21. PULSKI DANI ESEJA

B. V.

17.10.2023.

Ovogodišni, 21. Pulski dani ese­ja na temu “Književnost i filo­zo­fi­ja, filo­zo­fi­ja i knji­žev­nost” bit će odr­ža­ni 21. i 22. lis­to­pa­da u pul­skom Klubu hrvat­skih knji­žev­ni­ka “Dr. Ljubica Ivezić, a u orga­ni­za­ci­ji Istarskog ogran­ka DHK‑a i časo­pi­sa „Nova Istra“. Autor pro­gra­ma i vodi­telj je Boris Domagoj Biletić, a pro­jekt podr­ža­va­ju Grad Pula, Istarska župa­ni­ja, Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH i TZ Grada Pule.

Program 21. Pulskih dana eseja:

PETAK, 20. LISTOPADA

10 sati: Dodjela Nagrade „Zvane Črnja“ za 2023.

10.30 – Dragica Vranjić Golub: Pjesništvo kao zahva­ća­nje i pro­izvod­nja povi­jes­no­ga svijeta

10.45 – Filip Zoričić: Književnost i filo­zo­fi­ja u ide­ji Vlade Gotovca

11 – Igor Šipić: Između pus­to­ši i lje­po­te leži istodobnost

11.15 – Daniel Načinović: Leopardi o Islanđaninu i Prirodi: Filozofični aspek­ti jed­nog knji­žev­nog dijaloga

Predah

12 – Predstavljanje knji­ge „Kvarnersko-istar­ski ogle­di i stu­di­je“ Irvina Lukežića

12.30 – Irvin Lukežić: Filozofska opa­ža­nja u „Bilježnicama“ Paula Valéryja

12.45 – Ljubica Josić: Filozofska upo­ri­šta dram­sko­ga opu­sa Vesne Parun

13 – Dražen Katunarić: Dostojevski i filozofija

13.15 – Alen Tafra: Distopijska knji­žev­nost kao filo­zo­fi­ja povi­jes­ti: nepojm­lji­va sadašnjost

13.30 – Rasprava

SUBOTA, 21. LISTOPADA

10 sati – Matija Štahan: Zajedničko podri­je­tlo knji­žev­nos­ti i filozofije

10.15 – Sibila Petlevski: Fikcionalna knji­žev­nost i moral­na filozofija

10.30 – Damir Barbarić: U služ­bi muza

10.45 – Jelena Lužina: Paradoks o glum­s­tvu & glu­mi­štu (Diderot i Camus)

Predah

11.30 – Predstavljanje knji­ge „Niti-Niti“ Dragutina Lučića Luce

12 – Dolores Butić: Čovjek u intuiciji

12.15 – Dragutin Lučić Luce: „Cotardov sin­drom“: Oporaba kao poet­ski čin

12.30 – Sanjin Sorel: Satira kao etič­ki moment u poezi­ji Predraga Lucića

12.45 – Žarko Paić: Vječnost kao Kairos: Borgesove jezič­ne igre

13 – Rasprava