Ciklus izložbi AKUMULATOR 2: Izložba Mirne Kutleša “Prije početka” u galeriji Lamparna u Labinu

19.10.2023.

Trogodišnji cik­lus izlož­bi “Akumulator 2” gale­ri­je Lamparna u Labinu, nas­tav­lja se u petak, 20. lis­to­pa­da u 20 sati, otva­ra­njem izlož­be sli­ka Mirne Kutleše pod nazi­vom “Prije početka”.

“Od kada je diplo­mi­ra­la sli­kar­stvo, na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu, Mirna Kutleša se već svo­jom prvom samos­tal­nom izlož­bom iz cik­lu­sa „Autoportreti“ 2004. godi­ne u gale­ri­ji OK, MMC Palach u Rijeci, pozi­ci­oni­ra kao umjet­ni­ca koja pros­to­ru sli­ke pri­do­da­je i zna­čaj misa­one, kon­cep­tu­al­ne plat­for­me koja joj omo­gu­ću­je anga­ži­ra­ni pris­tup pro­ble­ma­ti­ka­ma koji­ma se bavi, a koje nadras­ta­ju isklju­či­vo for­mal­na istra­ži­va­nja unu­tar sfe­re suvre­me­ne vizu­al­ne, likov­ne prakse.

Od prvo­bit­nog rada, isklju­či­vo u medi­ju sli­kar­stva, nje­ni se inte­re­si i prak­sa pola­ko šire i u podru­čje crte­ža, ins­ta­la­ci­je i ilus­tra­ci­je. Tako nas­ta­ju ins­ta­la­ci­je i ambi­jen­ti koje može­mo nazva­ti opros­to­re­nim sli­ka­ma, ali u koji­ma ne pres­ta­je inzis­ti­ra­ti na socio-poli­tič­kom anga­žma­nu i u koji­ma na sup­ti­lan, ali isto­vre­me­no i dra­ma­ti­čan način pro­go­va­ra o raz­li­či­tim slo­je­vi­ma i struk­tu­ri stvar­nos­ti. Primjerice, 2015. godi­ne u Galeriji „Lamparna“ izla­že ambi­jen­tal­nu ins­ta­la­ci­ju „Daydreaming“ koja je pra­će­na audio zapi­som pje­va kana­rin­ca. Naime, nekoć su ruda­ri odla­zi­li u dubo­ke rukav­ce rud­ni­ka s kana­rin­cem u kave­zu, kako bi dobi­li infor­ma­ci­ju o koli­či­ni meta­na ili pri­sut­nos­ti nekog dru­gog pli­na. U vrlo poetič­noj ins­ta­la­ci­ji, koja uz pti­čji pjev dje­lu­je kao vinje­ta s lada­nja, išči­ta­va se kraj­nje dra­ma­tič­na poza­di­na doga­đa­ja koje­ga tematizira.

I u svom naj­no­vi­jem cik­lu­su „Prije počet­ka“ auto­ri­ca stav­lja u fokus živo­ti­nju kao posred­ni­ka kojim tuma­či ljud­sku „pri­ro­du i društvo“.

„Na počet­ku svi­je­ta, pa i pri­je samog počet­ka, bila je kra­va. Oslikanog trbu­ha i pogle­da koji je hip­no­ti­zi­rao. Imala je zlat­no tele. Ne zna se toč­no u kojem tre­nut­ku i kako, ali tele je pos­ta­lo dje­čak, a neke pri­če kažu da je ono već iz utro­be kra­ve izaš­lo u obli­čju dje­ča­ka. Jedne noći uz nogu kra­ve uspe­la se zmi­ja pri­vu­če­na miri­som mli­je­ka, i zagriz­la u nje­no nabrek­lo vime. Mlijeko je potek­lo niz tlo kao poto­čić, a potom je nas­ta­la rije­ka. U njoj je dje­čak prvi put ugle­dao svoj odraz i kre­nuo nizvod­no. Ovo je jed­na od mogu­ćih pri­ča, izma­šta­ni mit sači­njen od frag­me­na­ta naših mno­gih stvar­nos­ti. To je i pri­ča o isho­di­štu i počet­ku, kroz sli­ku kra­ve, ali i vode, našeg pra medi­ja i uvje­ta za ops­ta­nak. Možda i pri­jet­nje, jer figu­re koje ura­nja­ju ili izra­nja­ju iz vode tra­že svoj odraz ili iden­ti­tet, eman­ci­pa­ci­ju i buduć­nost, a voda im doki­da tije­la, guta udo­ve i oba­le. Ne kli­ze uvi­jek s lako­ćom, voda im uspo­ra­va kre­ta­nje“, pojaš­nja­va autorica.

„Simbolički preg­nan­tan motiv kra­ve, „beati­fi­ci­ra­ne“ u hin­du­is­tič­koj reli­gi­ji i kul­tu­ri gdje je sma­tra­na božan­skom i nedo­dir­lji­vom, dok je u zapad­noj viđe­na isklju­či­vo kao živo­ti­nja čiji je sva­ki dio isko­ris­tiv, u recent­no­me je sli­ko-ambi­jen­tu nas­li­kan uljem na neko­li­ko plat­na većih dimen­zi­ja, i za auto­ri­cu pred­stav­lja fun­da­ment osob­ne inter­pre­ta­ci­je mita o nas­tan­ku svijeta.

Kao što Mirna Kutleša eks­ten­zi­ra pojam sli­ke i sli­kar­skog polja u dome­nu ambi­jen­tal­ne ins­ta­la­ci­je, ona podjed­na­ko eks­ten­zi­ra pojam vlas­ti­tog ate­ljea u pros­tor stvar­nos­ti sva­kod­ne­vi­ce i onih poja­va koje ga u podjed­na­koj mje­ri i lokal­no i glo­bal­no odre­đu­ju, ne dozvo­ljav­ju­ći si eska­pis­tič­ko-her­me­tič­ku pozi­ci­ju  „sli­ka­ra po voka­ci­ji“ koji prin­ci­pi­jel­no zazi­re od izla­že­nja izvan pros­to­ra sli­ke i sli­ka­nja u ate­ljeu”, piše Damir Stojnić u kata­lo­gu izložbe.

Mirna Kutleša (1980., Rijeka) diplo­mi­ra­la je sli­kar­stvo na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu. Od tada kon­ti­nu­ira­no stva­ra te izla­že na broj­nim samos­tal­nim i skup­nim izlož­ba­ma u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu. Za svoj rad je više puta nagra­đi­va­na. Radovi joj se nala­ze u zbir­ci Muzeja moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti u Rijeci te mno­gim pri­vat­nim zbir­ka­ma. Njena umjet­nič­ka prak­sa zas­ni­va se na sli­kar­stvu, odnos­no sli­ci, čije upo­ri­šte pro­na­la­zi u raz­li­či­tim  izvo­ri­ma pre­pli­ću­ći osob­no i kolek­tiv­no iskus­tvo. Bilo da je riječ o kla­sič­noj sli­ci, crte­žu ili pros­tor­nim ins­ta­la­ci­ja­ma i inter­ven­ci­ja­ma, rado­vi su uvi­jek ute­me­lje­ni u atmo­sfe­ri te zna­čenj­skoj i izved­be­noj slo­je­vi­tos­ti, pro­pi­tu­ju vizu­al­ni oko­liš s nje­go­vim hije­rar­hi­ja­ma, uspos­tav­lje­nim nara­ti­vi­ma i kano­ni­ma repre­zen­ta­ci­je, tra­ga­ju­ći za onim neo­če­ki­va­nim i potis­nu­tim. Osim umjet­nič­kim, bavi se i peda­go­škim radom, te je osmis­li­la i pro­ve­la niz radi­oni­ca za dje­cu i odras­le u surad­nji s lokal­nim udru­ga­ma i ins­ti­tu­ci­ja­ma. Od 2019. radi na kate­dri za sli­kar­stvo Akademije pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti u Rijeci.

Izložba u Galeriji “Lamparna”, koju sufi­nan­ci­ra Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, može se pogle­da­ti do 2. stu­de­nog, rad­nim danom od 11 do 15 sati.

B. V.