Zlatna lubenica 7.0 udruge Metamedij u novigradskom Muzeju Lapidarium

B. V.

26.09.2023.

Povodom obi­lje­ža­va­nja 25. obljet­ni­ce Media Mediterranea fes­ti­va­la Udruge Metamedij iz Pule novi­grad­ski Muzej Lapidarium u subo­tu, 30. ruj­na u 19 sati orga­ni­zi­ra otva­ra­nje izlož­be Zlatna lube­ni­ca 7.0.

Izlažu Nikolina Krstičević, Josipa i Mario Stojanović, David Wilhelm, Josipa Škrapić, Tin Andonovski, Mihaela Podboj i Branimir Štivić, dobit­nik isto­ime­ne nagra­de za mla­de umjet­ni­ke Zlatna lube­ni­ca 7.0.

Od 2016. Udruga Metamedij iz Pule ras­pi­su­je natje­čaj “Nagrada za mla­de umjet­ni­ke Zlatna lube­ni­ca” nami­je­njen umjet­ni­ci­ma i umjet­nič­kim kolek­ti­vi­ma koji se bave suvre­me­nom umjet­noš­ću, novim medi­ji­ma i ino­va­tiv­nim umjet­nič­kim prak­sa­ma. Ovogodišnjom temom natje­ča­ja – “Tomorrow’s Parties” – u duhu ranih, ras­ple­sa­nih izda­nja Metamedijskih fes­ti­va­la, umjetnici/ice osvr­ću se na sve proš­le, sadaš­nje i nado­la­ze­će zaba­ve, ritu­ale i prak­se upi­sa­ne u naše iden­ti­te­te, iskus­tva, osob­ne i kolek­tiv­ne narative.

„Jednakom sna­gom poput svih proš­lih zaba­va, današ­nje i sve sutraš­nje zaba­ve mogu mije­nja­ti svi­jet. Pitanje je koli­ko. Mijenjajući sebe mije­nja­mo i svi­jet ‒ bar se tako nadam. ‘Umjetnici i publi­ka poten­ci­jal­na su praz­na stra­ni­ca, moment posve­ćen buduć­nos­ti neis­pi­sa­nih alter­na­tiv­nih vari­jan­ti. Ako danas situ­aci­ja u druš­tvu ide na bolje (sigur­no ne u pot­pu­nos­ti), za to nisu zas­luž­ni poli­tič­ki lide­ri nego vizi­ona­ri, umjet­ni­ci, pis­ci, glaz­be­ni­ci, žon­gle­ri i dru­gi akte­ri raz­li­či­tih sce­na poput ove, koji godi­na­ma ne odus­ta­ju od dje­lo­va­nja. Ako hoće­te, nazo­vi­te to slo­bo­dom“, piše Marko Vojnić u kata­lo­gu izložbe.

Izložba kon­ci­pi­ra­na u dva dije­la. Jedan je dio foku­si­ran na ovo­go­diš­nje sudi­oni­ke “Zlatne lube­ni­ce”, na novo­me­dij­ske inter­dis­ci­pli­nar­ne rado­ve iz podru­čja suvre­me­nih umjet­nič­kih prak­sa. Dok dru­gi dio izlož­be nudi pre­sjek stva­ra­nja vizu­al­nog iden­ti­te­ta Udruge Metamedij kroz pla­ka­te, let­ke i publi­ka­ci­je. Pored tisko­vi­na koje su radi­li broj­ni dizaj­ne­ri stva­ra­ju­ći auten­tič­ni vizu­al­ni iden­ti­tet Metamedija, u sklo­pu ovog dije­la može­mo vidje­ti (i čuti) manji dio audio i video rado­va nas­ta­lih u okvi­ru udru­ge i fes­ti­va­la MediaMediterranea (npr. autora/autorica Deana Bertoldija, Zvonimira Čačića, Matije Debeljuha, Dejana Dragosavca Rute, Vibora Juhasa, Maje Lipovčić, Ester Miletti, Dragomira Milosavljevića, Pamele Moscarta, AleksandaraPilepića, Siniše JeanSamoleca, Olega Šurana, Teddy-Leeja, Gorana Velića, Roberta Zajeca, Ivana Zidara, Igora Zirojevića i drugih).

Udruga Metamedij iz Pule nepro­fit­na je orga­ni­za­ci­ja koja ini­ci­ra i poti­če umjet­nič­ke i kul­tur­ne ini­ci­ja­ti­ve u podru­čju novo­me­dij­ske umjet­nos­ti i novih teh­no­lo­gi­ja. Bavi se i  pro­duk­ci­jom i pro­mo­ci­jom u sfe­ri suvre­me­nih i ino­va­tiv­nih umjet­nič­kih prak­si, s foku­som na mla­de, pro­pi­tu­ju­ći pri­tom odnos umjet­nos­ti i druš­tva te dopri­no­se­ći obli­ko­va­nju huma­ni­jeg svijeta.