Svjetski dan audiovizualne baštine

Dokumentarno eksperimentalni film „Rojc“ u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

B. V.

26.10.2023.

 

Projekcija je doku­men­tar­no eks­pe­ri­men­tal­nog fil­ma „Rojc“ Velimira Todorovića i Marka Zdravkovića Kunca bit će odr­ža­na u petak, 27. lis­to­pa­da u 20.30 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc, a povo­dom Svjetskog dana audi­ovi­zu­al­ne bašti­ne. Film kroz eks­pe­ri­men­tal­nu for­mu oslu­ški­va­nja mis­li pre­ko pede­set vodi­te­lja i čla­no­va udru­ga te koris­ni­ka Rojca snaž­no ilus­tri­ra moti­va­ci­ju, radost i zabri­nu­tost pul­skog civil­no druš­tva pri­je dva­de­se­tak godina.

Svjetski dan audi­ovi­zu­al­ne bašti­ne 2023. obi­lje­žit će se 27. lis­to­pa­da pod temom “Vaš pro­zor u svi­jet”. Kao pro­zor u svi­jet, audi­ovi­zu­al­na bašti­na omo­gu­ću­je nam da svje­do­či­mo doga­đa­ji­ma koji­ma ne pri­sus­tvu­je­mo, slu­ša­mo gla­so­ve proš­los­ti i stva­ra­mo nara­ti­ve koji infor­mi­ra­ju i zabav­lja­ju. Istraživanjem snim­lje­nih zvu­ko­va i vizu­al­nih sli­ka snim­lje­nih na fil­mu i videu, ne samo da stje­če­mo razu­mi­je­va­nje za kul­tur­no bogat­stvo, već i izvla­či­mo vri­jed­ne lek­ci­je iz njega.

 

Poslije pro­jek­ci­je raz­go­vor s publi­kom i gos­ti­ma o fil­mu, pul­skoj audi­ovi­zu­al­noj bašti­ni i raz­li­ka­ma izme­đu sadaš­njeg i tadaš­njeg Rojca ispred Dnevnog borav­ka vodit će Mirjana Radulović, a gos­ti su psi­ho­lo­gi­nja doc. dr. sc. Marlena Plavšić, čla­ni­ca Koordinacije Društvenog cen­tra Rojc dipl. pol. Dušica Radojčić, aka­dem­ski kipar i neka­daš­nji pro­čel­nik Odjela za kul­tu­ru Grada Pule Eros Čakić te jedan od auto­ra fil­ma Marko Zdravković Kunac.

U fil­mu se pojav­lju­ju Janko Kumlanc, Dean Gotal, Omar Ivančić, Denis Sardoz, Edgar Buršić, Milena Radošević, Milica Kesić Kiš, Sandi Orbanić, Ivo Petrović, Dean Štifanić, Branko Sušac, Iva Đorđević, Ivana Nataša Turković, Marina Štembergar, Fulvio Juričić, Marino Jurcan, Marlena Plavšić, Veli Huseni, Branko Okmaca, Nenad Mirt, Skandal bend, Mirko Čagalj, Mladen Pucarić, Silvija Muaček, Zuzana Hoti-Radolović, Gvido Radolović, David Petrović i mno­gi drugi…

 

Program orga­ni­zi­ra Pulska film­ska tvor­ni­ca u suor­ga­ni­za­ci­ji Saveza udru­ga Rojca. Program finan­cij­ski podr­ža­va­ju Grad Pula i Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Zaklada Kultura nova i Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH.