz zahva­lu publi­ci. Nizozemski film „At the Glance“ govo­ri o potra­zi za pove­zi­va­njem lju­di iz raz­li­či­tih druš­tve­nih sre­di­na, pred iza­zo­vom da se otre­su svo­jih pre­dra­su­da. „A Step Back“, srp­ski krat­ko­me­traž­ni mju­zikl pri­ča je o Dunji koja zbog trud­no­će dobi­va otkaz te je pri­si­lje­na bori­ti se s biro­kra­ci­jom i samom sobom, pre­is­pi­tu­ju­ći svo­ju okolinu.

Festival je tra­jao od 8. do 10. ruj­na i pri­ka­zao 23 fil­mo­va krat­kog metra raz­li­či­tih žan­ro­va i for­mi. Projekcije su pri­ka­za­ne u Centru za mani­fes­ta­ci­je i kul­tu­ru Novigrad, dok je obi­telj­ski pro­gram odr­žan na Trgu Pozzetto na otvo­re­nom pod zvijezdama.

Festival krat­ko­me­traž­nog fil­ma u Novigradu jedi­ni je film­ski fes­ti­val u Istri koji pri­ka­zu­je isklju­či­vo nas­lo­ve krat­kog metra. Pored film­skog pro­gra­ma, fes­ti­val je uklju­čio i poprat­ni edu­ka­tiv­ni koji je tra­jao od 6. do 10. ruj­na – riječ je o radi­oni­ca­ma glu­me pod vod­stvom pro­fe­si­ona­la­ca Gordana Marijanovića i Arete Ćurković i to za raz­li­či­te uzras­te – od osnov­no­škol­skih do fakul­tet­skih uzrasta.

Festival krat­ko­me­traž­nog fil­ma u Novigradu za cilj ima kre­ira­ti novi sadr­žaj i obo­ga­ti­ti kul­tur­nu ponu­du gra­da Novigrada te ujed­no pri­bli­ži­ti film­sku umjet­nost lokal­noj publi­ci kroz for­mu krat­kog metra, edu­ci­ra­ti i sen­zi­bi­li­zi­ra­ti publi­ku za novi, pro­ši­re­ni vid film­skog sadr­ža­ja, pri­la­go­đen svim uzrastima.

Priredio B. V.