Saga o vinu u mikrokozmosu Franka Lukeža

29. Sa(n)jam knjige u Istri predstavlja novi program Histrokozmos

Priredio: B. V.

12.10.2023.

Histrokozmos, novi „mali sajam u saj­mu“, pro­gram­ska je novost 29. Sa(n)jam knji­ge u Istri koji će se odr­ža­ti od 24. stu­de­nog do 3. pro­sin­ca u pul­skom Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja uz sre­diš­nju temu „Život u obla­ci­ma“. Ovogodišnji pro­gram svo­je­vr­s­na je uver­ti­ra u veli­ku 30. sajam­sku obljet­ni­cu koja će se dogo­di­ti 2024. godi­ne, a ujed­no je i uvod u temu „Mikrokozmos“ koja će pra­ti­ti 30. Sa(n)jam knji­ge u Istri. Tim povo­dom 29. Sajam ute­me­lju­je Histrokozmos, kojem je tema Saga o vinu.

- Mikrokozmos Sajma je Istra. Cijelo naše 30-godiš­nje puto­va­nje sas­to­ja­lo se u stal­nom pre­pli­ta­nju čud­no­va­tog karak­te­ra Istre – „malog kon­ti­nen­ta“ i veli­kog svi­je­ta. Odlučili smo sto­ga osno­va­ti „sajam u saj­mu“ Histrokozmos, kojem je ime, na svoj tipi­čan auto­iro­nij­ski način, dao dugo­go­diš­nji surad­nik Sajma, umjet­nik Mauricio Ferlin i obli­ko­vao nje­gov vizu­al­ni identitet.

Upravo takav auto­iro­nij­ski pris­tup otvo­rio je i broj­na pita­nja. Kako pro­na­ći krho­ti­ne kul­tu­ro­lo­ške cje­li­ne koju smo još pri­je pet­na­es­tak godi­na ima­li, a koju je dos­lov­ce ras­to­čio trend „pri­la­go­di se europ­skim natje­ča­ji­ma i nji­ho­vim kući­ca­ma, pos­ta­ni uni­fi­ci­ran i pro­sje­čan“? Kako izna­ći crve­nu nit koja bi spo­ji­la neke nove kul­tu­ro­lo­ške i umjet­nič­ke izri­ča­je u Istri? Kako istin­ske isko­ra­ke u kul­tu­ri i umjet­nos­ti oču­va­ti ne uma­nju­ju­ći činje­ni­cu da bi oni mogli biti, uza sve, pra­vi vrhun­ci turis­tič­ke ponu­de? To su samo neka od pita­nja koja pro­miš­lja­mo, a tra­že­ći odgo­vo­re shva­ti­li smo: skup­lja­mo krho­ti­ne, od kojih su neke pra­vi kon­ti­nen­ti bez poz­na­tog okruž­ja, pove­zu­je­mo ih bez pomo­ći onih koji su nedav­no otiš­li, a koji su nas for­mi­ra­li tak­ve kak­vi jesmo. Otišao je pro­fe­sor Bertoša, oti­šao je Drago Orlić, oti­šao je Franko Lukež. Različiti u svom poima­nju Istre, sva­ki je od njih koz­mos za sebe, a mi smo za poče­tak Histrokozmosa oda­bra­li onaj Frankov mikro­koz­mos vezan uz vino. Njegova dubo­ko pro­miš­lje­na, iskon­ska, auten­tič­na, a svjet­ska pri­ča o vinu i Istri pola­zi­šte je oko kojeg Histrokozmos stva­ra novu sagu – Sagu o vinu, kaže Magdalena Vodopija, direk­to­ri­ca Sa(n)jam knji­ge u Istri.

- Lukežov kale­ido­skop ima u sebi ogrom­nu živost i uži­va­nje, ali i seg­ment siro­ti­ce Istre, sino­va teža­ka, ruda­ra i željez­ni­ča­ra, prve pos­li­je­rat­ne gene­ra­ci­je obra­zo­va­nih stva­ra­la­ca istar­ske pri­če i kroz nak­lad­niš­tvo i publi­cis­ti­ku. Franko Lukež, autor je kul­t­ne, prve istar­ske kuha­ri­ce, koja je objav­lje­na u izda­nju Istarske nak­la­de. On je i bonvi­van, a nje­gov je hedo­ni­zam uzdig­nut na filo­zof­sku razi­nu. Franko Lukež je rene­san­s­ni čovjek i u svom obu­hvat­nom zna­nju i u dru­že­nju. On je naj­ve­ći gas­tro­zof, eru­dit, publi­cist koji je stvo­rio pri­ču o Istri kao zem­lji vina. Upravo su vino i istin­ska kul­tu­ra vina bili jed­na od nje­go­vih naj­dra­žih tema, i zato Histrokozmos, koji pro­gram­ski pred­stav­lja naj­bo­lje od Istre, zapo­či­nje­mo Sagom o vinu. Program – a kako bi rekao Lukež „Bit će sve dobro, samo da nas pani­ka ne ulo­vi“ – otva­ra­mo Lukežijanom: pred­stav­lja­mo Franka Lukeža kao veli­kog sakup­lja­ča pos­lo­vi­ca o iću i piću, a koje dubo­ko zadi­ru u karak­ter Istre, naj­av­lju­je Boran Kalčić, ini­ci­ja­tor Histrokozmosa.

Naime, u pri­pre­mi je prva knji­ga u bibli­ote­ci Lukežijana: Prvi tom – Poslovice Franka Lukeža, a bit će objav­lje­na u izda­nju Hrvatske sve­uči­liš­ne nak­la­de. Velike zas­lu­ge za ovaj pro­jekt i obje­di­nja­va­nje dra­go­cje­ne gra­đe koju je pri­ku­pio Franko Lukež ima­ju i Marko Percan, ured­nik emi­si­je „Historia Histriae“ Hrvatskog Radija Radio Pule, Frankova kći Petra Lukež te Anita Šikić, ured­ni­ca knjige.

Tijekom 29. Sa(n)jam knji­ge u Istri pro­gra­mi Histrokozmosa doga­đat će se u Kavani Mozart od 25. stu­de­nog do 3. pro­sin­ca u pod­ne i kva­rat. Moderatorica je pjes­ni­ki­nja i per­for­me­ri­ca Roberta Razzi, a na „saj­mu u saj­mu“ sudje­lo­vat će redom mikro­koz­mo­si Istre – Milan Rakovac, Tamara Obrovac, Evelina Rudan, Dario Marušić i Korado Korlević. Uz njih, tu su i auto­ri Sajma – Boris Dežulović, Vlaho Bogišić, Ivica Ivanišević, Dragutin Lucić Luce. Andrej Nikolaidis, Živko Skračić i Sinan Gudžević, a zajed­no s vina­ri­ma Vinistre i som­me­li­eri­ma Hrvatskog som­me­li­er klu­ba u pro­gra­mi­ma će Sagu o vinu tvo­ri­ti kroz lite­ra­tu­ru, filo­zo­fi­ju, antro­po­lo­gi­ju i eno­lo­gi­ju. Veliko fina­le pro­gra­ma bit će u nedje­lju, 3. pro­sin­ca, u 19 sati na veli­koj pozor­ni­ci Sajma u Crvenom salo­nu, kada će Korado Korlević svo­jim pre­da­va­njem Ples mrtva­ca naj­a­vi­ti 30. Sajam.

Upravo zato što je Franko Lukež lite­ra­ri­zi­rao i kon­tek­s­tu­ali­zi­rao pri­ču o vinu – logi­čan je bio i izbor part­ne­ra Histrokozmosa. To su Vinistra u čijem je stva­ra­nju Franko Lukež imao zna­čaj­nu ulo­gu te Hrvatski som­me­li­er klub, čiji je bio dugo­go­diš­nji pred­sjed­nik. U surad­nji s part­ne­ri­ma reali­zi­ra se i pro­daj­ni dio Histrokozmosa na veli­koj pozor­ni­ci cen­tral­ne dvo­ra­ne Doma hrvat­skih bra­ni­te­lja. Tu će  biti izlo­že­na dje­la istar­skih izda­va­ča, Zavičajne zbir­ke Histrica te ose­bu­jan antik­va­ri­jat Tereze Pulja, legen­dar­ne knji­žar­ke Istre i suos­ni­va­či­ce Sajma knji­ge u Istri, a vina­ri Vinistre imat će svo­ju vino­te­ku. U pro­da­ji će biti i pok­lon-vre­ći­ce „Litar lite­ra­tu­re“, a riječ je o daro­vi­ma koji spa­ja­ju vino i literaturu.

- Hrvatskom som­me­li­er klu­bu veli­ko je zado­volj­stvo biti part­ner hva­le­vri­jed­ne mani­fes­ta­ci­je kao što je Sa(n)jam knji­ge u Istri. Čast nam je biti dio novog pro­jek­ta Histrokozmos, pose­bi­ce jer je tema veza­na uz vino. Vjerujem da će naše sudje­lo­va­nje dati dodat­nu kva­li­te­tu i obo­ga­ti­ti knji­žev­ne pro­gra­me novim sadr­ža­ji­ma koji do sada nisu bili uobi­ča­je­ni. Osnovna misi­ja Hrvatskog som­me­li­er klu­ba je podi­za­nje razi­ne kul­tu­re sto­la, a tu je zapra­vo riječ o kul­tu­ri uop­će. Iako je pri­rod­no, možda do sada nije bilo uobi­ča­je­no da vino na ovaj način kao sre­diš­nja tema veza­na uz lite­ra­tu­ru bude dio kul­tur­nih mani­fes­ta­ci­ja, i zbog toga nas poseb­no radu­je da se to doga­đa upra­vo na Sajmu knji­ge u Istri. Izuzetno nam je dra­go da se ovaj pro­gram gra­di oko dje­la našeg dugo­go­diš­njeg čla­na i pred­sjed­ni­ka, nepo­nov­lji­vog Franka Lukeža, kazao je Veljko Ostojić, član pro­gram­skog odbo­ra Histrokozmosa i pred­sjed­nik Hrvatskog som­me­li­er kluba.

- Svojim zna­njem i publi­cis­tič­kim umi­je­ćem Franko Lukež je stva­rao pri­ču o Istri kao zem­lji vina. Ogromna je nje­go­va ulo­ga u obli­ko­va­nju i pro­mi­ca­nju eno­gas­tro­nom­ske sce­ne, a imao je i pionir­sku ulo­gu u osni­va­nju i dje­lo­va­nju Kalavojne i Vinistre. Posljednja tri deset­lje­ća iznje­dri­la su tran­sfor­ma­ci­ju istar­skog vina od pas­to­ral­nog doma­ćeg vina, žutog ka i cekin, gus­tog i jeno malo cik­nu­te­ga, pa do današ­njih moder­nih, ele­gant­nih, lepr­ša­vih vina svi­je­tu razum­lji­vih i dra­gih. Ova naša pri­ča ide, zapra­vo, od Pepeljuge do prin­ce­ze. Histrokozmos je sto­ga pra­vo mjes­to da ispri­ča­mo taj put, uka­že­mo na čes­to i podvo­je­ne emo­ci­je Istrijana pre­ma mal­va­zi­ja­ma od neka­da i sad, ali i ponos na taj neo­dvo­ji­vi dio istar­skog iden­ti­te­ta koji iza­zi­va paž­nju i res­pekt u Hrvatskoj i izvan nje. Sajamska pozor­ni­ca Histrokozmosa bit će i mjes­to na kojem ćemo pro­miš­lja­ti i broj­na pita­nja naše stru­ke, kaže Ivica Matošević, član pro­gram­skog odbo­ra Histrokozmosa i Vinistre.

Članovi pro­gram­skog i orga­ni­za­cij­skog odbo­ra Histrokozmosa su Magdalena Vodopija, Boran Kalčić, Veljko Ostojić, Petra Lukež, Dario Marušić, Mauricio Ferlin, Ivica Matošević i Sanja Brnobić, a pokro­vi­te­lji Turistička zajed­ni­ca Istarske župa­ni­je, Hrvatska turis­tič­ka zajed­ni­ca i Turistička zajed­ni­ca gra­da Pule.

Podsjetimo, glav­na tema ovo­go­diš­njeg, 29.  Sa(n)jam knji­ge u Istri – Pulskog fes­ti­va­la knji­ga i auto­ra je „Život u obla­ci­ma“, a u sre­di­štu je strip, kojeg će u Puli pred­stav­lja­ti emi­nent­ni ino­zem­ni i doma­ći auto­ri i auto­ri­ce. Popratni pro­gram dono­si vrhun­ske izlož­be, per­for­man­se i kon­cer­te. Uobičajeno, i ove će godi­ne na Sajmu biti izlo­že­ni dese­ci tisu­ća nas­lo­va ponu­đe­nih publi­ci po poseb­no povolj­nim cijenama.

Popis sudi­oni­ka i sudi­oni­ca, kao i deta­ljan sajam­ski pro­gram, bit će objav­lje­ni na služ­be­noj web-stra­ni­ci i druš­tve­nim mre­ža­ma Sa(n)jam knji­ge u Istri, a sve infor­ma­ci­je o sajam­skim pro­gra­mi­ma, povi­jes­ti, gos­ti­ma, mogu­će je pra­ti­ti na služ­be­nim web stra­ni­ca­ma saj­ma.