Što se krije pod lišćem?

5. Kreativna Jesen u Istri

B. V.

26.10.2023.

Već 5. godi­nu zare­dom, višed­nev­na mani­fes­ta­ci­ja Kreativna jesen u Istri, pred­stav­lja rezul­ta­te rada i istra­ži­va­nja te isto­vre­me­no pro­mo­vi­ra niz doga­đa­ja iz svi­je­ta kul­tu­re i umjet­nos­ti u Istarskoj županiji.

Manifestacija otva­ra pri­li­ke i zago­va­ra uvje­te za bolje pove­zi­va­nje umjet­ni­ka s publi­kom, nudi pros­tor za stva­ra­nje, raz­mje­nu ide­ja i ostva­ru­je poten­ci­ja­le za surad­nju, sudje­lu­je u obli­ko­va­nju kul­tur­nih stra­te­gi­ja te pos­tav­lja teme­lje za buduć­nost kul­tur­nih ini­ci­ja­ti­va u Istri.

Nizom doga­đa­nja ova mani­fes­ta­ci­ja su/dionicima u kul­tu­ri nudi pri­li­ku za dije­lje­nje sta­vo­va o važ­nos­ti i ulo­zi kul­tu­re, umjet­nos­ti i kul­tur­nih ini­ci­ja­ti­va u Istri. Ovaj aspekt mani­fes­ta­ci­je igra ključ­nu ulo­gu u sen­zi­bi­li­za­ci­ji jav­nos­ti i osvješ­ći­va­nju o kul­tur­nim pitanjima.

Tijekom mani­fes­ta­ci­je, pre­zen­ti­ra­ju se rezul­ta­ti istra­ži­va­nja, otva­ra­ju ras­pra­ve koje pru­ža­ju vri­jed­ne podat­ke, smjer­ni­ce, ide­je i pre­po­ru­ke koje poma­žu orga­ni­za­ci­ja­ma u kul­tu­ri i dono­si­te­lji­ma odlu­ka da bolje razu­mi­ju potre­be zajed­ni­ce te usmje­ra­va­ju svo­je resur­se u skla­du s tim, ima­ju­ći pri tome u vidu potre­be oso­ba s inva­li­di­te­tom te dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvoju.

Okupljene orga­ni­za­ci­je kroz raz­no­vr­s­ne obli­ke inte­rak­ci­je, surad­nje i među­sob­ne podr­ške nas­to­je otva­ra­ti pros­to­re za dje­lo­va­nje te jača­nje druš­tve­nog i kul­tur­nog kapi­ta­la zajed­ni­ce u kojoj djeluju.

Organizatori Kreativne jese­ni u Istri jesu: IKA-Istarska kul­tur­na agen­ci­ja-Agenzia cul­tu­ra­le Istriana u surad­nji s HUIU-Hrvatskim udru­že­njem inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka, udru­gom za razvoj suvre­me­nih izved­be­nih for­mi „Čarobnjakov šešir“, udru­gom za razvoj audio-vizu­al­ne umjet­nos­ti „Metamedij“, udru­gom za poti­ca­nje kre­ativ­nos­ti „Atanor“ i Platformom za razvoj suvre­me­ne medij­ske umjet­nos­ti Istre „Mi +“ te Savezom udru­ga Rojca.

Programi

Reci to stripom

natje­čaj za više raz­re­de osnov­nih ško­la i sred­nje ško­le u Istarskoj župa­ni­ji, orga­ni­zi­ra: HUIU – Hrvatsko druš­tvo inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka u surad­nji s IKA-om ‑Istarskom kul­tur­nom agen­ci­jom – Agenzia cul­tu­ra­le Istriana, stu­de­ni 2023.

4. Konferencija Izazovi galerija u razvoju publike

orga­ni­zi­ra: udru­ga za poti­ca­nje kre­ativ­nos­ti Atanor u surad­nji s IKA-om – Istarskom kul­tur­nom agen­ci­jom – Agenzia cul­tu­ra­le Istriana, Arheološki muzej Istre, Pula, 10. stu­de­ni. 2023. od 9h do 16h.

Novomedijski kultivator

radi­oni­ca pro­ši­re­nog zvu­ka i artist talk za uče­ni­ke sred­njih ško­la (Sara Salamon i Hrvoje Spudić), orga­ni­zi­ra: udru­ga za razvoj audio-vizu­al­ne umjet­nos­ti Metamedij, gale­ri­ja Novo, Pula, 30. stu­de­ni 2023.

Tjedan suvremenog cirkusa

Četvrtak, 16. stu­de­nog. u 20h / INK – Gradsko kaza­li­šte Pula
Petra Najman:“Moja smrt i ja”
Petak, 17. studenog.u 20h / INK – Gradsko kaza­li­šte Pula
Cirk Pozor: “Obaveza”

Organizira udru­ga za razvoj suvre­me­nih izved­be­nih for­mi  Čarobnjakov šešir u sklo­pu pro­jek­ta „Općini me novim cirkusom!“

HUIU filmski Blok 2023.

orga­ni­zi­ra: HUIU – Hrvatsko udru­že­nje inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka u surad­nji s Restartom

Projekcije doku­men­tar­nih fil­mo­va. Početak pro­gra­ma u 19h

7. stu­de­nog
„Blokada“ (2012.) – Igor Bezinović, 92min
21. stu­de­nog
„Dani ludi­la“ (2018.) – Damian Nenadić, 74 min
5. pro­sin­ca
„Muzej revo­lu­ci­je“ (2021.) – Srđan Keča, 91 min
19. pro­sin­ca
„Moj svi­jet naopač­ke“ (2016.) – Petra Seliškar, 74 min

„Izmisliti prostor“

pro­jekt je istra­žio, doku­men­ti­rao i arhi­vi­rao rad neza­vis­ne kul­tur­ne i umjet­nič­ke sce­ne u Istri prvog deset­lje­ća 2000-ih godi­na, odnos­no kul­tur­nih orga­ni­za­ci­ja, fes­ti­va­la, pro­gra­ma i poje­di­na­ca koji su odi­gra­li važ­nu ulo­gu u obli­ko­va­nju neza­vis­ne kul­tur­ne sce­ne i koji pred­stav­lja­ju pre­sjek neza­vis­ne umjet­nič­ke sce­ne gra­da Pule i Istre, orga­ni­zi­ra udru­ga za razvoj audio-vizu­al­ne umjet­nos­ti Metamedij, gale­ri­ja Novo, Pula, pro­si­nac 2023.

„Plana razvoja kulture Istarske županije – Regione Istriana“

Prezentacija nacr­ta „Plana razvo­ja kul­tu­re Istarske župa­ni­je – Regione Istriana“. Dnevni bora­vak DC Rojc, orga­ni­zi­ra: IKA .- Istarska kul­tur­na agen­ci­ja – Agenzia cul­tu­ra­le Istriana u surad­nji sa SUR-om – save­zom udru­ga Rojca, Dnevni bora­vak DC Rojc, pro­si­nac 2023.

„Publika, akteri, politike“

Predstavljanje istra­ži­va­nja i publi­ka­ci­je „Publika, akte­ri, poli­ti­ke: izvješ­će o pro­ve­de­nim kvan­ti­ta­tiv­nim i kva­li­ta­tiv­nim istra­ži­va­nji­ma za potre­be izra­de pla­na razvo­ja kul­tu­re u Istarskoj župa­ni­ji – Regione Istriana“,  auto­ra izv.prof.dr.sc. Krolo i izv.prof.dr.sc. Željke Tonković, a koje je pro­ve­la IKA- Istarska kul­tur­na agen­ci­ja – Agenzia cul­tu­ra­le Istriana tije­kom 2022. i 2023. godi­ne, stu­de­ni 2023.

„Short and sweet (and green)“

radi­oni­ca (kon­cep­tu­ali­za­ci­je) krat­ko­me­traž­nog fil­ma: orga­ni­zi­ra: IKA .- Istarska kul­tur­na agen­ci­ja – Agenzia cul­tu­ra­le Istriana.

„Zeleno iza ugla“

„Zeleno iza ugla – iza­zo­vi i pri­li­ke odr­ži­ve film­ske pro­duk­ci­je – abe­ce­da odr­ži­ve audi­ovi­zu­al­ne pro­duk­ci­je i kul­tur­ne pro­izvod­nje“, radi­oni­ca (Kreativna Europa pro­gram Media) gre­en­fil­ming: orga­ni­zi­ra: IKA .- Istarska kul­tur­na agen­ci­ja – Agenzia cul­tu­ra­le Istriana

Mapa galerija i izložbenih prostora Istre

mapagalerija.net, orga­ni­zi­ra: udru­ga za poti­ca­nje kre­ativ­nos­ti Atanor u surad­nji s HUIU – Hrvatskim udru­že­njem inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka te IKA-om – Istarskom kul­tur­nom agen­ci­jom – Agenzia cul­tu­ra­le Istriana, pred­stav­lja­nje u gale­ri­ji Novo.