Vjeri ne treba čudo

Art forum s Tomislavom Brajnovićem i Bojanom Šumonjom u Gradskoj radionici

Tekst i fotografije Daniela KNAPIĆ

16.10.2023.

 

Ovogodišnja seri­ja pro­gra­ma Art forum u vrtu Gradske radi­oni­ce okon­ča­na je u pone­dje­ljak uve­čer, kad su se tu pred­sta­vi­le dvi­je zna­čaj­ne (i ne samo) umjet­nič­ke pojav­nos­ti s ovih pros­to­ra – Bojan Šumonja i Tomislav Brajnović. Kako je kon­cept Foruma takav da se pri­li­kom sva­kog pred­stav­lja­nja u raz­go­vor uklju­či i net­ko iz duhov­nog miljea, tu je ulo­gu ovaj put dobio Don Anton Nižetić, žup­nik Pomera i Premanture. Moderator je kao i do sada bio vodi­telj pro­jek­ta Art forum, sli­kar Marjan Sinožić – Majo. On je odmah pri­mi­je­tio da je u ovom slu­ča­ju nje­go­va ulo­ga mini­mal­na, budu­ći su gos­ti – neo­vis­no o spo­ra­dič­nim među­sob­nim nes­la­ga­nji­ma, s lako­ćom pre­ska­ka­li s jed­ne na dru­gu zanim­lji­vu temu.

Već i sami arte­fak­ti koji­ma su se to dvo­je s pre­bo­ga­tim umjet­nič­kim kari­je­ra­ma za sobom (a koji sebe baš i ne vole nazi­va­ti „umjet­ni­ci­ma“- Brajnović se npr. dek­la­ri­ra kao „čovjek s iskus­tvom umjet­ni­ka“, dok se Šumonja pred­sta­vio kao „slo­bod­no­mis­le­ći čovjek“) te veče­ri odlu­či­li izlo­ži­ti bili su dovo­ljan poti­caj za boga­tu i šaro­li­ku disku­si­ju koja je uslijedila.

Kao uvod u raz­go­vor pos­lu­žio je Brajnovićev video nazvan „War is Not the Natural Condition of Mankind“ u kojem je on u snim­ku raz­go­vo­ra izme­đu filo­zo­fa Slavoja Žižeka i Davida Horovitza umet­nuo sebe kao tre­ćeg sudi­oni­ka. Uz osta­lo u videu tim „sugo­vor­ni­ci­ma“ obraz­la­že svoj stav kako je zapra­vo lju­bav (a ne rat) naše pri­rod­no sta­nje i mi smo u pri­je­lom­nom tre­nut­ku povrat­ka Krista, ostva­re­nja Božjeg kra­ljev­s­tva i „Diktature Ljubavi“. Tako „nado­gra­đe­ni“ video obja­vio je na svom YouTube kana­lu kao umjet­nič­ku pro­vo­ka­ci­ju u mani­ri fake newsa.

Šumonja je odmah po pro­jek­ci­ji napo­me­nuo da su dugo­go­diš­nji pri­ja­te­lji, te nagla­sio kako Tomislav „dola­zi iz izra­zi­to krš­ćan­skog ambi­jen­ta i cije­lo je nje­go­vo dje­lo­va­nje veza­no za krš­ćans­tvo.“ Dodao je i kako mu je ovaj video veoma drag, jer otva­ra mno­ga bit­na pita­nja – od rata i mira, pri­ro­de čovje­ka, lju­ba­vi, vje­re, do živo­ta i smr­ti – i nudi neke mogu­će odgo­vo­re, a to je ono čime se umjet­nost uglav­nom i bavi od kad pos­to­ji. Kasnije je i jed­no od pita­nja iz publi­ke dopri­ni­je­lo dodat­nom pojaš­nje­nju utje­ca­ja koji na Brajnovića ima nje­go­va izra­zi­to umjet­nos­ti i vje­ri okre­nu­ta obi­telj, poseb­no nje­gov pokoj­ni otac Marčelo – jedan od naj­in­tri­gant­ni­jih umjet­nič­ko-duhov­nih divo­va Istre. U vri­je­me „soci­ja­lis­tič­kog jed­no­um­lja“ nje­go­vo pro­ro­ko­va­nje kroz umjet­nič­ko dje­lo­va­nje – npr. naj­av­lji­va­nje arma­ge­do­na, pro­ziv­ka NATO‑a, grad­nja „Veleposlanstva Božjeg Kraljevstva“ u Rovinjskom selu i dr., bili su iznim­no pro­vo­ka­tiv­na (a čes­to i opas­na) rabo­ta. Tomislav je pot­vr­dio snaž­nu pove­za­nost obi­te­lji Brajnović s putem koji je otac zacr­tao. S pono­som se nado­ve­zu­je na tu pro­roč­ko-umjet­nič­ku lozu, nas­to­je­ći „uka­zi­va­ti na nešto što se valja iza hori­zon­ta“ i svo­je viđe­nje Boga i svi­je­ta, te  pos­ljed­njeg ili „kvant­nog suda“ koji nam svi­ma pred­sto­ji, uklo­pi­ti u sve svo­je aktiv­nos­ti. Pored pro­fe­su­re na Riječkom Sveučilištu i dru­gih sves­tra­nih zani­ma­ci­ja bavi se i vinar­stvom, a pos­ljed­njih je godi­na revi­ta­li­zi­rao i čoko­te oko oče­vog Veleposlanstva, te je na kra­ju veče­ri publi­ci kao svo­je­vr­stan per­for­mans pri­re­dio i degus­ta­ci­ju svog vina „Armagedon 4.0“ (uz objaš­nje­nje tog poj­ma kao „rat Boga pro­tiv sis­te­ma stva­ri, ni manje ni više.“).

Šumonja je, pak, izlo­žio dva rada u holo­gram­skoj teh­ni­ci, na koji­ma se lica hrvat­skih poli­ti­ča­ra pre­ta­ču jed­no u dru­go uz doda­tak Pinokijovog dugog nosa i nat­pi­se „Shit hap­pens“ i „Are you a small teeth cat­tle?“, kao i dvi­je sli­ke sred­njeg for­ma­ta – lju­de s gla­va­ma u pije­sku i dru­gu s ovca­ma, iz cik­lu­sa “Prevara”. Detaljno je objas­nio višes­loj­nost tih rado­va – počev­ši od onih prvih aso­ci­ja­ci­ja na ovce – krš­ćan­skih i poli­tič­kih. Ogorčenost korup­ci­jom i kri­mi­na­lom u vlas­ti te lice­mjer­stvom crk­ve koja na misa­ma prve redo­ve rezer­vi­ra za iste te kri­mi­nal­ce – kako je Šumonja objas­nio – bio mu je i počet­ni impuls za taj cik­lus, kojim se odlu­čio pos­ta­vi­ti kri­tič­ki pre­ma real­nos­ti. Tu je potom i razi­na fro­mov­ske inter­pre­ta­ci­je sta­da ova­ca kao bije­ga od slo­bo­de i kre­ativ­ne indi­vi­du­al­nos­ti (koja kroz daro­vi­te poje­din­ce poput Tesle, Einsteina i dru­gih, pomi­če gra­ni­ce poz­na­tom svi­je­tu), jer je u gru­pi u kojoj se može­mo sakri­ti lak­še i osje­ća­mo se snaž­ni­ji i manje odgo­vor­ni, pa sve do slo­ja čis­tog artiz­ma tog cik­lu­sa gdje autor napros­to uži­va u nala­že­nju skla­da izme­đu crno-bije­lih lini­ja, obli­na i kontura…

Sinožić se pri­sje­tio jed­ne surad­nje sa Šumonjom, kad su na fes­ti­va­lu leda u Kanadi zajed­no izra­di­li skul­p­tu­ru „Sveto mjes­to pri­je i pos­li­je reli­gi­je“, u for­mi kola zamiš­lje­nih kako putu­ju svi­je­tom i svat­ko bi se jed­nom u živo­tu pred nji­ma tre­bao pomo­li­ti. Brajnović je pod­sje­tio i na neke svo­je surad­nje sa Šumonjom, npr. i na raz­go­vo­re koje su tije­kom loc­k­downa vodi­li on line, na YouTubeu, pod zajed­nič­kim nas­lo­vom “Duhovna revolucija”.

„Riječ „duhov­na“ – pri­čao je Brajnović – pogo­to­vo među mojim pri­ja­te­lji­ma lje­vi­ča­ri­ma odmah zvu­či loše, aso­ci­ra na nešto dru­go, čak i riječ lju­bav danas zvu­či sla­du­nja­vo i naiv­no, aso­ci­ra na neke emo­ti­ko­ne na druš­tve­nim mre­ža­ma i sl.. Teško je govo­ri­ti o lju­ba­vi u vre­me­nu nje­ne ispraž­nje­nos­ti… kako je i rede­fi­ni­ci­ja poj­mo­va nešto čime se umjet­nost bavi, tako i ja te neke poj­mo­ve poku­ša­vam ne mije­nja­ti nego reafir­mi­ra­ti, redefinirati…“

Don Nižetić (poz­nat i po YouTube kana­lu „Hitna pomoć za nemir­ne“) je, na tra­gu pita­nja pos­tav­lje­nog u naj­a­vi doga­đa­ja: „Nalazi li se svi­jet usred mrtve reli­gi­je i poli­ti­ke kao nje­nog mrtvog slu­ge?“, upi­tao Brajnovića za pojaš­nje­nje što mis­li kad kaže da je reli­gi­ja mrtva…

„Religija je mrtva jer nikad i nije bila živa“ – ust­vr­dio je ovaj – pono­viv­ši i navo­de iz pri­ka­za­nog videa, o svim zli­ma (poput ink­vi­zi­ci­je, kri­žar­skih rato­va, kolo­ni­ja­liz­ma, pa i komu­niz­ma kao reak­ci­je) pro­izaš­lim iz spre­ge vlas­ti i crk­ve koju nazi­va fašiz­mom. Tvrdi i da Europa nikad nije bila krš­ćan­ska jer krš­ćans­tvo, u smis­lu izvor­ne Isusove poru­ke „nikad nije bilo na vlas­ti, nego u kata­kom­ba­ma“, a na sna­zi je i danas neka kom­pro­mis­na ver­zi­ja koja u sebi inkor­po­ri­ra tra­di­ci­je sta­rog Rima. Navevši pri­mjer nedav­nog Papinog sla­nje relik­vi­je-dje­li­ća Isusova kri­ža – kao bla­gos­lo­va za Charlesovu kru­nid­bu, kazao je i: „Vjeri ne tre­ba čudo, ne tre­ba komad Kristovog kri­ža, oslo­ba­đa­nje Kristovog gro­ba ili sve­tog brda. Zar da idem u Izrael i hodo­čas­tim Kristov grob, Golgotu? Kršćanstvo je kvant­na razi­na, duhov­na razi­na.“ Brajnović je iska­zao i jezu nad situ­aci­jom u Palestini i Izraelu za koju se pla­ši da neće ubr­zo sta­ti, kao i zapa­nje­nost podu­dar­nos­ti­ma s današ­njim doga­đa­ji­ma koje pro­na­la­zi u Bibliji. „Ljudi koji ne vje­ru­ju u Boga, a veći­na ne vje­ru­je, bar ne na suštin­skoj razi­ni (neki možda vje­ru­ju dek­la­ra­tiv­no) sma­tra­ju da je krš­ćans­tvo to što im se pri­ka­zu­je – vide ga u Rimu, u Sikstinskoj kape­li, u cije­loj toj povi­jes­ti koja je tobo­že krš­ćan­ska, a ja kao krš­ća­nin tvr­dim da krš­ćans­tvo nikad nije bilo na vlas­ti i Isus je zbog toga ubi­jen – on nikad nije htio biti kralj, nego je govo­rio o nekom dru­gom, Božjem kra­ljev­s­tvu koje tek tre­ba doći…“

Nakon pre­ba­ci­va­nja teži­šta s umjet­nos­ti i poli­ti­ke na reli­gi­ju raz­go­vor je pos­ta­jao sve teži za pra­će­nje i neo­do­lji­vo je pod­sje­ćao na pri­ču o četvo­ro sla­bo­vid­nih koji raz­li­či­tim rije­či­ma opi­su­ju slo­na kojeg dodi­ru­ju iz raz­li­či­tih kuto­va. To i ne čudi, jer kad se pri­ča o Bogu, kvan­tu­mu, Higsovom bozo­nu, Manituu ili kako se sve već to biće ne nazi­va, raz­go­vo­ri pos­ta­ju izu­zet­no razi­gra­ni i mul­ti­di­men­zi­onal­ni, ali i teško prohodni…

Npr. na opa­sku iz publi­ke kako mi nismo anđe­li, već lju­di od mesa i samo se Onaj Jedan otje­lo­vio, Brajnović je odgo­vo­rio pro­tu­pi­ta­njem – da li to zna­či da ako naše sta­nje nije savr­še­no nema­mo pra­vo pos­tav­lja­ti pita­nja i tra­ži­ti odgo­vo­re?, dok je Šumonja kre­nuo u fizi­kal­na objaš­nje­nja mate­ri­je kao samo guš­će vibri­ra­ju­će ener­gi­je, o kvar­ko­vi­ma u kvant­nom polju i o tome da je u svi­je­tu u kojem živi­mo, dale­ko od tog polja u kojem je sve savr­še­no, novac pos­ta­lo jedi­no božans­tvo. On sma­tra kako za pos­to­ja­nje Boga ne pos­to­je ni pot­vrd­ni ni pro­tu-doka­zi, ali vje­ru­je kako svi u sebi intrin­zič­no ima­mo neko vje­ro­va­nje u nešto, neku ener­gi­ju, neki viši smi­sao, nekog stvo­ri­te­lja, svi­jest, „inte­li­gent­ni dizajn“, „ali ne nuž­no Boga kojeg pro­pa­gi­ra neka odre­đe­na vje­ra, jer tko daje pra­vo nekoj gru­pa­ci­ji da ima eks­klu­zi­vu na pojam Boga?“ Kazao je i kako si opće­ni­to kao lju­di pri­da­je­mo pre­ve­li­ku važ­nost u ovom svi­je­tu koji neki sma­tra­ju ilu­zi­jom, a pos­to­jao bi i kad nas ne bi bilo.

Brajnović je nado­dao da se fizi­kal­na tuma­če­nja ne kose s reli­gi­jom, jer Bog kao savr­še­no biće je i 100% znans­tven i mi smo svo­jim zna­nji­ma tek zagre­bli povr­ši­nu, jer zna­nost ni danas još nema odgo­vo­re na npr. pita­nje svi­jes­ti ili pak DNK kodo­va i kako oni nas­ta­ju. Onima koji tvr­de da je sve mate­ri­ja upu­tio je pita­nje može li ika­ko iz nekog har­dwa­rea nas­ta­ti sof­tver? Navevši samo neke od tren­do­va koje detek­ti­ra u sadaš­njem momen­tu – od brzog razvo­ja umjet­ne inte­li­gen­ci­ja, pri­jet­nje gubit­ka huma­nos­ti direk­t­nim spa­ja­njem na algo­rit­me i ula­ska sis­te­ma čak i u naše mis­li, pre­ko rato­va i „pri­rod­nih“ nepo­go­da, sve do „sin­gu­la­ri­te­ta“ koji nam se ubr­za­no pri­bli­ža­va, kazao je: „Dolazi do nekog zaoš­tra­va­nja i mene kao umjet­ni­ka i kao čovje­ka zani­ma što da radim sa sobom.“

Don Nižetić nado­ve­zao se tezom da danas kad je o Bogu riječ živi­mo jedan rela­ti­vi­zam, a naj­vi­še gla­vu u pije­sak stav­lja­ju oni koji mis­le da Boga nema, doda­ju­ći kako ne pri­ča o nekom sije­dom dje­di­ci koji sje­di na nekom obla­ku: „Možda neko­ga živ­ci­ra riječ Bog? Možemo reći „um koji je u svemu?”“

Da bi mogli ima­ti „ludu“ nadu u vječ­ni život, koja nas čini nor­mal­ni­ma i pri­sut­ni­ma u ovom svi­je­tu kon­tras­ta i težih isku­še­nja, potreb­no je povje­ro­va­ti i u „ludu lju­bav“, onu Kristovu koji na kri­žu lju­bi i svo­je nepri­ja­te­lje, tvr­di Don Nižetić „To je nenor­mal­na, van­ze­malj­ska lju­bav“ ‑kazao je – „to nika­da ni meni ni Maji ni Bojanu ni Tomislavu ne bi palo na pamet, nama koji smo sebič­ni, oho­li, bori­mo se za oču­va­ti svoj teri­to­rij… Odakle je ta lju­bav doš­la? Ja spa­se­nje vidim u njoj, a ne u revo­lu­ci­ji, ne u gorčini…“

Nižetić je tije­kom veče­ri ponav­ljao kako u ovom svi­je­tu ide­al­no druš­tvo bez psi­ho­pat­skih ele­me­na­ta nije mogu­će i raz­go­vor je ope­to­va­no vra­ćao na palo sta­nje čovje­ka (u jed­nom je tre­nut­ku upi­tao i: kako sva ta zna­nje mogu pomo­ći neko­me tko se veče­ras želi ubi­ti?) , na nje­gov strah i pad u smis­lu odvo­je­nos­ti od božan­skog, kao i na potre­bu za obra­će­njem, ponov­nim pove­zi­va­njem („re-liga­re“), vra­ća­njem u naše pri­rod­no sta­nje stop­lje­nos­ti s pos­to­ja­njem. Isticao je važ­nost pre­is­pi­ti­va­nja samih sebe, potra­ge za vlas­ti­tom autern­tič­noš­ću i suoča­va­nja s vlas­ti­tim sjen­ka­ma, isprav­lja­nja ono­ga za što intu­itiv­no zna­mo da nam ne čini dobro i opće­ni­to ras­ta u duhu. Podijelio je i neka svo­ja iskus­tva obra­će­nja iz ate­iz­ma u krš­ćans­tvo, kao i aneg­do­tu – kojom je pot­kri­je­pio tezu da baš svat­ko u nešto vje­ru­je – o Romu u JNA okru­že­nom ate­is­ti­ma koji su mu se izru­gi­va­li sve dok im nije zapri­je­tio cigan­skim kle­tva­ma i nit­ko se više nije usu­đi­vao uzne­mi­ra­va­ti ga. Odgovorio je i Brajnovićevom naj­av­lji­va­nju uspos­ta­ve Božjeg kra­ljev­s­tva cita­tom iz Pavlove pos­la­ni­ce Rimljanima, u kojoj se to Kraljevstvo defi­ni­ra kao „mir, radost i pra­ved­nost u Duhu sve­tom“ , što je nešto što svat­ko može isku­si­ti već sada,  a ne na nekom „dru­gom svi­je­tu“. Osvrnuo se i na pita­nje umjet­ne inte­li­gen­ci­je, i to kako se u fil­mo­vi­ma čes­to pri­ka­zu­je pri­jet­nja nje­ne pobu­ne pro­tiv nas, ust­vr­div­ši kako smo zapra­vo mi ta umjet­na inte­li­gen­ci­ja koja se pobu­ni­la i koju Bog pozi­va da mu se vratimo.

Sinožić je pred kraj raz­go­vor vra­tio na umjet­nost, upu­tiv­ši Šumonji osob­no pita­nje o ulo­zi umjet­nos­ti u nje­go­vom živo­tu, na što je on odgo­vo­rio da mu je umjet­nost zva­nje, nešto što ga ispu­nja­va, daje mu iden­ti­tet, inte­gri­tet i smi­sao. Izrekao je i svo­ju defi­ni­ci­ju: „za mene je umjet­nost kad ti daš čovje­ku nešto što on nema i što mu tre­ba. Trudim se da to dajem kroz svoj rad, jer umjet­nič­ka dje­la u koja uđe taj duh umjet­nos­ti su kao neki aku­mu­la­to­ri koji lju­di­ma daju neku dobru ener­gi­ju, dobar osje­ćaj i smi­sao. Mislim da bi to tre­ba­la biti jed­na od ključ­nih ulo­ga umjet­nos­ti, jed­na­ko kao što i vje­ra lju­di­ma pru­ža nešto što im je potreb­no i ispu­nju­je ih.“