Art forum s Bojanom Šumonjom i Tomislavom Brajnovićem u Gradskoj radionici

B. V.

06.10.2023.

Posljednji ovo­go­diš­nji Art Forum bit će odr­žan u pone­dje­ljak, 9. lis­to­pa­da s počet­kom u 19.30 sati u vrtu Gradske radi­oni­ce u Puli. Gosti su umjet­ni­ci Bojan Šumonja i Tomislav Brajnović, koji­ma će sugo­vor­nik biti don Antun Nižetić. Tri Šumonjine sli­ke, koje se kroz višes­loj­no išči­ta­va­nje mogu razu­mje­ti na više nači­na, i Brajnovićev video „War is Not Still Completed“ u kojem se uz Brajnovića pojav­lju­ju Žižek i Assange, pos­lu­ži­ti će kao temelj raz­go­vo­ru. Nalazi li se svi­jet usred mrtve reli­gi­je i poli­ti­ke kao nje­nog mrtvog slu­ge? Kako će na to odgo­vo­ri­ti jedan kato­lič­ki sve­će­nik. Art Forum mode­ri­ra umjet­nik Marjan Sinošić.

Bojan Šumonja rođen je u Puli 1960. Završio je sred­nju umjet­nič­ku ško­lu u Puli, te likov­nu aka­de­mi­ju u Veneciji, odjel skul­p­tu­re, u kla­si. prof. Tramontina 1984. godi­ne. Izlagaoje na pre­ko 200 skup­nih i 100-tinjak samos­tal­nih izlož­bi u zem­lji i ino­zem­s­tvu. Predstavljao je Hrvatsku na mno­go­broj­nim među­na­rod­nim pro­jek­ti­ma i izlož­ba­ma. Dobitnik je broj­nih nagra­da i priz­na­nja za svoj umjet­nič­ki rad. 2007 u izda­nju HDLU‑a Istre objav­lje­na je mono­gra­fi­ja o umjet­ni­ko­vom radu čiji tekst pot­pi­su­je Igor Zidić.

Tomislav Brajnović rođen je 1965. godi­ne u Zagrebu. Prvu godi­nu Likovne aka­de­mi­je zavr­šio je u Den Haagu. Diplomirao je na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu 1999. godi­ne u kla­si pro­fe­so­ra Đure Sedera. Godine 2003. zavr­šio je pos­li­je­di­plom­ski stu­dij MA Fine Art na Central St Martins College of Art & Design u Londonu. Predaje Nove medi­je, Mapiranje gra­da i Rekontekstualizaciju na Akademiji pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti u Rijeci. Intenzivno radi i izlaže.

Don Antun Nižetić, žup­nik Pomera i Premanture, široj jav­nos­ti je naj­vi­še poz­nat po svom you tube kana­lu Hitna pomoć za nemir­ne. Rođen je 1978. godi­ne u Splitu, za sve­će­nič­ko zva­nje oform­ljen je na bisku­pij­sko misij­skom sje­me­ni­štu Redemtoris Mater u Puli, zare­đen je 2006. godi­ne za poreč­ko-pul­sku bisku­pi­ju odak­le je pos­lan na pos­li­je­di­plom­ski stu­dij u Zagreb na KBF‑u.  Proveo je neko­li­ko godi­na u misi­ja­ma u Izraelu i Makedoniji. Njegovi tek­s­to­vi, pro­po­vje­di i pre­da­va­nja čes­to se objav­lju­ju na mno­gim medij­skim kanalima.

Art forum cik­lus je jav­nih pred­stav­lja­nja koji ugoš­ću­je umjet­ni­ke raz­li­či­tih umjet­nič­kih dis­ci­pli­na kroz živu pre­zen­ta­ci­ju umjet­nič­kog dje­la da bi se potom u inter­pre­ta­ci­ju uklju­či­li sugo­vor­ni­ci raz­li­či­tih druš­tve­nih prak­si (u prvom kru­gu) i publi­ka (u dru­gom kru­gu). Svrha foru­ma je stvo­ri­ti spe­ci­fi­čan pros­tor filo­zo­fi­je prak­se koja na ino­va­ti­van način, inter­dis­ci­pli­nar­no i nepo­sred­no ostva­ru­je aktiv­nu komu­ni­ka­ci­ju s publi­kom, pro­dub­lju­je spoz­na­ju i odnos pre­ma stvar­nos­ti te uspos­tav­lja­ju nove for­me umjet­nič­ke kri­ti­ke (ready made).