Art Panoptikum XLVIII u pulskoj Gradskoj radionici

B. V.

04.10.2023.

Gradska radi­oni­ca u Puli orga­ni­zi­ra još jed­no jav­no pre­da­va­nje u seri­ji Art Panoptikum koje će se odr­ža­ti u subo­tu 7. lis­to­pa­da u 19.30 sati u nji­ho­vom vrt­nom pros­to­ru na Stoji.

Na počet­ku četr­de­se­tog i osmog Art Panoptikuma pred­sta­vit će se izlož­ba švi­car­skog arhi­tek­ton­skog ure­da Herzog & de Meuron koja se do 15. lis­to­pa­da može vidje­ti u Royal Academy of Arts u Londonu. Jacques Herzog i Pierre de Meuron osno­va­li su ovaj ured u Baselu 1978., a svo­jim dosa­daš­njim ostva­re­nji­ma obli­ko­va­li su gra­do­ve diljem svi­je­ta, uvi­jek izno­va pro­miš­lja­ju­ći samu pri­ro­du arhi­tek­tu­re. U slje­de­ćoj temi govo­ri se o 40. EVA International bije­na­lu suvre­me­ne umjet­nos­ti koji se odr­ža­va u irskom gra­du Limerick od 31. kolo­vo­za do 29. stu­de­nog pod kus­to­skim vod­stvom Sebastiana Cichockia. Ova orga­ni­za­ci­ja pos­ta­vi­la je prvu izlož­bu još 1977., a bieni­jal­ni for­mat pre­uzet je 2012.

Nakon toga sli­je­di pri­kaz izlož­be ame­rič­ke mul­ti­me­dij­ske umjet­ni­ce Liz Magic Laser koja je pod nazi­vom “Convulsive States” otvo­re­na u pros­to­ru nepro­fit­nog kul­tur­nog cen­tra Pioneer Works u New Yorku do 19. stu­de­nog. U nedav­nim rado­vi­ma ona pre­is­pi­tu­je učin­ko­vi­tost teh­ni­ka novog doba i psi­ho­lo­ških meto­da aktiv­nih u kor­po­ra­tiv­noj kul­tu­ri i poli­tič­kim pokre­ti­ma, a aktu­al­na izlož­ba ana­li­zi­ra tje­les­no drh­ta­nje kao simp­tom i lijek za psi­hič­ke pro­ble­me. U slje­de­ćoj temi govo­ri se o veli­koj retros­pek­tiv­noj izlož­bi legen­dar­ne kanad­ske umjet­nič­ke gru­pe General Idea koja je u pros­to­ru ber­lin­skog muze­ja Gropius Bau pos­tav­lje­na do 14. siječ­nja slje­de­će godi­ne. Izazivajući i svi­jet umjet­nos­ti i druš­tvo u cje­li­ni, General Idea osta­je traj­no utje­caj­na umjet­nič­ka gru­pa čija se revo­lu­ci­onar­na prak­sa pro­te­že dva­de­set i pet godi­na od kas­nih 1960-ih do ranih 1990-ih.

Nakon toga sli­je­di tema posve­će­na ruskom umjet­nič­kom kolek­ti­vu Pussy Riot čija retros­pek­ti­va u dan­skom Louisiana Museum of Modern Art tra­je do 14. siječ­nja slje­de­će godi­ne. Izložba pod nazi­vom “Velvet tero­rism – Pussy Riot’s Russia” doku­men­ti­ra deset­ljet­nu pri­ču ove femi­nis­tič­ko-akti­vis­tič­ke gru­pe i pred­stav­lja jed­nu od naj­moć­ni­jih poli­tič­kih umjet­nos­ti 21. sto­lje­ća. Potom će se pri­ka­za­ti izlož­ba “Asteroid City” koju Fondazione Prada  pred­stav­lja povo­dom tali­jan­skog kino pri­ka­zi­va­nja naj­no­vi­jeg fil­ma Wesa Andersona poz­na­tog po svo­joj eks­cen­trič­nos­ti te jedins­tve­nom vizu­al­nom i nara­tiv­nom sti­lu. Izložba se pri­ka­zu­je u Milanu do 7. siječ­nja slje­de­će godi­ne, a pos­tav uklju­ču­je izbor ori­gi­nal­nih sce­no­gra­fi­ja, rek­vi­zi­ta, make­ta, kos­ti­ma i umjet­nič­kih dje­la naprav­lje­nih za u ovaj film. U stal­noj temi pred­stav­lja­nja umjet­nič­kih rezi­den­ci­ja ovaj put govo­ri se o rezi­dent­nom pros­to­ru POUSH smje­šte­nom u pari­škom pred­gra­đu Aubervilliers koji na 20.000 m² biv­še tvor­ni­ce par­fe­ma iz 1920-ih nudi pris­tu­pač­ne kre­ativ­ne stu­di­je za više od 250 umjet­ni­ka iz 30-ak zema­lja koji tre­nut­no tamo djeluju.

U pos­ljed­njoj temi pred­sta­vit će se teamLab Planets TOKYO, svo­je­vr­s­ni digi­tal­ni hibrid umjet­nič­kog muze­ja i temat­skog par­ka koji se nala­zi na umjet­nom oto­ku Toyosu. Međunarodni umjet­nič­ki kolek­tiv teamLab osno­van je 2001., a oni isti­ču da je pove­zi­va­njem digi­tal­ne teh­no­lo­gi­je i umjet­nos­ti ljud­sku egzis­ten­ci­ju mogu­će uči­ni­ti pozi­tiv­ni­jom jer za njih kon­cept digi­tal­nog zna­či pro­ši­re­nje izra­za ljud­skos­ti ili humanosti.

Program Art Panoptikum u orga­ni­za­ci­ji Gradske radi­oni­ce pri­pre­ma i vodi Boris Bogunović, a pro­gram­ske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja te Grad Pula dok je ulaz na sva doga­đa­nja otvo­ren i bes­pla­tan za sve.